Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP EF)

TKMP EK Finansmanı ikraz anlaşması Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığı arasında 30.11.2015 tarihinde imzalanarak 29.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

AMAÇ;
 

  • Kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek üzere yenilenmesi ve güncellenmesi,
  • Sayısal tapu ve kadastro bilgilerine, kamu ve özel kuruluşlar tarafından erişilmesini sağlamak,
  • Tapu ve kadastro müdürlüklerindeki müşteri hizmetlerini geliştirmek,
  • TKGM’deki insan kaynaklarını geliştirmek,
  • Türkiye’deki gayrimenkul değerlemesine en iyi uluslararası uygulamaları getirmek üzere politikalar ve yeterlilikler geliştirmek,

Ayrıca, proje bileşenleri vasıtasıyla tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır.

KAPSAM: 

23 Bölge müdürlüğü yetki alanında günümüz ihtiyaçlarına hizmet vermeyen yerlerin ihtiyaçlarına göre  Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellemesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) ve Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1)  çalışmaları yapılarak Mekansal Bilgi Sistemine altlık oluşturmak,

PROJE SONUNDA:

  • Türkiye genelinde, 2,5 Milyon parselin 3402 sayılı kanunun Ek 1. maddesine istinaden sayısallaştırma çalışmaları yapılacak,
  • 3402 sayılı kanunun 22/a fıkrası kapsamında öncelikli kadastro yenileme ihtiyacı belirlenmiş olan yaklaşık 3,7 milyon parselde yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek,
  • Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürüten bir kamu kurumu olarak yaklaşık 5.000 personelin kurum politikaları ve proje gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan düzeyde teknik ve yönetimsel eğitimleri gerçekleştirilecek,
  • Gayrimenkul değerleme çalışmaları da dahil olmak üzere araziyi temel alan tüm çalışmalara katkı sağlanacaktır.
Projeyi Yürüten Birim