Tarihçe

TARİHÇESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün danışma birimlerinden olan Hukuk Müşavirliği, 1965 yılına kadar İdari Davalar Müşavirliği olarak, 1965 yılından sonrada Hukuk Müşavirliği olarak  faaliyet göstermiştir.

GÖREVLERİ

(1) Hukuk Müşavirliği, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin (1) ila (4) üncü fıkralarında belirtilen görevleri ve Birinci Hukuk Müşavirince verilecek benzeri görevleri belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak uyum içerisinde, zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütür. Hukuk Müşavirliğince 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yürütülecek görevler:

a)Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek.

b)Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

c)Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

ç)Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak.

d)Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

e)Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

(2)659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin (1) ila (4) üncü fıkraları hükmü uyarınca yapılacak görevler:

a)İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyitemsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.

b)İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

c)İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.

ç)Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

d)İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata,plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

e)Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütür.

GÖREV YAPMIŞ BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRLERİ 

Enise ARAT 
Mehmet Sabri DÖRTKOL 
Engin SEYMEN 
Behlül AKSAY
Selahattin TEPEDELENLİOĞLU 
Recep ŞAHİN
Ahmet KELEŞ

GÖREV YAPMIŞ HUKUK MÜŞAVİRLERİ

H. Fahri KÖPRÜLÜ
Güzin ALACAKAYA
E. Zuhal (Özin) SÖNMEZ
M. Muammer UYSAL
Hasan Bengü KOVALAK
Ahmet Osman ACAR
Ahmet URUL
Necati ÇAKICI
Nural KOVALAK
İlhan TOPDEMİR
Selim KUŞ
Arif AYTÜRK
Halil TÜRKMEN
Özkan SUSAR
Hülya KOÇAK
Müge SELÇUK
Zernişan KÜÇÜKER