Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

  • Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında veri paylaşım hizmetlerini yürütmek,
  • Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından Kurumumuza yapılan veri paylaşım talepleri ile ilgili protokol düzenleme çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,
  • Bölge Müdürlüklerimizce onaylanarak gönderilen protokollerin Standart protokol örneğimize uygunluğunu kontrol etmek,
  • Verilerimizin paylaşılmasında tereddüde düşülen taleplerle ilgili Veri Paylaşım komisyonunda görüş oluşturulması için toplantılar düzenlemek,
  • TAKPAS protokolleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
  • İmzalanan TAKPAS protokollerinin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak,
  • TAKPAS Protokollerinin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek protokol hazırlamak,
  • Genel Müdürlük Makamınca oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
  • Diğer birimler tarafından yapılan protokollerin envanterini tutmak ve arşiv işlerini yapmak.