Tapu Mevzuatı

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, TAKBİS'in Riskleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Nevzat İhsan SARI)

Tapu Müdürlükleri. Tapu Müdürlüklerinin İş ve Hizmetleriyle Yönetim Organizasyonunun İyileştirilmesi ve Öneriler Geliştirilmesi. Tapu Müdürlüklerinde İç Kontrol Sistemi (Bilge CİVELEK)

Ülkemizde Yabancıların Gayrimenkul Edinimi, Diğer Ülke Örnekleri Ve Karşılaştırılması (Fatih ŞENKARDEŞLER)

Tapu Sicilinin Aleniyeti, Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşılması, Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Tülin KILIÇ)

Tapulama Ve Kadastro Çalışmalarında Tescil Harici Kalan Yerlerin Tescili Ve Ekonomiye Kazandırılması (Talha KOÇPINAR)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimleri ile Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Yolsuzluk ve Suiistimallerle Mücadele. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Yolsuzluklarla Mücadelede Yapılması ve Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi. (Ebubekir Sıddık SEYHAN)

Sahtecilik Suçları, Tapu ve Kadastroda Karşılaşılan Sahtecilik Türleri ile Önlenmesine Yönelik Alınması Gerekli Tedbirler ve Öneriler (Uğur ÖZCAN)

Müşterek Mülkiyetin Kurulması, Tapu Siciline Kaydı ve Sona Erdirilmesi (Abdurrahman KARAAĞAÇ)

 Paydaşlar Arasındaki Anlaşmalar Ve Tapu Kütüğüne Şerhi (Alper KOCAOĞLU)

 Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Kusursuz Sorumluluğu Kapsamında Sigorta Sisteminin geliştirilmesi (Cem KAHRAMAN)

Taşınmaz Devrini  Amaçlayan Sözleşmeler Ve Tapu Sicilindeki Uygulamaları (Derya TAŞKIRAN)

Tapu Sicili Tüzüğünde Düzenlenen E-Arşivleme Ve Bu Doğrultuda Fiziki Arşivlerde Yapılacak İmhanın Kapsam Ve Yöntemleri (Emel Demirhan)

Kanuni İpotek Tesisinin Tapu Siciline Uygulanması Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (Hande DEREKÖY)

Kamulaştırma İşlemlerinin Türk Hukuk Sistemine Göre Tapu Sicilinde Uygulanmasındaki Sorunlar (Mustafa Kayhan KAYA)

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi, Tapu Sicil Uygulamaları Yönüyle Yaşanan Sorunlar (Nergis KARAGÖZ)

Taşınmazlarla İlgili İhalelerin Feshi ve Reddi Kararlarının Tapu Siciline Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Rabia YARDIM EMRE)

 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 5578 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile Değişik 8. Maddesinin Tapu İşlemlerinde Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar (Sabahattin ARSLAN)