Tarihçe

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kuruluşuna dair ilk özel dayanak 21 Haziran 1987 tarihli ve 3402 sayılı “Kadastro Kanunu” olmuştur.

İşletmenin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali işleriyle harcama usul ve esaslarını gösterir yönetmelik ise 20 Nisan 1988 tarihli ve 19791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve daha sonra kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak işletmenin kadroları ihdas edilmemiş olduğundan döner sermaye hizmetleri faaliyete geçirilmemiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 1992 yılında 1516 sayılı Genelge ile Ankara Bölge Müdürlüğü hizmet sahası pilot olarak seçilerek döner sermaye uygulamasına başlanmış, 23 Şubat 1993 tarihli ve 1993/2 sayılı Genelge ile de Türkiye genelinde uygulamasına geçilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında İşletme Müdürlüğümüz için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 4.000.000,00-₺ sermaye tahsis edilmiştir.

Müdürlüğümüz 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” ve 28.01.2012 tarihli 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre görevlerini yerine getirmekle birlikte 10.12.2010 tarihli 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” başlıklı dördüncü bölümünde yazılı görevlerimiz, 15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri ve 15.06.2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 7410 sayılı “Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 22’inci maddesi kapsamında 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu” şeklinde değiştirilerek Müdürlüğümüz görev ve yetkileri ile uygulama alanları güncel haline getirilmiştir.