SIKÇA SORULAN SORULAR

- Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri,

- Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

- Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu

- Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''(Webtapu başvuru aşamasında bazı belediyelerden online bilgi şeklinde görülebilmektedir.),

- Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

- Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında),

- Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.)

- Döviz Alım Belgesi (KEP üzerinden Banka gönderir),

- Banka onaylı dekont (Türk vatandaşlığı kazanılması taleplerinde),

- Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen)

- Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde genelge ile aranan şartları taşıması vb.)

Döviz alım belgesindeki değer, resmi senette beyan edilen satış bedeli veya satış vaadinde belirlenen değer, değerleme raporundaki değer ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan her değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. (2019/5 sayılı genelge eki kılavuz.)

Webtapu üzerinden alınır. https://webtapu.tkgm.gov.tr/ sayfasında açıklamalar mevcuttur. 

 

2019/1 sayılı genelge gereği, değerleme raporu düzenleme tarihinden itibaren üç ay geçerlidir. Söz konusu değerleme raporu başvuru yapılan işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir. Taahhüt talebinin, satış tarihi üzerinden 3 ay geçtikten sonra olması halinde de satışta alınan raporun süresi dolduğu gerekçesiyle raporun yenilenmesi gerekmez.

Satış vaadinin noterde düzenlenme tarihi itibariyle en fazla 3 ay öncesi düzenlenmiş değerleme raporları varsa bunlar işleme alınır. Bu halde şerh tarihi öncesi ayrıca bir değerleme raporu aranmaz. 

Satış vaadi sözleşmesinin sicile şerhinden sonra taşınmazın vaat alacaklısı tarafından satın alma yoluyla adına tescili sırasında ayrıca yeni bir değerleme raporu aranmaz.

Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem bilgisi uygunluk belgesi verecek yetkili makama iletilir. “Uygunluk Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile gereği için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (İl Müdürlüklerine de), bilgi için ilgilisine e-mail yoluyla gönderilir.

“Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.(Vatandaşlık Kazanma Ortak Ofislerinde de işlem yapılabilir.) 

12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 400.000$ olması; 07.12.2018 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 USD değerinde olması gerekmektedir.(250.000 USD değerindeki başvurular bitmiştir.) 

01.02.2023 tarihli kılavuzun yürürlüğe girmesinden itibaren edinilecek hisseli taşınmazlar ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün değildir.

Ancak 13.06.2022 tarihli kılavuz kapsamında yapılan hisseli alım başvuruları geçerlidir. 

13.06.2022 Genelge Kapsamında edinilen taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması önemlidir.

01.02.2023 Genelge Kapsamında: Satış yoluyla edinilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama yine bulunmamaktadır. 

Ancak satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda Yönetmelikte aranılan tutarın tek sözleşme ile sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birden fazla taşınmazın tek sözleşme kapsamında satış vaadine konu edilmesi mümkün olup birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

01.02.2023 tarihli kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihten sonrasatın alma yolu ile edinilmiş taşınmazların vatandaşlık edinimi için aranılan tutarı karşılamadığı durumlarda kalan miktarın satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün değildir.

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde alınan taşınmazlar için yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması halinde başvuruda bulunulabilir.(Ayrıca üstteki cevapta belirtilen şartlara bakınız) 

Satın alma yoluyla taahhüt konulması işleminde taşınmazın niteliğinin bir önemi yoktur. (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir.) Noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.

Devre mülk olarak tapu sicilinde kayıtlı haklar, taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığı kazanımına konu edilemez.

01.02.2023 tarihli kılavuzun kapsamında; 

Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar, vatandaşlık talebiyle taşınmazı satın alan yabancı gerçek kişinin kendi ve birinci derece akrabalarının (kan veya sıhri hısımlar) ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket tüzel kişiliği adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır.

Tapu Kanunu’nun 36. Maddesi kapsamındaki (yabancı / uluslar arası sermayeli) şirket tüzel kişiliği adına kayıtlı satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlarda, kat irtifakı/mülkiyeti kurulması (inşaat ruhsatının şirket adına olması) ve bağımsız bölümün ilk teslim (Sıfır taşınmaz) olması gerekmektedir.

13.06.2022 tarihli kılavuz kapsamında; Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar; edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendi, eşi ve çocuklarının ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket tüzel kişiliği adına ya da aynı uyruklu yabancı gerçek kişilerin ortağı olduğu Tapu Kanunu’nun 36. maddesine tabi (yabancı / uluslar arası sermayeli) şirket tüzel kişiliği adına kayıtlı olmamalıdır.

07.12.2018 tarihi ve sonrasında olmak üzere; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı tutar bu tarihten sonra ve peşin olarak (en geç noterde sözleşmenin imza günü) ödenmek kaydıyla, taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterde düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdü tapu siciline şerh edilmesi sonrası başvuru yapılabilir. (Ayrıca taşınmaz sayısı sorusunda belirtilen şartlara bakınız) 

2019/1 sayılı Genelge ve ekli listeye bakınız.

TADEBİS; Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemidir. 2021/6 sayılı Web Tapu Sistemi Üzerinden Yabancı Gerçek Kişilerin Alıcı Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar genelgesi ve uygulamalarına verilen isimdir.

Vatandaşlığa konu olmamış ana taşınmazın yabancıya ait olması durumunda, Eser sözleşmesi ile oluşan Türk müteahhide ait/kalan BB taşınmaz sıfır taşınmaz olacağından son 3 yıllık pasifine bakılmayacaktır.   

31/01/2023 tarihi saat 24.00’a kadar yapılan satış ya da  satış başvurularının veya bu tarihe (31/01/2023 tarihi saat 24.00 ) kadar Noterde imzalanan satış vaadi sözleşmelerinin, 01/02/2023 tarihinden sonra vatandaşlık amaçlı şerh ve taahhüde konu edilmesi halinde, bu başvurular Genelge eki (mülga) 13/06/2022 tarihli Kılavuz hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Taşınmaz bedel transferinin/ödemesinin yapılmasında bankalar tarafından sunulan güvenli ödeme sistemlerinin, isteğe bağlı olarak, kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Ödeme sistemlerinden biri olarak bloke çek ve buna ait dekont birlikte sunulması gerekmektedir. 

Uygulama kapsamında her ödeme için ayrı (birden fazla) döviz alım belgesi düzenlenmesi mümkündür.

Ana taşınmaz üzerindeki şerh ve kısıtlamalar oluşan bağımsız bölümlere taşındığından tekrar vatandaşlığı konu edilmesi mümkün değildir.

3 yıllık sürenin dolması ve taahhüt terkin talebi halinde doğrudan Tapu Müdürlüğünce terkin yapılır.

Türk vatandaşlığı kazanıldıktan sonra, 3 yıllık süre dolmadan, taahhüdün terkin talep edilmesi halinde İl Nüfus Müdürlüğünün Yazısı aranır.