Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

    Görevleri

 • T.B.M.M.’den, Başbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma ve gündem dışı görüşme konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak,
 • Başkanlığa ait genelge ve iç talimatları hazırlamak, ilgili birimlere duyurmak 
 • Başkanlık yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak,
 • Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek, satın almak ve bunlara ait tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Başkanlık taşınır kayıtlarını tutmak ve takip etmek,
 • Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek,
 • Başkanlık personelinin geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak,
 • Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek
 • Başkanlık imza yetkililerin deki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak.
 • Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularında ki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak.
 • Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları yapmak.
 • Diğer personel işlemleri ile idari iş ve işlemleri yürütmek,