Görev, Yetki ve Sorumluluklar

23.10.2019 Tarihli (16.12.2019 tarihli 4594403 sayılı Makam Olur’u gereği Değişik)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı

Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge

 

Genelge No: 1809

2019/15

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Harita Dairesi Başkanlığı

 

MADDE 36

(1) Harita Dairesi Başkanlığı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı görevler ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak, uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

a) Planlama ve Koordinasyon Birimi

b) Destek Hizmetleri Birimi

c) Jeodezi Birimi

ç) Uçuş İşleri Birimi

d) Harita Üretim Birimi

e) Üretim İzleme ve Teknik Arşiv Birimi

 

Planlama ve Koordinasyon Birimi

 

MADDE 37

(1) Planlama ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita ve harita bilgileri üretimi ile ilgili planlama yapmak, çalışmaları eş güdüm sağlayarak ve izleyerek değerlendirmek.

b) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili olarak diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerden gelen harita ve harita bilgisi üretim istemlerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

ç) Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim standartlarını tespit etmek ve eş güdümünü sağlamak.

d) Bakanlıklar Arası Harita İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu çalışmalarını takip etmek.

e) Kalite Yönetimi Sistemi ile ilgili konularda çalışmaları yapmak ve eş güdümü sağlamak.

f) Başkanlık bütçesini hazırlamak, harcamaları kontrol etmek, izlemek, denetlemek ve raporlamak.

g) Başkanlık evrak hizmetlerini yürütmek.

ğ) Başkanlık hizmetlerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimleri planlamak ve eş güdümü sağlamak.

h) Başkanlık hizmetleri ile ilgili yurt içi/yurt dışı etkinlikleri takip etmek, uygun görülen etkinliklere katılım için gerekli işlemleri yapmak.

ı) Yapılan faaliyetler ile ilgili istatistiksel kayıtları tutmak, belirlenen takvime uygun olarak ilgili birimlere göndermek.

i) Başkanlık hizmet alanları ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak.

j) Başkanlık görev alanıyla ilgili gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.

k) Destek Hizmetleri Birimi ile koordinasyonlu olarak Başkanlığın ana faaliyet konuları ile ilgili ihale yöntemi ile yapılacak işlere yönelik ihale hazırlıklarını yapmak, ihale süreçlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

l) Birim ile ilgili yapılan/yapılacak sözleşme ve ödemelerin eş güdümünü sağlamak ve gerçekleştirmek.

m) 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen iç kontrol ve risk yönetimi ile benzeri konulardaki iş ve işlemleri yapmak.

n) İç Denetim Birimi tarafından düzenlenen denetim ve danışmanlık raporlarının takibini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

o) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

 

Destek Hizmetleri Birimi

 

MADDE 38

(1) Destek Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve kırtasiye vb. taşınır ve sarf malzemelerinin satın alma işlemlerini yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek.

b) Başkanlığın muhasebe ve ödeme işlemlerini yapmak, ilgili kayıtlarını tutmak.

c) Başkanlığın taşınır mal ve tüketim malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, dağıtımını yapmak ve kayıtlarını tutmak.

ç) Başkanlıkta kullanılan taşınır malların, periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasında eş güdümü sağlamak.

d) Planlama ve Koordinasyon Birimi ile koordinasyonlu olarak Başkanlığın ana faaliyet konuları ile ilgili ihale yöntemi ile yapılacak işlere yönelik ihale hazırlıklarını yapmak, ihale süreçlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Başkanlık hizmetlerine ilişkin personel planlamasını yapmak ve takip etmek.

f) Başkanlık personelinin özlük işlerini yapmak ve Başkanlık personelinin ödül ve disiplin ile ilgili hususlarda eş güdümü sağlamak.

g) Başkanlığın iletişim ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

ğ) Birimde çalışan personelin mesaisini takip etmek, ödül ve disiplin ile ilgili hususları Başkanlık Makamına bildirmek.

h) Başkanlık imza yetkililerindeki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak.

ı) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak.

i) Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları yapmak.

j) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

 

Jeodezi Birimi

 

MADDE 39

(1) Jeodezi Biriminin görevleri şunlardır:

a) Harita üretimi kapsamında yer seçim çalışmaları yapmak/yaptırmak ve kontrol etmek.

b) Harita üretimine ilişkin arazi işlerini planlama ve uygulama hizmetlerini yapmak/yaptırmak ve kontrol etmek.

c) Ülke nirengi ağının sıklaştırılması için GNSS yöntemiyle gözlem, değerlendirme, dengeleme hesapları yapmak/yaptırmak ve kontrol etmek.

ç) TUSAGA-Aktif sisteminin idari ve teknik işlerini yürütmek.

d) Havadan görüntü alımı sonrasında elde edilen GPS/IMU verilerini değerlendirmek ve kontrol etmek.

e) Genel Müdürlük taşra birimlerinin jeodezik çalışmalarını yönlendirme ve eş güdümünü sağlamak.

f) Genel Müdürlük tarafından GNSS sistemlerinin ve yazılımlarının temininde, teknik bilgi ve personel desteği vermek.

g) Jeodezik çalışmalar ile ilgili uygulama birliğini sağlamak, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek.

ğ) İlgili istatistiksel kayıtları tutmak, belirlenen takvime uygun olarak Planlama ve Koordinasyon Birimine göndermek.

h) Görev alanıyla ilgili gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.

ı) Birimde çalışan personelin mesaisini takip etmek, ödül ve disiplin ile ilgili hususları Başkanlık Makamına bildirmek.

i) Birim ile ilgili yapılan/yapılacak sözleşme ve ödemelerin eş güdümünü sağlamak, ilgili belgeleri Destek Hizmetleri Birimine iletmek.

j) Başkanlığın ana faaliyet konuları ile ilgili ihale yöntemi ile yapılacak işlere yönelik ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale süreçlerini yönetmek ve sözleşme hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak.

k) Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

Uçuş İşleri Birimi

 

MADDE 40

(1) Uçuş İşleri Biriminin görevleri şunlardır:

a) Uçakları, havadan görüntü alım donanımlarını ve personelini göreve hazır tutmak.

b) Havadan görüntü alımı yapılacak alanlar için ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümü sağlamak.

c) Mevzuatın öngördüğü zorunlu uçuşları planlamak ve gerekli test ve tecrübe uçuşlarını yapmak.

ç) Harita üretim alanlarının uçuş planlarını yapmak/yaptırmak ve kontrol etmek.

d) Havadan görüntü alımı yapmak/yaptırmak, sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek.

e) Havadan görüntü alımı sonucunda elde edilen verilerin yedeklenmesini sağlamak ve arşivlenmek üzere Üretim İzleme ve Teknik Arşiv Birimine teslim etmek.

f) İlgili istatistiksel kayıtları tutmak, belirlenen takvime uygun olarak Planlama ve Koordinasyon Birimine göndermek.

g) Görev alanıyla ilgili gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.

ğ) Birimde çalışan personelin mesaisini takip etmek, ödül ve disiplin ile ilgili hususları Başkanlık Makamına bildirmek.

h) Başkanlığın ana faaliyet konuları ile ilgili ihale yöntemi ile yapılacak işlere yönelik ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale süreçlerini yönetmek ve sözleşme hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak.

ı) Birim ile ilgili yapılan/yapılacak sözleşme ve ödemelerin eş güdümünü sağlamak, ilgili belgeleri Destek Hizmetleri Birimine iletmek.

i) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

 

Harita Üretim Birimi

 

MADDE 41

(1) Harita Üretim Biriminin görevleri şunlardır:

a) Harita Üretimi Planlamasında, ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda teknik destek sağlamak.

b) Havadan görüntü alımı sonucu elde edilen ham görüntüleri işlemek ve değerlendirmek.

c) Diğer kaynaklardan temin edilen verileri (İHA, LIDAR, SAR vb.) işlemek ve kontrol etmek.

ç) Fotogrametrik amaçlı resimlerin taramasını gerçekleştirmek.

d) Fotogrametrik nirengi ölçüm ve dengeleme çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek.

e) Yersel ve fotogrametrik yöntemle harita üretmek/ürettirmek ve kontrol etmek.

f) Sayısal arazi modeli (SAM) üretmek/ürettirmek ve kontrol etmek.

g) Ortofoto harita üretmek/ürettirmek ve kontrol etmek.

ğ) Üretilen harita ve harita bilgilerinin yedeklenmesini sağlamak ve arşivlenmek üzere Üretim İzleme ve Teknik Arşiv Birimine teslim etmek.

h) Üretim sonuçlarının web servislerini oluşturmak ve kullanıcılara servis etmek/ettirmek.

ı) İlgili istatistiksel kayıtları tutmak, belirlenen takvime uygun olarak Planlama ve Koordinasyon Birimine göndermek.

i) Görev alanıyla ilgili gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.

j) Birimde çalışan personelin mesaisini takip etmek, ödül ve disiplin ile ilgili hususları Başkanlık Makamına bildirmek.

k) Başkanlığın ana faaliyet konuları ile ilgili ihale yöntemi ile yapılacak işlere yönelik ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale süreçlerini yönetmek ve sözleşme hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak.

l) Birim ile ilgili yapılan/yapılacak sözleşme ve ödemelerin eş güdümünü sağlamak, ilgili belgeleri Destek Hizmetleri Birimine iletmek.

m) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

 

Üretim İzleme ve Teknik Arşiv Birimi

 

MADDE 42

(1) Üretim İzleme ve Teknik Arşiv Biriminin görevleri şunlardır:

a) Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ve Askeri Stratejik Bölgelere ait haritaların koordinat değerlerini temin etmek, muhafaza etmek ve Genel Müdürlük hizmetlerine sunmak.

b) Çok gizli, gizli ve hizmete özel gizlilik dereceli çizgisel ve sayısal harita ve harita bilgilerinin sağlanmasını, Genel Müdürlük birimlerine dağıtımını, yıllık sayımını, kaybolanlar hakkında gerekli yasal işlemlerini, yıprananlar ve ihtiyaç fazlası olan eski tarihli baskılar için iade işlemlerini yapmak.

c) İhtiyaç duyulan tasnif dışı gizlilik dereceli haritalar, görüntüler ve diğer dokümanları üretici kurum ya da kuruluşlardan sağlamak.

ç) Kurum içi ve kurum dışı üretilen harita ve harita bilgilerini teslim almak.

d) Harita üretimi ile ilgili hava filmi, diyapozitif filmler, kart baskıları tasnif ve muhafaza etmek.

e) Ülke nirengi değerleri ile bunlara ilişkin dokümanları tasnif ve muhafaza etmek, teslim edilen nirengi değerlerinin ve dokümanlarının mevzuata uygunluğunu denetlemek, tasnif ve muhafaza etmek.

f) Diğer kurum ve kuruluşların Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği kapsamında teslim edecekleri dokümanlara ilişkin kuralları belirlemek.

g) Harita çizim, tarama ve çoğaltma taleplerini karşılamak.

ğ) Kamu kurumları ve mahkemeler ile özel kişi ve kuruluşların harita ve harita bilgileri istemlerini değerlendirmek ve karşılamak.

h) Tutulan verilerden bedeli karşılığında ilgililerin faydalanmasını sağlamak.

ı) Harita üretim izleme hizmetlerini gerçekleştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak, büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim kayıtlarının tutulması ve proje kayıt numaralarının verilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak, eş güdümü sağlamak ve sunmak.

i) İlgili istatistiksel kayıtları tutmak, belirlenen takvime uygun olarak Planlama ve Koordinasyon Birimine göndermek.

j) Görev alanıyla ilgili gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.

k) Birimde çalışan personelin mesaisini takip etmek, ödül ve disiplin ile ilgili hususları Başkanlık Makamına bildirmek.

l) Başkanlığın ana faaliyet konuları ile ilgili ihale yöntemi ile yapılacak işlere yönelik ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale süreçlerini yönetmek ve sözleşme hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak.

m) Birim ile ilgili yapılan/yapılacak sözleşme ve ödemelerin eş güdümünü sağlamak, ilgili belgeleri Destek Hizmetleri Birimine iletmek.

n) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.