Sıkça Sorulan Sorular ( Tümü )

İlgili bankaya başvuru yapılması ve ipotek terkin evrakının banka tarafından elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, Tapu Müdürlüğünce terkin işlemi gerçekleştirilmektedir.

Satış işlemi için gerekli evrak:

 • Kimlik Belgesi (Taraflara, varsa temsilcilerine ait) (Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Yabancının taraf olduğu taşınmaz satışı işlemlerinde taşınmaza ilişkin değerleme raporu. (Değerleme Raporu SPK Tarafından Taşınmaz Değerlemesi Yapmaya Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan Biri Tarafından Düzenlenmiş Olmalıdır. Bu kuruluşlara http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds internet adresinden ulaşılabilir.)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
 • Emlak vergisi değeri (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi gerekmektedir).
 • 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.

Döner Sermaye Ücreti (6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince tahsil edilir.)

Miras intikali için gereken belgeler:

 • Kimlik Belgesi (Taraflara, varsa temsilcilerine ait) (Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği) ( yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanununun 37. maddesi gereği Türk mahkemelerince onaylanmış olması gerekir.)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

İzlenmesi gereken yol: Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak Web tapudan  varislerden biri tarafından başvuru yapılıp, Tapu Müdürlüğünce Döner Sermaye ücreti sms olarak bildirilecek, ücret yatırıldıktan sonra, Tapu Müdürlüğünce  verilen randevu saatinde, ilgili tapu müdürlüğüne gidilerek imza aşaması tamamlanıp işlem gerçekleştirilecektir.

E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ''BEYANDA BULUNUN'' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da Web tapudan başvuru yapılarak düzeltilebilir.

Web tapu sisteminden başvuru yap kısmından taşınmaz ilişkilendirme başvurusu yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.

2023 yılı için; Harçlar Kanunu 4 sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 46,10 TL tapu harcı ile Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 45 TL) döner sermaye hizmet bedeli alınır.

Öncelikle taşınmazın kaydının bulunduğu ilgili Tapu Müdürlüğü’ne buradan sonuç alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığı’na başvurularak konu araştırılabilir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

Tüm tapu müdürlükleri yetki alanı dışında tapu işlemi yapmaya yetkilidir. Müdürlüklerimize yetki alanı dışı tapu işlemlerine yönelik yapılacak başvurular 2018/1 sayılı Genelgemizde belirtilen şartlar dahilinde yapılabilmektedir.

Tarafların farklı tapu müdürlükleri ve yurtdışı tapu müdürlüğü kurulan ülkelerde bulunmaları halinde satış, bağış ve mal değişim işlemleri 2019/16 sayılı Genelgemizde belirtilen şartlar dahilinde yapılabilmektedir.

Döner Sermaye Ücreti 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince belirlenmektedir. 

(giris.tkgm.gov.tr/dsermaye-im/yasal-dayanaklarimiz)

 

 • Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir. 
 • Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

İpotekli bir taşınmazın, ipotek borcu ile birlikte bir başkasına temlikine engel yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, Tapu Müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.

Kat irtifakı kurulması için gerekli evrak:

 • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje
 • Toplu Yapılarda Vaziyet Planı ve Yapı Ruhsatı
 • Yönetim Planı
 • Mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon projesi (2021/4)

 • Mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modeli (2021/4)

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

ÖZEL DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2014/2)

Kat irtifakı tesisli taşınmaz mallara yönelik taleplerde zeminde fiili olarak yapının yapılıp yapılmadığı tapu sicilinden tespit edilemeyeceğinden, bu konuda ilgili belediye veya resmi kurumlarla herhangi bir yazışma yapılmadan, bu taşınmaz malların zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında tutulması, ancak kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi halinde zorunlu deprem sigortasının aranılması.

Kat mülkiyeti işleminde ise bu belgelere ek olarak; (2021/4) Yapı kullanma izin belgesi: Bağımsız bölümlerin tamamına ait yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

Daha önce cins değişikliği yapılmış olan taşınmazlar üzerinde doğrudan kat mülkiyeti kurulması işleminde yapı kullanma izin belgesi elektronik ortamda gönderilmişse ayrıca fiziki belge aranmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 10 uncu maddesi gereğince kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler için zorunlu deprem sigortası istenir. Konuya ilişkin İdaremizin 2014/2 (1754) sayılı Genelgesindeki istisnalar dikkate alınır

Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi (2021/4) Kanunun 3 üncü ve 10 uncu maddeleri kapsamında, kadastro müdürlüğünün bildirimi üzerine cins değişikliği  yapılmış taşınmaz  kat  irtifakı tesisli  ise,  kat irtifakının  tesciline  ait resmî  senede  ve  kat irtifakının kuruluşu esnasında alınanan belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın, resen kat mülkiyetine çevrilir.

Buna göre;  kadastro müdürlüğünce  düzenlenecek tescil  bildirimine istinaden, ana gayrimenkule ait  tapu kütüğü  sayfasında  cins değişikliği  yapılarak  ana taşınmaz  kütük  sayfasına kat  mülkiyetine geçildiğine ilişkin  belirtme yapılır.  Tapu  müdürlüğünce zorunlu  deprem  sigortası poliçesi  dahil  başka hiçbir belge aranmaz. Döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez.

Şirketlerin unvan değişikliği taleplerinde, MERSİS üzerinden sorgulanarak oluşturulan yetki belgesinde, ilgili şirketin eski ve yeni unvanlarının bulunması durumunda başkaca  bir  belge  aranmaksızın  işlem  yapılır. Yetki belgesinde, eski unvanın bulunmaması durumunda  MERSİS' te gerekli güncellemenin yapılması için temsilciler ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yönlendirilir. Unvan değişikliğinin MERSİS' te güncellenemediğinin ilgili ticaret sicili  müdürlüğünce bildirilmesi durumunda  değişikliğin  yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS' ten alınan yetki belgesine göre işlem yapılır.

Tapu müdürlüklerince, MERSİS’te yetki belgesi görüldüğünden, herhangi bir yerden alınmasına gerek yoktur.

Web tapudan, Alo 181 Tapu ve Kadastro Hattından başvuru yapılarak Tapu Sicili Tüzüğü’nün 74. ve 75. maddeleri ile İdaremizin 2016/2  sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

İdaremizden kaynaklanan hataların düzeltilmesinden tapu harcı ve döner sermaye ücreti alınmaz. İlgililerin kusuru olmaksızın nüfus müdürlüğü tarafından resen gerçekleştirilen maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden döner sermaye ücreti tahsil edilmez.  Hatanın, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması halinde ise tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı, ilgili milli emlak idaresi tarafından düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir. 2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili milli emlak idaresine başvurulabilir veya 120 gün içerisinde web tapudan alınabilir.

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat;  Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet mevzuatımızda hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden değildir. Kimlik Belgesi veya pasaport geçerli belge olarak kullanılmaktadır.

2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Gerekli belgeler ise;

 • Kimlik belgesi

 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

 • Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, aranır.

İşlemin mali yönü ise; Alacağa mahsuben yapılan cebri satışlarda, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. Maddesinde belirtilen kurumlar harçtan muaf olup,  diğer satışlarda ise 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı hesaplanır.

      Ayrıca, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
 • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış olması gerekir. 
 • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
 • Emlak vergisi değeri (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi gerekmektedir).
 • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

 • Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 
 • Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.  
 • Ayrıca, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.

Soru konusu Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsüdür.

Takyidat; Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

Tapu Kaydı örneği alınması; Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.

2023 yılı için; Harçlar Kanunu 4 sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin her bir sayfasından (Fotokopiler dahil) 46,10 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli I sayılı tarife uyarınca " Tescilsiz edinim halleri dâhil malik ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 107,00 TL Döner sermaye ücreti alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

Hayır fotoğraf alınma uygulaması tapu müdürlüklerinde kaldırılmıştır.

Vakıflar için yetki belgesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmaktadır.

Dernekler ve sendikalar yetki belgesini mülki amirden (Kaymakamlık veya Valilikten) alır.

Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 43, 512 ve 513. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü,  gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

 Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir. 

İşlem sırasında ibraz edilen vekâletname aslı (ya da noter tasdikli sureti) veya veraset belgesi Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir. Ancak, aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar ibrazı gerekmemektedir.

Herhangi bir tapu müdürlüğü tarafından herhangi bir işleme dayanak olarak kullanılan vekaletname/yetki belgesinin, ilgili müdürlükçe e-imzalı olarak TAKBİS sistemine taranmak suretiyle yüklenmiş olması halinde; diğer tapu müdürlüklerinde de sistem üzerinden geçerliliği doğrulanan zaman damgalı ve e-imzalı vekaletname/yetki belgesi, aslının taşınmaz dosyasına/müdürlük arşivine alınmasına gerek olmaksızın kullanılabilecektir.

Web-tapu sistemi ile;

 • Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Elektronik ortamda gerekli ödemeler yapılarak resmi geçerliliği bulunan güncel tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği alabilir.

 • Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.

 • Tapu maliki, tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.

 • Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir tedbir alınmıştır. 

 • Ayrıca, Web-tapu kullanarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilir.

 • Mirasçılık sıfatını kazanan vatandaşlar, henüz intikal işlemi yapılmamış miras bırakan adına kayıtlı taşınmazları görebilir.

 Mevcut durumda hafta içi sabah 08:00 den akşam saat 18:00 a kadar hizmet vermekte ve çağrı karşılanmaktadır. 

Operatörler yardımıyla Tapu Müdürlüklerindeki işlemleriniz için randevu alabilir,

Tapu ve Kadastro ile ilgili konularda bilgi edinebilir, Kurumumuza görüş ve önerilerinizi, taleplerinizi iletebilirsiniz.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile http://cbs.tkgm.gov.tr/parselsorgu.aspx internet adresinden gayrimenkulunuzun yerini anında görsel olarak öğrenebilirsiniz.

e-Randevu sistemi ile http://randevu.tkgm.gov.tr internet adresi üzerinden işlemleriniz için Müdürlüklere gitmeden randevu alabilirsiniz.

Yurt Dışından Arayan Vatandaşlarımız İçin Telefon No: +90 312 4108600

 

 

 

Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Dolayısıyla, dedenizin mirasçısı olduğunuzu gösteren veraset belgesi ile birlikte Tapu Müdürlüğüne başvurmanız halinde dedenize ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ TEKNİK KONULARI için aşağıdaki sekmelere bakınız.

TÜBİTAK destekli Kamu AR-GE projesi kapsamında yürütülen ve 2009 yılında tamamlanan Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Harita Genel Müdürlüğü (HGM) müşterek mülkiyetinde işletilmektedir. 
TUSAGA-Aktif Sistemi; ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde tesis edilmiş 167 adet Sabit GNSS İstasyonu ile TKGM ve HGM’de bulunan Kontrol ve Analiz Merkezlerinden oluşmaktadır.
TUSAGA-Aktif sistemi ile ülkemiz ve KKTC genelinde, herhangi bir yer ve zamanda, yeterli sayıda GNSS uydusu görülebildiği ve iletişim imkânlarının mümkün olduğu yerlerde, birkaç saniye içerisinde, santimetre doğruluğunda, gerçek zamanlı harita ve konum bilgisi elde edilebilmektedir.

TÜBİTAK destekli Kamu AR-GE projesi olan TUSAGA-Aktif Sisteminden gerçek zamanlı coğrafi konum bilgisine ihtiyaç duyan tüm meslek disiplinleri faydalanabilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında; kullanıcılara Gerçek zamanlı Ağ-RTK düzeltme verisi (Real Time Kinematic (RTK) ve Diferential GPS (DGPS)) ile TUSAGA-Aktif Sistemi Sabit GNSS İstasyonlarına ilişkin 1 saniye ve 30 saniye aralıklı RINEX veriler sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcılara sunulan ürünlerin temini için www.tusaga-aktif.gov.tr internet adresi üzerinden TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına kayıt olunması gerekmektedir. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı kullanımına ilişkin konular TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular bölümünde açıklanmıştır.

TUSAGA-Aktif Sisteminin işletilmesi ile ilgili giderlerin (iletişim, donanım ve yazılım güncelleme vb.) karşılanması amacıyla, sistem kapsamındaki Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi (RTK ya da DGPS) ve 1 saniyelik Rinex veriürünleri kullanıcılara bedeli karşılığında sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan ürünlerin bedelleri, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu önerileri doğrultusunda, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Komisyonu (BHİKPK) tarafından her yıl belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

15 Haziran 2011 tarihinde belirlenen ve günümüze kadar artırılmadan devam eden sistem ürün bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HİZMET TÜRÜ

VERİ TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV DAHİL)

AÇIKLAMA

İlk Abonelik

(Giriş Kayıt Bedeli)

-

150.00 TL

Her bir GNSS alıcısı için bir defaya mahsus

Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi

Ağ-RTK

100.00 TL

Aylık

750.00 TL

Yıllık

Ağ-DGPS

50.00 TL

Aylık

375.00 TL

Yıllık

Statik Veri

RINEX 1 Sn*

0.50 TL

İstasyon / Saat

RINEX 30 Sn

Web Üzerinden Ücretsiz

 

* 1 saniyelik statik veri kullanımında Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, ilgili kurum üst yöneticisi tarafından imzalı resmi yazı ile başvurulması halinde %75 indirim uygulanacaktır.

* TUSAGA-Aktif Ağ-RTK hizmetinin eğitim kurumlarınca eğitim alanlarında ücretsiz kullanımlarına imkan sağlamak amacıyla; Üniversiteler ve Meslek Liselerinin talep etmesi ve eğitim alanları konum bilgileri ile irtibat personeli bilgilerini resmi yazı ile TKGM Harita Dairesi Başkanlığına bildirmesi halinde, talep eden eğitim kurumlarına sadece eğitim alanlarında geçerli olmak üzere ücretsiz RTK kullanımının sağlanmasına TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 19.10.2017 tarihli 38 nolu toplantısında karar verilmiş ve TKGM’nin 05/03/2018 tarihli ve 2411368 sayılı yazısı ile eğitim kurumlarına duyurulmuştur.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için yapılan ödemelerde KDV dâhildir.

Damga Vergisi Kanunu gereğince, kamu kurumları birbirleri ile yaptıkları alışverişlerde damga vergisinden muaf değildirler. TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için, kamu kurumları tarafından yapılan ödemelerde Damga Vergisi dâhil değildir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri kullanarak arazide gerçek zamanlı ölçü yapılması için; GNSS alıcısı kontrol ünitesi ölçü ayarlarına girilecek olan, TUSAGA-Aktif Sistemi verilerinin yayınlandığı IP adresi ve Port Numarası, TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile internet bağlantı şeklinizin bilgisine ihtiyacınız vardır.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri 212.156.70.42 IP adresi ve 2101 Port Numarası üzerinden yayınlanmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi jeodezi projesi olduğu kadar aynı zamanda bir iletişim projesidir. TUSAGA-Aktif Sistemi veri iletişim modelinde; TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarında toplanan saniyelik veriler kesintisiz olarak VPN ağı üzerinden Kontrol Merkezine iletilmektedir. TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcıları da GSM data hatları ile kontrol merkeziyle bağlantı kurmakta ve gerçek zamanlı düzeltme verisi almaktadırlar.

TUSAGA-Aktif Sistemi performansı çalışma yapılan bölgedeki küresel konum belirleme uydularının geometrik durumuna ve iletişim altyapısı verimliliğine doğrudan bağımlıdır. TUSAGA-Aktif Sistemi ile arazide çalışma esnasında kullanıcılar en az 5 adet GNSS uydusundan gelen verileri değerlendirerek, mutlak konumunu doğru olarak belirlemeli ve alıcılarında bulunan GSM data SIM kartının internet altyapısı üzerinden TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi ile kesintisiz iletişim kurmalıdır. Dolayısıyla TUSAGA-Aktif Sisteminden gerçek zamanlı cm hassasiyetinde konum bilgisi elde edilebilmesi için 2 önemli kriter bulunmaktadır. Birincisi en az 5 adet GNSS uydusundan veri alınarak yaklaşık konum bilgisinin belirlenebilmesi ve ikincisi GNSS alıcılarında bulunan GPRS modem ve SIM kart ile internet üzerinden kontrol merkezine bağlanılarak gerçek zamanlı düzeltme verisinin alınabilmesidir. Kullanıcıların sistemden etkin ve verimli olarak yararlanması ölçü anına ilişkin uydu geometrisi durumu ile iletişim modelinin kesintisiz ve sürekli olarak devam etmesine bağımlı olup, GNSS ile konum belirleme tekniği ile yapılan ölçülerde bu iki önemli kriter aynı anda gerçekleştirilemediği sürece TUSAGA-Aktif Sisteminden performans alınamayacaktır.

Ayrıca; ülkemizde özellikle sınır bölgelerinde güvenliğin özel önem arz ettiği lokasyonlarda; sinyal bozucu (jammer) etkilerin ve SIM kartların internet kapsama alanının ve gücünde yaşanan kısıtların, TUSAGA-Aktif Sistemi ile yapılan ölçülerde performans kaybı yaşanmasına neden olacağı unutulmamalıdır. 

Uydu bazlı konum belirleme tekniği basit anlamda uzayda yapılan bir geriden kestirme hesabı olarak açıklanabilir. Ölçü yapılan noktaya kurulan GNSS alıcısının konumu, konumları bilinen küresel konumlama uydularından gelen uydu verilerinin değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Uydu sinyalleri alıcıya ulaşıncaya kadar İyonosfer ve Troposfer başta olmak üzere çeşitli atmosferik tabakalardan geçmektedir. Ölçü anına ilişkin hassas koordinatın belirlenebilmesi için atmosferik etkilerin modellenmesi gerekmektedir.

Klasik RTK ölçülerinde atmosferik modelleme koordinatı bilinen noktaya kurulan referans alıcısında tek noktadan hesaplanmakta ve gezici alıcılara düzeltme verisi olarak gönderilmektedir. Referans alıcı ile gezici alıcıların aynı atmosferik şartlardan geçtiğinin kabul edilerek aynı atmosferik modellemelerin kullanılmasından dolayı, referans alıcı ile gezici alıcılar arasındaki mesafe Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)’nde en fazla 5 km olarak belirlenmiştir. TUSAGA-Aktif Sisteminde atmosferik modellemeler TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarından gelen veriler ile hesaplanmakta ve kullanıcılara Ağ-RTK Düzeltme Verisi olarak yayınlanmaktadır.

Klasik RTK ölçüleri haberleşme modelinde, referans alıcısı ile gezici alıcılar arasında tek yönlü haberleşme gerçekleşmektedir. Referans noktasında hesaplanan düzeltme verisi gezici alıcılara gönderilmekte ve gezici alıcılar tarafından alınmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi veri iletişim modelinde, gezici alıcılar ile Sabit Referans noktaları arasında herhangi bir haberleşme olmamakta, gezici alıcılar düzeltme verilerini TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezinden almaktadır. Kontrol Merkezi ile gezici alıcılar arasında çift yönlü haberleşme modeli mevcuttur. Gezici alıcılar uydulardan hesapladığı yaklaşık konumunu Kontrol Merkezine göndermekte ve Kontrol Merkezinden o bölge için hesaplanan ve gönderilen Ağ-RTK Düzeltme Verilerini almaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezinde hesaplanan Ağ-RTK Düzeltme Parametreleri; arazide ölçü yapan kullanıcıların GNSS alıcılarına, internet üzerinden kurulacak veri iletişim altyapısı üzerinden gönderilmektedir. Dolayısıyla arazide ölçü anında internet altyapısında sıkıntı yaşayan ve Kontrol Merkezi ile iletişim kuramayan GNSS alıcılarının TUSAGA-Aktif Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ölçü yapması mümkün değildir.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcıların GNSS alıcıları arasındaki iletişim; genel olarak GNSS alıcılarında bulunan GPRS modem ve data SIM kartları üzerinden yapılmaktadır. Ölçünün performansı tamamen GSM operatörünün internet altyapısı performansına bağlı olmakta ve GSM operatörü kapsamı alanı dışında kalan alanlarda yapılan TUSAGA-Aktif Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ölçülerde sıkıntı yaşanmaktadır.

Uydu üzerinden internet iletişimi son yıllarda gelişmiş ve uydu interneti için kullanılan uydu modemleri taşınabilir boyutlarda üretilmektedir. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlayan uydu modemleri ve internet hizmetleri, GSM operatörü kapsamı alanı dışında kalan alanlarda, TUSAGA-Aktif Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ölçüler için kullanılabilecektir.

 • TUSAGA-Aktif Sisteminde tanımlı kullanıcı adınız ile şifrenizin doğruluğu ve kullanım süresi kontrol edilmelidir. TUSAGA-Aktif Sistemi web portalına (www.tusaga-aktif.gov.tr) elektronik posta (e-posta) adresi ve şifreniz ile giriş yaparak tanımlı alıcılar listesinden üzerinize kayıtlı bulunan GNSS alıcılarınıza ait kullanıcı adı, şifre ve kullanım sürelerini kontrol edebilirsiniz.
 • Ölçü anında GNSS uydu geometri durumu kontrol edilmeli ve en az 5 (beş) adet geometrisi uygun uydulardan mutlak konumun belirlendiğinden emin olunmalıdır.
 • Ölçü anında GNSS alıcınız ile TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi arasındaki veri iletişimini sağlamak için kullandığınız GSM data hattınızın aktif durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Ölçü anında GNSS alıcınız ile TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi arasındaki veri iletişimini sağlamak için kullandığınız GSM operatörünün, internet erişimi ve kapsama alanı kontrol edilmelidir.
 • Uydu geometrisinin uygun, GSM data hattınızın internet erişimine açık ve kapsama alanı kontrollerinizden sonra, ölçü anında kullanılan GNSS alıcısı ve kontrol ünitesinde kullanılan yazılımları güncelleme durumunu kontrol ediniz.
 • Ölçü anında kullanılan GNSS alıcısı kontrol ünitesindeki TUSAGA-Aktif Sistemi IP adresi, port numarası ve internet erişim ayarlarınızı kapsayan ölçü ayarlarınızı kontrol ediniz. GSM data hattınızın PIN kodu girişinin iptal edildiğinden, data hattınızın internet erişim türünün doğru tanımlandığından ve Erişim türü/APN alanına 3G ve üzeri ise “mgb”, 2G ise “internet” veya tarafımızdan APN tüneline dahil edilmişseniz Turkcell operatörü kullanıcıları için “tusagatkgm”, Türk Telekom operatörü kullanıcıları için “tusagaaktif” yazılı olduğundan emin olunuz. TUSAGA-Aktif Sistemi ölçü ayarları ile GNSS alıcısı ve kontrol ünitesi yazılım güncellemeleri için GNSS alıcısı firmanızdan destek alabilirsiniz.
 • Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi kullanarak ölçtüğünüz poligon veya detay noktalarına ilişkin BÖHHBÜY’nde belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak, ölçü anında kullandığınız yatay ve düşey hassasiyet kriterlerinizi kontrol ediniz. Örneğin GNSS alıcısında ölçü ayarlarınızda yatayda 0.010 metre (1 cm.) ve düşeyde 0.030 metre (3 cm.) değerler girilmiş ise, alıcınız TUSAGA-Aktif Ağ-RTK Düzeltme Verisi kullanarak yaptığı gerçek zamanlı ölçüde, bu hassasiyet kriterlerini elde edemedikçe FIX (faz başlangıç belirsizliğinin çözülmesi) olmayacak ve FLOAT görülecektir.
 • Tüm kontrollere rağmen sorun devam ediyor ise TUSAGA-Aktif Sistemi Destek Hattı444 4677 (GNSS) çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi ile haberleşme modeli sağlanamadığı takdirde TUSAGA-Aktif Sisteminden Gerçek Zamanlı Kinematik Ölçü yapılması mümkün değildir. Bu durumda TUSAGA-Aktif Sistemi statik verileri kullanılarak GNSS statik ölçü yöntemi kullanılabileceği gibi klasik RTK ölçü yöntemi de kullanılabilecektir.

Küresel Uydu Konumlama Tekniği kullanılarak yapılan ölçüler, basit anlamda uzaydan geriden kestirme yöntemi ile ölçü yapılan noktanın koordinatlarının belirlenmesidir. Küresel Uydu Konumlama Tekniği ile konum belirleme yöntemlerinde, atmosferik hatalar başta olmak üzere Sinyal Yansıma (Multipath) Etkisi, Alıcı Anteni Faz Merkezi Hatası, Seçimli Doğruluk Erişimi, Taşıyıcı Dalga Faz Belirsizliği gibi hata kaynakları mevcuttur. Bu hatalar, hesaplamalarda kullanılan modellemeler ile ölçü anında kullanılan donanımlar yardımıyla giderilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri kullanılarak yapılan ölçülerde ise uydu geometrisinin yanında veri iletişim modeli de ölçü sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Klasik ölçü yöntemleri ile yapılan ölçülerde dahi ölçüm süreçlerinin kontrol edilmesi prensibine dayalı meslek disiplinimizde; GNSS, TUSAGA-Aktif Sistemi vb. ile yapılan ölçü ve hesaplamalarda da ölçü ve hesap süreçleri kontrol edilmelidir. Ölçü ve hesap süreçlerindeki hata miktarlarının mevzuat ile belirlenen yanılma sınırlarının içerisinde kalıp kalmadığı irdelenmelidir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri kullanılarak yapılan Gerçek Zamanlı Kinematik ölçülerde; ölçü anına ilişkin hassasiyet değerlerinin irdelenmesi (GDOP, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP, RMS vb.), farklı zamanlarda ölçü tekrarı, daha önce koordinatı belirlenmiş noktada ölçü yapılması vb. tekniklerle pratik ölçü anına ilişkin kontroller yapılabilir (Geometric Dilution of Precision (GDOP) uydu geometrisinin hesaplanan nokta koordinatlarına ve alıcı saatinin koordinatlara etkisini, Position Dilution of Precision (PDOP) uydu geometrisinin hesaplanan yatay ve düşey koordinatlara etkisini, Horizontal Dilution of Precision (HDOP) uydu geometrisinin hesaplanan yatay koordinatlara etkisini, Vertical Dilution of Precision (VDOP) uydu geometrisinin hesaplanan nokta yüksekliğine etkisini, Time Dilution of Precision (TDOP) uydu geometrisinin zaman bilgisine etkisini ve Root Mean Square (RMS)  ölçü anına ilişkin karesel ortalama hata değerini ifade etmektedir).

Çeşitli kamu/tüzel kurum ve kuruluşlarınca kurulan Sabit GNSS Ağları, BÖHHBÜY gereğince HGM’ye kontrol ettirilerek Sabit GNSS Ağı Noktalarına ilişkin onay belgeleri iki yılda bir alınmalıdır.

HGM’ce düzenlenen kontrol sonuç raporlarında; Sabit GNSS İstasyon Noktalarına ilişkin uydu görünürlük durumları, zaman serileri ile koordinat ve hız bilgilerinin kontrol edildiği ve noktaların BÖHHBÜY kapsamında kullanılabileceği kanaatine varıldığı belirtilen Sabit GNSS Ağı Noktaları; BÖHHBÜY’nde belirtilen kriterler dahilinde tek noktadan Gerçek Zamanlı Kinematik ölçüler kapsamında 5 km. mesafeyi geçmeyecek şekilde kullanılabilecektir.

APN (Access Point Name),  GPRS, Edge ve 3G gibi mobil iletişim altyapısı üzerinde kurumlara sanal özel ağ kurulmasını sağlayan teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde sadece izin verilen kullanıcıların girebildiği kurumlara özel ağlar tesis etmek mümkün olmaktadır. Mobil servis sağlayıcılar APN servisini kullanan her bir firma için ayrı bir özel ağ oluşturur ve sadece ilgili kurum tarafından yetkilendirilen kullanıcılar bu ağa erişebilir. İzin verilmeyen cihazlar bu ağa dahil olamazlar.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında Turkcell ve Türk Telekom GSM operatörleri tarafından kullanıcılarına yönelik APN tüneli hizmeti tanımlanmıştır.

TUSAGA-Aktif Sisteminden kesintisiz ve gecikmesiz veri alışverişini sağlamak amacıyla; Turkcell ve Türk Telekom GSM Operatörleri tarafından APN tüneli kurulmuş ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

APN tüneline dahil olmak için; Turkcell ve Türk Telekom GSM Operatörlerini kullanan TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının APN tüneline katılmasını istedikleri data SIM kart numaralarını destek@tusaga-aktif.gov.tr e-posta adresine bildirmeleri yeterlidir.

APN Tüneline dahil olmayan kullanıcılar TUSAGA-Aktif Sisteminden RTK düzeltme verilerini alabilmektedir. Ancak, APN Tüneline üye değilseniz, TUSAGA-Aktif Sisteminden aldığınız RTK düzeltmelerinin kesintiye uğraması ve veri gecikmesi durumlarını yaşayabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir.

Herhangi bir GSM operatörüne ait, internet erişimine açık data SIM karta sahip olmak, TUSAGA-Aktif Sistemi RTK düzeltme verilerini alabilmek için yeterlidir.

TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarından gelen her bir saniyelik veriler, Kontrol Merkezinde değerlendirilerek hesaplanan gerçek zamanlı Ağ-RTK Düzeltme Verileri; kullanıcılara VRSRTCM3.1, VRSCMRP, RTCM3Net, FKP_ RTCM31 ve DGPSNet olmak üzere uluslararası standartlarda yayınlanmaktadır. 

Ağ-RTK Düzeltme Verilerinin tamamı, RTCM (The Radio Technical Commission for Maritime Services) Komitesi tarafından standartları belirlenen; VRS (Virtual Reference Station), FKP (Flachen Korrectur Parameter),  ve MAC (Master Auxiliary) teknikleri kullanılarak NTRIP protokolü gereğince yayınlanmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sisteminde; VRS düzeltme bilgileri RTCM 3.1 ve CMRP, FKP (SAPOS) düzeltme bilgileri RTCM 3.1, MAC düzeltme bilgileri RTCM 3NET standardında ve DGPS düzeltme bilgileri ise RTCM 2.1 standardında yayınlamakta ve hesaplamalarda GPS ve GLONASS uydu sistemleri verileri kullanılmaktadır.

Diferansiyel GPS (DGPS) yönteminde temel prensip, Navstar/GNSS uydu sinyalleri yardımıyla konumu bilinen referans noktasında hesaplanan anlık düzeltme değerleri ile gezici alıcılardaki konumun iyileştirilmesidir. DGPS Yönteminin esası kod ölçülerine dayanmaktadır. GPS uygulamalarında çok duyarlı konum belirlenmesine ihtiyaç duyulmaması halinde, kod ölçülerinden yararlanılarak koordinatı bilinen sabit noktaya göre gezici alıcının koordinatları belirlenmektedir. Toplanan eşzamanlı kod ölçülerinin değerlendirilmesiyle ancak bir kaç m. konum duyarlığı elde edilebilmektedir.

Gezici alıcıların koordinatları; TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri kullanılarak yapılacak ölçüler ile santimetre hassasiyetinde belirlenebilirken, TUSAGA-Aktif Sistemi DGPS düzeltme verileri kullanılarak yapılacak ölçüler ile metre altı hassasiyetinde belirlenebilmektedir.

26.06.2018 tarihli BÖHHBÜY ve TKGM tarafından yürürlüğe koyulan 2010/11 Sayılı "Kadastral Harita Üretimi Ve Kontrolü" Genelgesi kapsamında; TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri kullanılarak, poligon ve detay noktaları üretilebilir.

26.06.2018 tarihli BÖHHBÜY ve TKGM tarafından yürürlüğe koyulan 2010/11 Sayılı "Kadastral Harita Üretimi Ve Kontrolü" Genelgesi kapsamında; TUSAGA-Aktif Sistemi Statik verileri kullanılarak, mesafeden bağımsız olarak ve nokta hiyerarşisine bağlı kalmaksızın her dereceden Yer Kontrol Noktası (YKN) üretilebilir.

TUSAGA-Aktif sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri GRS80 elipsoidi ITRF96 datumu 2005.00 referans epoğundayayınlanmaktadır. 

Ülkemizde günümüze kadar 1998.00, 2000.45 ve 2005.00 referans epoklarında haritalar üretilmiştir. 2005.00 referans epoğunda üretilen haritalara ilişkin değerler hiçbir epok öteleme hesabı yapmadan direkt olarak kullanılabilecekken, 1998.00 ve 2000.45 referans epoklarında üretilen haritalara ilişkin değerlerin Kartezyen Koordinat Değerleri 2005.00 referans epoğuna ötelenerek kullanılır.

1998.00 referans epoğunda üretilen haritalara ilişkin değerlerin kullanımı için epok öteleme hesabı X(2005.00)= X(1998.00)+ 7*Vxeşitliği ile

2000.45 referans epoğunda üretilen haritalara ilişkin değerlerin kullanımı için epok öteleme hesabıX(2005.00) = X(2000.45)+ 4.55*Vxeşitliği ile yapılır. 

Aynı hesaplamalar Yve ZKartezyen Koordinat Değerleri içinde yapılır.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri ITRF96 datumunda ve 2005.00 referans epoğunda yayınlandığından; günümüze kadar ED50 datumunda üretilmiş olan haritalardaki değerlerin TUSAGA-Aktif sistemi ile kullanılabilmesi için ED50 - ITRF96 datumları arasındaki dönüşüm parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. Dönüşüm  parametresinin sadece matematiksel bir öteleme olduğu ve veri kalitesinin dönüşüm parametresi kalitesinden çok, dönüşüme giren verinin kalitesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla ED50 datumunda üretilmiş olan haritalardaki değerlerin dönüşüm parametresi kullanılarak TUSAGA-Aktif Sisteminden faydalanılması için en önemli şart, pafta zemin uyuşumunun tam olması ve orijinal verinin kaliteli olması gerekliliğidir.

GNSS ölçü teknikleri veya TUSAGA-Aktif Sistemi ile yapılan ölçüler sonucunda elde edilen yükseklik elipsoid yüksekliğidir. Elipsoid yüzeyinden elipsoid normali boyunca ölçü noktasına olan yükseklik elipsoid yüksekliğidir (h) ve referans yüzeyi olarak kabul edilen elipsoid yüzeyine göre değişen matematiksel bir değerdir. Bu nedenle, GNSS ile belirlenen elipsoidal yükseklikler, ölçü noktasının gerçek ve anlamlı yükseklik değeri olan ve jeoid yüzeyinden hesaplanan Ortometrik yüksekliğe (H) dönüştürülmelidir. Ortometrik yüksekliklerin bulunabilmesi için elipsoid yüzeyi ile fiziksel yeryüzü arasında bir geçiş yüzeyinin dolayısıyla jeoid ondülasyon değerinin (N) tanımlanması gerekmektedir. Jeoid ondülasyon değerinin tanımlanması; BÖHHBÜY’de belirtildiği üzere Lokal Jeoid oluşturulması veya mevcut ülke güncel jeoid yüzeyinin (TGxx) iyileştirilmesi yöntemlerinden biri ile yapılmaktadır.
Jeoid ondülasyon değeri (N); 2018 yılından itibaren TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden 3 kısım halinde,
•    DOĞU_TG20_BROADCASTRTCM (38000’00”-45000’00”)
•    ORTA_TG20_BROADCASTRTCM (31000’00”-39000’00”)
•    BATI_TG20_BROADCASTRTCM (25030’00”-32000’00”)
kullanıcılara test amaçlı olarak sunulmaktadır. TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden sunulan N değeri tamamen test amaçlı olup, ölçü noktasına ilişkin N jeoid ondülasyon değeri BÖHHBÜY’de belirtilen ve yukarıda açıklanan yöntemlerden biri ile belirlenmelidir.

Statik hesaplamalar, TUSAGA-Aktif Sistemi Sabit GNSS İstasyonları RINEX verileri kullanılarak, BÖHHBÜY 23 ncü maddesi gereğince belirlenen kriterler dahilinde yapılır. Hesaplamalarda dayanak noktası olarak kullanılacak olan TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarının hesap gününe ait 30 saniye epok aralığındaki RINEX dataları (TUSAGA-Aktif Web Portalından (www.tusaga-aktif.gov.trücretsiz olarak yayınlanmaktadır) ve hesap gününe ait hassas yörünge (efemeris) bilgileri (IGS, SOPAC vb. web sitelerinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır) temin edilir. TUSAGA-Aktif Sabit İstasyonlarına ait referans epoğu koordinatları ile Yıllık Hız Değişim Vektörleri (Hız Değerleri) kullanılarak, hesaplamalarda dayanak noktası olarak kullanılacak olan TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarının ölçü epoğu koordinatları hesaplanır. TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarının ölçü epoğu koordinatları değişmez alınarak yapılacak dayalı dengeleme hesabı ile yeni üretilen YKN’lerin ölçü epoğu koordinatları belirlenir. TUSAGA-Aktif/TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı) Noktalarının güncel hız değerleri kullanılarak yapılacak enterpolasyon hesabı ile yeni üretilen YKN’lerin referans epok koordinatları ve Yıllık Hız Değişim Vektörleri hesaplanır.a

Hesaplamalarda dayanak noktası olarak kullanılacak olan TUTGA Noktaları ve varsa onaylı C1 derece Yer Kontrol Noktaları hız vektörleri yardımıyla ölçü epoğuna ötelenir. Dayanak noktalarının ölçü epok koordinatları değişmez alınarak yapılacak dayalı dengeleme hesabı ile yeni üretilen C1 ve C2 derece YKNlerin ölçü epoğu koordinatları elde edilir. TUTGA Noktalarının güncel hız değerleri kullanılarak yapılacak enterpolasyon hesabı ile yeni üretilen C1 ve C2 derece YKNlerin yıllık hız değişim vektörleri ve referans epok koordinatları hesaplanır. 

TUTGA, C1 ve C2 derece Yer Kontrol Noktalarının referans epok koordinatları değişmez alınarak yapılacak dayalı dengeleme hesabı ile yeni üretilen C3 derece YKNlerin referans epok koordinatları belirlenir. TUTGA Noktalarının güncel hız değerleri kullanılarak yapılacak enterpolasyon hesabı ile C3 derece YKNlerin yıllık hız değişim vektörleri elde edilir.

TUTGA, C1, C2 ve C3 derece Yer Kontrol Noktalarının referans epok koordinatları değişmez alınarak yeni üretilen Poligon Noktalarının referans epok koordinatları belirlenir. Poligon Noktaları için yıllık hız değişim vektörlerinin belirlenmesine gerek yoktur.

TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ için aşağıdaki sekmelere bakınız.

Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi kullanıcı işlemleri, kullanıcı bilgilendirmeleri, sistem ürünleri satışı, kullanıcı takibi ve sorgulama işlemleri ile ilgili süreçler; kullanıcılar tarafından TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı ile üzerinden otomatik olarak yürütülmektedir. 

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı 01.01.2019 tarihinden itibaren www.tusaga-aktif.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıcılara hizmet vermektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemine kayıt olarak sistem ürünlerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların, öncelikli olarak kullanıcı işlemlerinin otomatik olarak yürütüldüğü TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına kayıt olması zorunludur.

Kullanıcılar TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı üzerinden; profil bilgilerini güncelleme, Global Navigation Satellite System (GNSS) alıcısı ekleme, GNSS alıcılarına ait TUSAGA-Aktif Sistemine giriş kullanıcı adı ve şifresi alma, GNSS alıcılarına ait kullanıcı adı ve şifreleri ile kullanım geçerlilik sürelerini görüntüleme, kullanım süreleri biten GNSS alıcıları için ödemelerini yaparak kullanım sürelerini uzatma, geçmişe dönük sipariş bilgilerini görüntüleme,  GNSS alıcılarının TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden çalışmalarını gerçek zamanlı ve geriye dönük takip edebilme ve performanslarını görüntüleyerek çalışma raporlarını alabilme ve TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarına ait 1 saniye ve 30 saniye zaman aralıklı RINEX verilerini alabilme gibi kullanıcı işlemlerini otomatik olarak yerine getirebilmektedir.

Kullanıcılar, TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına; ana sayfada “Üye Ol” başlığı altındaki sekmeden işlem adımlarını izleyerek, istenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurarak, belirledikleri elektronik posta (e-posta) adresleri ve şifreleri ile üye olabilmektedir. Üyelik işlemleri hakkında detaylı bilgi ana sayfadaki “Nasıl Üye Olunur?”  başlığı altında verilmiştir.

Üyelik esnasında kullanıcıların bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi ile girilen bilgilerini güncel tutması çok önemlidir. Web portalı üzerinden yürütülen; firma yetkilisinin belirlenmesi, gerektiğinde sistem yetkilileri tarafından kullanıcıya ulaşılarak iletişim sağlanması, toplu mesajlar (SMS) ile yapılan bilgilendirmelerin kullanıcılara ulaşması, alınan sistem ürünleri karşılığında fatura düzenlenmesi ve düzenlenen faturanın kullanıcı adresine gönderilmesi işlemleri başta olmak üzere birçok kullanıcı işlemleri bu bilgiler doğrultusunda yürütülmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı ana sayfasında “? (Yardım)” menüsü üzerinden yazılı doküman veya videolu anlatım ile web portalının kullanımı hakkında yardım alınabilmektedir.

Kullanıcılar tarafından otomatik olarak yürütülen kullanıcı işlemlerinin yerine getirildiği TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş aşamasında ve kullanıcılar ile kurulacak iletişim modelinde e-posta adresleri kullanılacağından, e-posta adresinizin ilk kayıt esnasında sisteme doğru girilmesi önem arz etmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş e-posta adresinin değişikliği için, 444 4677 (GNSS) TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Destek Hattı ile irtibata geçilmelidir. Güvenlik sorularının cevaplanması ile birlikte sistem yöneticisi tarafından kullanıcıların e-posta adresi değiştirilecek ve değiştirilen e-posta adresine gönderilecek şifre oluşturma linki ile kullanıcılar yeni şifrelerini oluşturulabileceklerdir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş şifresinin değişikliği için, web portalı sayfanızda sağ üst köşede bulunan  görseli altından “Şifremi Değiştir” sekmesi ile kullanıcılar şifrelerini değiştirebileceklerdir.

TUSAGA-Aktif Sistemine kayıtlı bulunan kamu/özel kurum ve kuruluşlarının yetkili kullanıcı değişikliği talebi, ilgili kurum/kuruluş tarafından resmi yazı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’na bildirilmelidir. Bahse konu yazı ile yetkili personel değişikliği talebi, yeni yetkilendirilen kişinin irtibat bilgileri ve önceki personelin yetkisinin devam edip etmeyeceği hususu bildirilmeli ayrıca yazı ekinde yeni belirlenmiş yetkili tarafından imzalanmış TUSAGA-Aktif Kullanıcı Sözleşmesi gönderilmelidir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına kayıt işlemini gerçekleştiren kullanıcılar; TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanacağı GNSS alıcılarını, “Alıcılar” sekmesinde bulunan “Yeni Alıcı” sekmesini tıklayarak ve istenilen bilgileri girerek ekleyecektir.

Kullanıcılar web portalına kayıt olup GNSS alıcılarını ekledikten sonra, TUSAGA-Aktif Sisteminde kullanacağı GNSS alıcıları için; “Yeni Sipariş” sekmesinden kullanacağı zaman dilimine (Aylık veya Yıllık) göre siparişini ve ödemesini tamamlayarak kullanıcı adı ve şifrelerini edinebilirler.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş yaparak, “Alıcılar” sekmesi içerisinde; adınıza tanımlanmış olan GNSS alıcılarına ait TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcı adı ve şifreleriniz ile kullanım sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcılar TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş yaparak, adlarına tanımlanmış olan GNSS alıcılarının gerçek zamanlı kullanımı ile geçmişe dönük kullanım durum raporlarını “Iscope” sekmesi üzerinden takip edebilmektedirler.

Kullanıcılar adlarına tanımlanmış olan GNSS alıcılarının canlı kullanımlarını “Iscope” sekmesinde gerçek zamanlı görebiliyorken, geçmişe dönük kullanımlarını “Iscope” sekmesi altında açılan “Geçmiş Alıcı Konumları” sekmesinden görebilmektedirler.

GNSS alıcılarının geçmişe dönük sorgulamaları sistem performansını düşürmemek amacıyla saat 15.00’dan sorgulanabilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının Gerçek Zamanlı Ağ Düzeltme (RTK ve DGPS) ürünlerini kullanmaları için tanımlanmış olan kullanıcı adları değişmemektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının Gerçek Zamanlı Ağ Düzeltme (RTK ve DGPS) ürünlerini kullanmaları için tanımlanmış olan şifreleri için değişiklik taleplerini 444 4677 (GNSS) TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Destek Hattına bildirmeleri gerekmektedir. Sistem yöneticileri tarafından şifre değişiklik talebi değerlendirilerek sonucundan bilgi vermek üzere kullanıcı ile irtibata geçilecektir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının Gerçek Zamanlı Ağ-RTK Düzeltme (RTK ve DGPS) verilerini internet üzerinden almak amacıyla kullandıkları Data SIM Kartları numaralarını TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı üzerinden “Alıcılar” – “İşlemler” – “Düzenle” komutlarını yerine getirerek değiştirilebilmektedir. Data hattı numaralarında yapılacak değişiklikler kullanıcılara ek bir maliyet getirmemektedir.

Hayır. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı üzerinden siparişler ve ödemeler sonucunda gerçekleştirilen süre uzatımı işlemleri sonucunda kullanıcı adı ve şifresi değişmez.

TUSAGA-Aktif Sistemi’nden coğrafi konum bilgisine ihtiyaç duyan tüm meslek disiplinleri faydalanabilmektedir. 

Kullanıcılar ilk kayıt esnasında; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu (LİHKAB), Üniversite, Kamu Kurumu, Belediye, Özel Sektör (Şahıs) ve Özel Sektör (LTD/AŞ) sektörlerinden birini seçerek sektörel bazda Kullanıcı adlarını belirlemektedirler.

TUSAGA-Aktif Sistemi’ne ilk kayıt esnasında, kullanıcıların web portalında sunulan sadece “TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi”ni doldurarak bir defaya mahsus olmak üzere TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na göndermesi yeterlidir.
Sözleşme kullanıcılar tarafından 2 (iki) nüsha olarak doldurulur, her bir sayfası paraflanır ve son sayfası kaşelenerek imzalanır. İmzalanan sözleşme TKGM Harita Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı 648. Cad. No:53/D 06550 Oran Sitesi/Çankaya/ANKARA adresine gönderilir. 2 (iki) nüsha halinde gönderilen sözleşmeler TKGM yetkililerince de imzalanarak, tek nüshası kullanıcıların adreslerine gönderilir. Tek nüsha halinde gönderilen sözleşmeler TKGM yetkililerince de imzalanarak kullanıcı dosyasında arşivlenir, tekrar kullanıcıya gönderilmez.
Sisteme kayıt başvuruları bireysel olarak değil kamu kurum ve kuruluşları adına yapılıyor ise kamu kurum ve kuruluşundan alınmış yetki belgeside Sözleşme ekinde TKGM’ye gönderilir. 
UYARI: “TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi” 15 (onbeş) gün içerisinde TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na gönderilmeyen kullanıcıların kaydı sözleşme ulaşıncaya kadar dondurulacaktır.

Hayır. TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi; sadece bir kez sisteme ilk kayıt esnasında kullanıcılar tarafından doldurarak TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir.

Kullanıcılar tarafından web portalı üzerinden gerçekleştirilecek olan data hattı numarası değiştirme, GNSS alıcısı ekleme/değiştirme, RTK hizmet süresi uzatımı, sistem ürünlerinden yararlanma, sistem ürünü siparişi verme vb. kullanıcı işlemleri için ayrıca sözleşme doldurulmasına ve TKGM’ye gönderilmesine gerek yoktur.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının ilk kayıt esnasında istenilen TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi dışında herhangi bir evrak göndermelerine gerek yoktur.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcılara, arazide gerçek zamanlı ölçü esnasında kullanılan Ağ-RTK Düzeltme verileri ile Sabit GNSS İstasyonlarına ait RINEX veriler sunulmaktadır.

Sunulan ürünlerin içeriği ile ilgili bilgiler, TUSAGA-Aktif Sistemi Teknik Konularına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde verilmiştir.

TUSAGA-Aktif Sisteminin işletilmesi ile ilgili giderlerin (iletişim, donanım ve yazılım güncelleme vb.) karşılanması amacıyla, sistem kapsamındaki Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi (RTK ya da DGPS) ve 1 saniyelik Rinex veri ürünleri kullanıcılara bedeli karşılığında sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan ürünlerin bedelleri, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu önerileri doğrultusunda, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Komisyonu (BHİKPK) tarafından her yıl belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

15 Haziran 2011 tarihinde belirlenen ve günümüze kadar artırılmadan devam eden sistem ürün bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HİZMET TÜRÜ

VERİ TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV DAHİL)

AÇIKLAMA

İlk Abonelik 

(Giriş Kayıt Bedeli)

-

150.00 TL

Her bir GNSS alıcısı için bir defaya mahsus

Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi

Ağ-RTK

100.00 TL

Aylık

750.00 TL

Yıllık

Ağ-DGPS

50.00 TL

Aylık

375.00 TL

Yıllık

Statik Veri

RINEX 1 Sn*

0.50 TL

İstasyon / Saat

RINEX 30 Sn

Web Üzerinden Ücretsiz

 

1 saniyelik statik veri kullanımında Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, ilgili kurum üst yöneticisi tarafından imzalı resmi yazı ile başvurulması halinde %75 indirim uygulanacaktır.

TUSAGA-Aktif Ağ-RTK hizmetinin eğitim kurumlarınca eğitim alanlarında ücretsiz kullanımlarına imkan sağlamak amacıyla; Üniversiteler ve Meslek Liselerinin talep etmesi ve eğitim alanları konum bilgileri ile irtibat personeli bilgilerini resmi yazı ile TKGM Harita Dairesi Başkanlığına bildirmesi halinde, talep eden eğitim kurumlarına sadece eğitim alanlarında geçerli olmak üzere ücretsiz RTK kullanımının sağlanmasına TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 19.10.2017 tarihli 38 nolu toplantısında karar verilmiş ve TKGM’nin 05/03/2018 tarihli ve 2411368 sayılı yazısı ile eğitim kurumlarına duyurulmuştur.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için yapılan ödemelerde KDV dahildir.

Damga Vergisi Kanunu gereğince, kamu kurumları birbirleri ile yaptıkları alışverişlerde damga vergisinden muaf değildirler. TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için, kamu kurumları tarafından yapılan ödemelerde Damga Vergisi dahil değildir.

Kullanıcılar tarafından kendi hesaplarına tanımlanan her bir Global Navigation Satellite System (GNSS) alıcısı için verilen ilk siparişte, TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi 29’ncu maddesi gereğince;  bir defaya mahsus olmak üzere Giriş Kayıt Bedeli alınmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi web portalına kayıtlı olan kullanıcılar, kullanıcı adları olan e-posta adresi ve şifreleri ile giriş yaparak, sistem kapsamında bedeli karşılığında sunulan Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi (RTK ya da DGPS) veya 1 sn. Rinex veri talepleri ürünleri için “Yeni Sipariş” sekmesinden siparişlerini oluşturabilirler.

Kullanıcılara bedeli karşılığında sunulan ürünlerin siparişi esnasında; kullanıcılar tarafından “TUSAGA-Aktif Sistemi Ürün ve Hizmetleri Ön Bilgilendirme Formu” ile “TUSAGA-Aktif Sistemi Ürün ve Hizmetleri Mesafeli Satış Sözleşmesi” doldurulacaktır. Bahse konu form ve sözleşme sadece web ortamında doldurulacak ve çıktı alınarak gönderilmeyecektir.

TUSAGA-Aktif Sistemi özel sektör kullanıcıları; TUSAGA-Aktif Sistemi ürünlerine ilişkin ödemelerini, 01.06.2013 tarihinden itibaren, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 30.04.2013 tarihli ve 15 nolu toplantısında alınan karar gereğince sadece kredi kartı ile yapabilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünlerine ilişkin ödemeler, özel sektör kullanıcıları için “Kredi Kartı İle Öde”, kurumlar için “Havale İle Öde” seçenekleri ile yapılmaktadır.

Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediye Başkanlıklarına ait TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcıları; ödemelerini TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası TR 4400 0100 1745 0703 8550 5220IBAN nolu hesabına yapacak ve Banka Ödeme Belgelerini (JPEG veya PDF formatında) siparişlerine yükleyecektir.

Zaman aşımı problemi yaşanıyor olabilir. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı oturumunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyiniz.

Siparişler sayfasında bulunan en son siparişinizi silip, oturumunuzu kapatıp açarak tekrar siparişinizi oluşturunuz.

Siparişler sayfasında aynı anda birden farklı tür de ürün siparişiniz var ise tek tür ürün seçerek siparişinizi veriniz.

Ödeme yaptığınız bankanız ile ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz, bankanızla irtibata geçiniz.

Siparişleriniz ve ödemeleriniz ile ilgili tereddüt yaşamanız halinde; destek@tusaga-aktif.gov.tre-posta adresine kredi kartınızın son 4 rakamını ve ödeme tarihinizi bildiren bir e-posta gönderiniz ve 444 4677 kullanıcı destek hattı ile irtibata geçiniz.

Zaman aşımı problemi yaşanıyor olabilir. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı oturumunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyiniz.

Siparişler sayfasında bulunan en son siparişinizi silip, oturumunuzu kapatıp açarak tekrar siparişinizi oluşturunuz.

Siparişler sayfasında aynı anda birden farklı tür de ürün siparişiniz var ise tek tür ürün seçerek siparişinizi veriniz.

Yüklemek istediğiniz dekont belgesinin uzantısını ve formatını kontrol ediniz.

Siparişleriniz ve ödemeleriniz ile ilgili tereddüt yaşamanız halinde; 444 4677 kullanıcı destek hattı ile irtibata geçiniz.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri kapsamında sehven yapılan ödemeler için kullanıcılar, TKGM DÖSİM’e sehven yapılan ödemeye ilişkin Banka Ödeme Belgelerinin de sunulduğu resmi bir yazı/dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Başvurunun TKGM Harita Dairesi Başkanlığı ve TKGM DÖSİM’ce değerlendirilmesine müteakip sonucundan kullanıcıya bilgilendirme yapılacaktır.

TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (DÖSİM); TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara bedeli karşılığında sunulan ürünler için, TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesinin 24’üncü maddesi gereğince fatura düzenlemektedir.

TKGM DÖSİM; yapılan ödemelere ilişkin fatura belgelerini sipariş sırasına göre düzenler ve kullanıcıların posta adreslerine gönderir. 

TKGM DÖSİM; yapılan ödemelere ilişkin fatura belgelerinin düzenlenmesi ve kullanıcılara gönderilmesi esnasında, kullanıcıların TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalında bildirdikleri Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve Adres Bilgisi bilgilerini kullanmaktadır.

TKGM DÖSİM; az miktarda yapılan ödemeler için hemen fatura kesmez, kullanıcıların daha sonra yapacağı ödemeleri ile birlikte hepsi için topluca fatura belgesi düzenleyerek gönderir.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için yapılan ödemelere ilişkin düzenlenecek veya düzenlenmiş fatura belgeleri için; Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara yapılan toplu SMS bildirimleri, kullanıcıların TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı "Profilim” menüsü altındaki iletişim bilgileri üzerinden yapılmaktadır. Profilinizdeki iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz.

Özel sektör kullanıcıları TUSAGA-Aktif Sistemi Web portalı üzerinden kredi kartı ile ödeme yaptıkları andan itibaren, siparişlerinde seçtikleri zaman diliminden başlayacak şekilde TUSAGA-Aktif Sistemi ile Ağ-RTK/DGPS düzeltme verisi alarak gerçek zamanlı ölçü yapabileceklerdir.

Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediye Başkanlıklarına ait TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcıları; TUSAGA-Aktif Sistemi Web portalı üzerinden dekont belgelerini yükleyerek siparişini doğru ve eksiksiz olarak tamamlamasını takiben, TUSAGA-Aktif Sistem yöneticileri tarafından onaylanması ile birlikte, siparişlerinde seçtikleri zaman diliminden başlayacak şekilde TUSAGA-Aktif Sistemi ile Ağ-RTK/DGPS düzeltme verisi alarak gerçek zamanlı ölçü yapabileceklerdir.

Özel sektör kullanıcıları TUSAGA-Aktif Sistemi Web portalı üzerinden kredi kartı ile ödeme yaptıkları andan itibaren, TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalında “1 sn Rinex İndir” sekmesinden istedikleri zaman verilerini indirebilecektir.

Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediye Başkanlıklarına ait TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcıları; TUSAGA-Aktif Sistemi Web portalı üzerinden dekont belgelerini yükleyerek siparişini doğru ve eksiksiz olarak tamamlamasını takiben, TUSAGA-Aktif Sistem yöneticileri tarafından onaylanması ile birlikte, TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalında “1 sn Rinex İndir” sekmesinden istedikleri zaman verilerini indirebilecektir.

TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarına ait 1 saniyelik RINEX veriler; TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu kararı ( 23.5.2011 tarihli ve 6 nolu toplantı) gereğince geriye dönük son 3 aylık periyotta tutulmaktadır. Kullanıcıların 1 saniye RINEX veri taleplerinde bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

TUSAGA-Aktif sistemi Sabit GNSS İstasyonlarına ilişkin 30 saniye aralıklı RINEX veriler, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 11.03.2014 tarihli ve 17 nolu toplantısında alınan karar gereğince sistem kullanıcılarınaweb portalı üzerinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Web Portalı hesabına en az bir adet GNSS alıcısı tanımlamış ve bir defa sipariş vererek kullanıcı adı ve şifresini almış (Giriş Kayıt Bedelini ödemiş) kullanıcılar, herhangi bir işlem yapmaksızın web portalı üzerinden “30 sn RINEX İndir” sekmesi ile talep ettikleri verilerini indirebilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile Ağ-RTK/DGPS düzeltme verisi alarak gerçek zamanlı ölçü yapmak amacıyla, her bir GNSS alıcısı için alınan kullanıcı adı ve şifrelerinin kullanım sürelerinde dondurma veya ara verme yapılamaz.

Her bir GNSS alıcısı için alınan kullanıcı adı ve şifrelerinin kullanım süreleri bittiğinde kullanıcı adı ve şifreler pasif duruma geçer ve süresiz olarak bekler. RTK ürün siparişi verilerek ödemenin yapılması ile birlikte kullanıcı adı ve şifreler tekrar aktif duruma geçecektir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Destek Biriminin iletişim bilgileri;
Kullanıcı Destek Hattı Numarası:
444 46 77 (GNSS)
Elektronik Posta adresi:
destek@tusaga-aktif.gov.tr
bilgi@tusaga-aktif.gov.tr

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (TKGM DÖSİM) 
Adresi: Örnek Mahallesi 2062. Cadde 2/A Altındağ / ANKARA 
e-Mail : dosim@tkgm.gov.tr
Vergi Dairesi: Seğmenler Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 8230322936

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı
Adresi: Turan Güneş Bulvarı 648. Cad. No:53/D 06550 Oran Sitesi/Çankaya/ANKARA

KADASTRO FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR için aşağıdaki sekmelere bakınız.

SAYISALLAŞTIRMA için aşağıdaki sekmelere bakınız.

* Sayısallaştırma yapılmakta olan birimde, talebe bağlı işlemler sayısallaştırma sürecinin tamamlanması beklenmeden kadastro teknik mevzuatına göre yapılır.

*Tescilli haritasında var olan yollar, sayısallaştırma sonucunda paftasında gösterilir.

*Ölçü yöntemi ve tekniğinden kaynaklanan sebeplerden ve teknik hatadan dolayı parselde yüzölçüm değişiklikleri olabilir.

GÜNCELLEME için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*Tapulama/kadastro çalışması sırasında fiilen zeminde var olduğu halde sınırlandırması yapılmamış kamunun kullanımındaki yollar, güncelleme çalışması sırasında dikkate alınır. Tapulama/kadastro çalışmasından sonra açılan yollarda niteliğini mevcut yollara bağlantı suretiyle devamlılığının bulunması ve güzergah boyunca muvafakat halinde açılabilir.

Güncelleme çalışmaları sonucunda, yapılan çalışmaların tekniği gereği parsellerde tescilli duruma göre yüzölçüm değişiklikleri olabilmektedir.

*3402/22-a çalışmaları sırasında harç tahakkuk ettirilmez. İntikal, taksim, ifrazen taksim, cins değişikliği, kadastro yönüyle işleme tabi parsellerde daha sonra tahsil edilmek üzere ilgili İdareler tarafından belirlenen harçların tahsili için gerekli çalışma yapılır.

*Talep üzerine ve zeminde fiilen oluşmuş sınırlara göre ancak ifrazen taksim, tarım ve orman il/ilçe müdürlüğü ve/veya ilgili belediyesinden/valiliğinden uygunluk yazısı/encümen kararı alınmak koşuluyla yapılır.

*Güncelleme alanı ilanı, ada mevki ilanı, bilgilendirme toplantısı ve askı ilanları marifetiyle, çalışmaların yapılacağı bilgisi ile yapılan çalışmalara ilişkin haberdar etme ve tebliğ niteliğinde bu işlemlerle ilgililerin bilgi edinmesi sağlanmaktadır.

*Çalışmaların öğrenildiği an itibariyle kesin askı ilanına (30 günlük) kadar olan süreçte çalışmayı yürüten kadastro müdürlüğe/birimine sadece ada parsel numarası ve kimlik fotokopisi ibraz etmek suretiyle itiraz edilebilir. Eğer itiraz zamanı geçirilirse kesin askı ilanında 1 aylık süreçte kadastro mahkemesine, sonrasında ise hukuk mahkemelerinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir.

*Güncelleme çalışmalarında tespit dışı alanlarda kadastro yönüyle nasıl işlem yapılması gerektiği mevzuatla düzenlenmiş olup, buna göre tespit dışı yerlerde mevzuatla belirlenmiş şartların varlığının çalışma sırasında belirlenmesi halinde vatandaş adına tespit yapılabilmektedir.

*Tapu müdürlüğüne başvurmak suretiyle bir kereye mahsus ücretsiz tapu senedi verilir.

*İtiraza veya incelemeye konu parselde güncelleme çalışmalarında hata olduğu tespit edilirse, idari işlemle mevzuatınca gerekli düzeltme işlemi yapılması mümkündür.

*Güncelleme çalışmaları sırasında cins değişikliğine ilişkin gerekli belgelerin güncelleme ekibine sunulması halinde, güncelleme çalışmasına ilişkin esaslara göre talebin karşılanması mümkündür. 

*Yapılabilir. Ancak sayısallaştırma/güncelleme çalışmalarında parselin alanında değişiklik olacağından ilgililerince bu çalışmayı yapan kadastro müdürlüğünden bilgi alınması faydalı olacaktır.

*Bu çalışmalara başlanmadan bir hafta öncesinde ada-mevki ilanı ile duyuru yapılır. Bu duyuruda belirtilen tarihlerde kendi taşınmazınızla ilgili çalışmalara katılmanız faydalı olacaktır. Sınır gösterimi, eylemli sınır değişikliği vb. gibi durumların tespitinde önem arzetmektedir. 

TALEBE BAĞLI İŞLEMLER için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*Taşınmazın bulunduğu yerde lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu (lihkab) yoksa taşınmazın bulunduğu il dışındaki herhangi bir kadastro müdürlüğüne/birimine bu taşınmazla ilgili olarak aplikasyon, yer gösterme talebinde bulunulabilir.

*5368 sayılı Kanunun gereği faaliyette olan Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının yetki alanlarında kalan yerlerdeki aplikasyon işlemlerinde, bu bürolara başvurulması gerekmektedir.

*Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon ve cins değişikliği taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde ve tescil bildiriminde birleşik olarak gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.

*Taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan veraset belgesi istenmeyecek (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden) belirtildiği şekilde sorgulamalar ile başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğunun tespiti yeterli görülecektir.

*Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ile temsilcinin kimlik belgesi,

*Parselasyon planlarının yapımı görevi, kadastro müdürlüklerinde olmadığından bu konudaki itiraz başvurularının, imar uygulamasını yapan idaresine yapılması gerekir.

TESCİLE KONU İŞLEMLER için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*İşlemi yapan serbest çalışan harita mühendislik büro veya şirketinde çalıştığını şirket/büronun yazısında belirtilen veya lisanslı büroda çalıştığı büroca bildirilen tekniker/teknisyen arazi kontrolü haricinde kalan işlemleri, sorumluluk mühendiste olmak koşulu ile takip edebilir.

*Toplulaştırma parselasyon planlarının yapımı görevi, kadastro müdürlüklerinde olmadığından bu konudaki itiraz başvurularının, toplulaştırma uygulamasını yapan idaresine yapılması gerekir.

KADASTRO için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*Taşınmaz ilgililerinin, olası hak kayıplarının önlenmesi için, kadastro çalışmaları sırasında; ilgilisi bulundukları taşınmazlarla ilgili ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri (eski tapu kaydı, vergi kaydı, veraset belgesi, harici senet vs.) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine teslim etmeleri, sınırlandırma, ölçü ve tespit işlemleri sırasında hazır bulunmaları, yapılacak söz konusu işlemleri yakından takip ederek,

Varsa itirazlarınıkadastro çalışmalarının devamı süresince (ölçülmedik yer kalmadığına dair bitim tutanağı düzenleninceye kadar) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine yapmaları, 

İtirazının sonucunu, kadastro sonuçlarının ilan edileceği 30 günlük askı ilanında takip etmeleri ve bu sonuca da varsa itirazlarını 30 günlük askı ilan süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapmaları

Bu sürenin geçirilmesi durumunda ise, kadastro tespitlerinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süresi içinde mahallin hukuk mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açmaları gerekmektedir.

*3402 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrası “Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır….” hükmündedir. Bu nedenle, kadastro gören yerin yeniden (ikinci kez) kadastrosunun yapılmasına yasal imkan bulunmamaktadır.

*İtirazın, dilekçeye ilgili belgelerin eklenerek kadastro çalışmalarının devamı süresince (ölçülmedik yer kalmadığına dair bitim tutanağı düzenleninceye kadar) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine yapılması gerekir.

*Taşınmazın kadastro tespitin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süresi içinde mahallin hukuk mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açmanız gerekir.

*3402 sayılı Kadastro Kanunun 12' nci maddesinde "Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Kadastrosu/tapulaması, 3402 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan (tespit dışı alanda kalmayan) diğer bir deyişle, 3402 sayılı Kanunun geçici 8' inci maddesi kapsamı dışında kalan eski tapu kayıtlarına dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz.

*Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde tespit dışı alanda kalan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilmesi için (TKGM web sitesinde mevzuat bölümünde yayımlanan) 2009/7 nolu genelgenin 1' inci maddesinde etraflıca açıklanmıştır.

*Bu durumda,  tapu kayıt kapsamındaki yerin, kadastro çalışmaları sırasında ne şekilde kadastro işlemine tabi tutulduğunun belirlenmesi amacıyla mahalli ünitemizce araştırma yapılması, bu araştırmanın yapılabilmesi için de öncelikle kaydın hudutları itibariyle zeminde nereyi kapsadığının bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu itibarla, tarafınızca ilgili Kadastro Müdürlüğüne (ya da Kadastro Birimine) yazılı başvurulmak suretiyle, bu kayıtların kapsamı yerlerin tarafınızca zeminde (mahallinde) gösterilmesi halinde, mahallinde taşınmaz gösteriminiz üzerine adı geçen müdürlükçe/birimce yapılacak araştırma sonucuna göre, bu taşınmazın kadastro bilgilerinin tarafınıza verilmesi mümkündür.

*3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası halen "Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz" hükmündedir.

Bu hüküm, büyük uğraşı ve para harcamak suretiyle meydana getirilen tapu sicilinin, belli bir süre sonra kesin hal alması ve bu süre geçtikten sonra bu sicillere kararlılık   kazandırılması   ve  yargı   organlarında   tartışma  konusu   yapılmaması, vatandaşların Devlete olan güvenlerinin yitirilmemesi  ve kamu yararı amacıyla Kanunda yer almıştır.

Nitekim 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla, bu fıkranın iptali istemiyle açılan dava sonucu, Anayasa Mahkemesinin "Kamu yararı amacıyla on yıllık hak düşürücü süre kuralı getirilirken, daha önce mülkiyet hakkını yitirenlere yeniden bu hakkın tanınmasını isteme olanağı verilmesinin adalete aykırı olacağı gibi, mülkiyet hakkı kazananların bu haklarına da zarar vereceği, bu bakımdan yapılan düzenlemenin demokratik toplum kurallarına ve hukukun genel ilkelerine ters düşmediği gibi, kamu yararını öngördüğünden hukuk devleti kavramına da aykırı olmadığı, Yasada öngörülen durumlar ve süreler ile ilgililerin haklarını kullanmalarında kolaylık sağlayan öbür kurallar birlikte göz önüne alındığında, dava hakkının on yıllık hak düşürücü bir süre ile sınırlandırılmış olmasının kamu düzeni düşüncesine uygun olduğu kadar, tanınan sürenin hakkın kullanılmasına da elverişli bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği, bu kurallarla güdülen amacın devletin hak sahibi olmasına yönelik olduğunun da düşünülemeyeceği" gerekçesiyle vermiş olduğu 8/Ekim/1991 tarihli ve 1991/9-36 sayılı kararında; 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 10 yıllık hak düşürücü sürenin Anayasaya aykırı olmadığı belirtilmiştir.

ORMAN için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sınırları dışına çıkarma görev ve yetkisi, orman idaresine ait olduğundan, bu konuda ilgili orman idaresine/Orman Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

2/B için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*6292 sayılı Kanuna göre 2/B alanlarını satma görev ve yetkisi, milli emlak idaresine ait bulunduğundan, bu konuda taşınmazın bulunduğu yerin yetkili milli emlak idaresine/Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

*6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası "Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet hükümleri geçerlidir. Bu fıkraya göre noter tarafından düzenlenecek muvafakatnamelerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre elli Türk Lirası maktu noter harcıalınır."hükmündedir.  Bu itibarla, kardeşinizle birlikte noterde düzenlenecek muvafakatname ile milli emlak idaresine başvurmanız gerekmektedir.

Muvafakat düzenlenemediğinde ve hak iddianızın devam etmesi halinde ise, kullanım kadastro tespitinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde mahallin hukuk mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

ORMAN-2/B için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sınırları dışına çıkarma görev ve yetkisi, orman idaresine ait olduğundan, bu konuda ilgili orman idaresine/Orman Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

HAZİNE için aşağıdaki sekmelere bakınız.

*Tapuda tescilli Hazine taşınmazlarını satma/kiralama görev ve yetkisi, milli emlak idaresine ait bulunduğundan, bu konuda taşınmazın bulunduğu yerin yetkili milli emlak idaresine/Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ için aşağıdaki sekmelere bakınız.

-Ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir. 
-Bir güvence ve kontrol sistemidir.
-Sistemi bir bütün olarak kabul eden ve bütünün içindeki her çalışanı müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir kavramdır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sayfasındaki Kalite Yönetim Sistemi Bölümünün, KYS Dokümanları kısmında bulunan;
https://kaliteyonetimsistemi.tkgm.gov.tr/KYSDokumanlar.aspx?Id=21”adresinden ulaşılabilirsiniz.

TKGM Kalite Yönetim Sistemi Web Sayfasında bulunan, Öneri Sistemi bölümünde yer alan 
https://kaliteyonetimsistemi.tkgm.gov.tr/oneriuserenterpage.aspx”adresine giriş yaparak, önerileriniz için “Öneri Formu” doldurularak sisteme gönderebilirsiniz.

ETİK KOMİSYONU için aşağıdaki sekmelere bakınız.

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sayfasındaki Etik Komisyonu Bölümünde bulunan; https://www.tkgm.gov.tr/etik-komisyonu adresinden ulaşabilirsiniz.

PERSONEL İŞLEMLERİ için aşağıdaki sekmelere bakınız.

Kurumumuzda kadrolu, sözleşmeli veya daimi işçi-memur pozisyonlarında görevlendirilebilmek için öncelikli olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda başarı göstermeniz gerekmekte olup, Kurumumuz da dâhil olmak üzere tüm kamu personeli alım ilanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının (kamuilan.sbb.gov.tr) web sayfasında yayımlanmaktadır. Yine gerek KPSS gerekse EKPSS merkezi yerleştirmeleri ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuz ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanabilmek için, söz konusu ilanların takip edilerek, ilanlarda belirtilen şartların taşınması halinde, ilanda belirtilen takvime uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Taşınır ve taşınmaz mallarda, alacak ve borçlarda artış veya azalış olduğunda TAKBİS sistemine bağlı bilgisayardan http://ybs.tkgm.gov.tr adresinden Mal Bildirimi menüsünden değişiklikler bildirilmelidir.

Yurt dışında geçici görevli personel ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, aylıksız izinde bulunan personel dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta iken sınav açılması halinde, bu durumdaki personelin sınava katılması mümkündür.

 • Personelin, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalıştığı sürelerin tamamı, toplam hizmet süresi ile birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliğine esas hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilir.
 • Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde unvan değişikliğine tabi kadrolar “Kontrol mühendisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, pilot, avukat, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, kimyager, biyolog, arşivci, hemşire, laborant, programcı, rasıt, tekniker, kadastro teknisyeni, sağlık memuru ve teknisyen” olarak sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince “unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası “Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir.” hükmü gereğince sözlü sınava tabidir.

 • Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
 • Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
 • Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
 • Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılır.

 • Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (c) bendinde düzenlenmiştir.

Buna göre, genel idare hizmetleri sınıfında çalışan memurların, memuriyet dışında resmi kurumlarda işçilikte geçen sürelerinin, kazanılmış hak aylıklarının (maaş derece ve kademelerin de) tespitinde değerlendirilmesine ilişkin düzenleme bulunmadığından intibak işlemi yapılamamakta olup SSK'lı olarak geçen hizmet süreleri emeklilik yönünden hizmet yılına eklenmektedir.

ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI için aşağıdaki sekmelere bakınız.

Başkanlığımız arşivlerinde yer alan tarihi değeri olan Tahrir Defterleri ile ilgili olarak çalışmak isteyen yurt içi ve yurt dışından gelen araştırmacılar için Araştırmacı Salonu ayrılmıştır. TARBİS Projesi kapsamında sayısallaştırılan bu belgeler, araştırmacılara verilen yetkilendirme çerçevesinde (Başkanlık bünyesinde) elektronik ortamda çalışma imkanı vermekte, istenen belge örneklerine ise ücreti karşılığında ulaşabilmektedirler.

175 yıllık geçmişe sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, arşivlerinde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ait binlerce kıymetli tarihi eseri barındırmaktadır. Yaklaşık 80 adet tarihi belge Başkanlığımız binasında bulunan Server Efendi Sergi Salonunda ziyaretçilerin hizmetine sunulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlardan, lise ve lisans öğrencilerinden ve yurt dışı ülke temsilcilerinden sık sık ziyaretler yapılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda sergi salonunu ziyaret etmek isteyen kişilere de yetkili bir kişi eşliğinde bu hizmet sunulmaktadır. 

Başkanlığımız hizmet binası girişine oluşturulan Halkla İlişkiler Hizmet birimimizde; Kayıt talebi için gelen vatandaşın bilgilendirilmesi, Oluşturulan talep formları ile taleplerinin alınması, İhtisas isteyen bir bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden bilgi alarak, vatandaşların Başkanlık içinde servis servis dolaşması yerine söz konusu birimde taleplerin sonlandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca başvuran vatandaşlarımıza mevcut iş ve işlemler ile ilgili rehberlik faaliyeti verilmektedir.

Arşiv Dairesi Başkanlığı arşivinde, Osmanlı Devleti toprakları üzerine kurulan toplam 26 ülkeye ait tapu kayıtları bulunmaktadır. Bu devletler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Yunanistan, Polonya, Filistin, Gürcistan, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Kıbrıs R.K., K. Kıbrıs T.C., Libya.

Osmanlıca kayıtlara ilişkin taleplerin dilekçe ekinde ilginizi gösteren belge ve tapu senedi veya bu mahiyette bir belge ile başvurulması halinde veya taşınmazın tarih ve sıra numarasını belirten talep ile resmi olarak Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile başvurulması yada CİMER yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Evet yapabilirsiniz. Staj Başvurusu için; Öğrenci başvuruları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden kabul edilmektedir.

YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI için aşağıdaki sekmelere bakınız.

Evet. Halihazırda Berlin Başkonsolosluğu’nda bulunan Tapu ve Kadastro Temsilciliğine başvurarak Türkiye’ye gelmeden tapu işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Mevcut durumda yalnızca Berlin Başkonsolosluğu’nda Tapu ve Kadastro Temsilciliği bulunmakta olup, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte on ülkede on iki temsilcilik açılarak tapu hizmetleri verilecektir.

Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinim işlemlerine ilişkin soru ve cevaplara, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db-sikca-sorulan-sorular bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri, vatandaşlık edinmek için şartlar ve diğer ilgili sorulara, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db-sikca-sorulan-sorular bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler göz önüne alınarak hazırlanan raporlaştırılmış veriler, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca ilgisini ispat eden kişilere söz konusu genelge çerçevesinde verilebilir. Başvuru sahibinin gerçek kişi, tüzel kişi durumlarına göre veri talebinin nasıl olacağına ilişkin bilgilere https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db/veri-talepleri-giris linkinden ulaşabilirsiniz.

Web Tapu Sistemi Yabancı portalına giriş yapmak için https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresi kullanılır. Açılan sayfada “FOR FOREIGNER” alanına tıklanarak Yabancı Portalı giriş sayfası açılır.  İstenilen bilgilerin ne şekilde girileceği işlemlere ne şekilde yön verileceğine ilişkin bilgilere Web Tapu sistemi kullanım kılavuzları ve uygulama videolarının bulunduğu Web Tapu portalı ana sayfada bulunan "DUYURULAR" bölümünden “YABANCI PORTALI kullanım kılavuzu için tıklayınız” bağlantısı ile erişim sağlanabilir.


- Web tapu sisteminden başvuru yap kısmından taşınmaz ilişkilendirme başvurusu yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
- E-devletten tapu taşınmaz beyanı kısmından yeni beyanda bulunabilirsiniz.
 

E-devlet üzerinden Tapu Telefon Bilgileri Beyanı verilmesi halinde adınıza kayıtlı taşınmazlar üzerinde işlem yapıldığında beyan ettiğiniz telefon numarasından tarafınıza mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır.