Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

       15.07.2018 ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 34.Bölümünde belirlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevleri doğrultusunda Başkanlığımızın misyonu;

  • Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve bu konudaki işlemleri yürütmek,
  • Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve bunlara ilişkin kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak,
  • İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği  yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak,
  • Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek, 
  • Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimler ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak yürütmek,
  • Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmektir.

Vizyonumuz

       Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile Başkanlığımız birimleri arasında takım çalışması anlayışının yerleştirilmesi, sürekli gelişim ve iyileştirme için personelin  eğitimi, inovatif  düşünce,  oluşturucu  zeka ve üretkenlik kavramlarının kurumsal davranış haline getirilmesi, AB destekli ve uluslararası projeler yapılarak kurumsal entegrasyon sürecine destek verilmesi, birimler arası işbirliğini güçlendirme gibi temel değerleri kullanarak etkili ve verimli hizmet sunumu, kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak, etkin ve belirleyici bir kurum olmaktır.