Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır?

Accordion Menü
Body

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Gerekli belgeler ise;

  • Kimlik belgesi

  • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

  • Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, aranır.

İşlemin mali yönü ise; Alacağa mahsuben yapılan cebri satışlarda, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. Maddesinde belirtilen kurumlar harçtan muaf olup,  diğer satışlarda ise 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı hesaplanır.

      Ayrıca, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.

sss kategori