SIKÇA SORULAN SORULAR

Banka Hesap Numaramız

Banka  Adı : Ziraat Bankası
Şube   Adı  : Ankara Kamu Kurumsal Şb.
Iban    No   : TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219

Birden fazla ölüm halinde intikal işleminin düz intikal işleminden farkı, kök murisin vefatından  sonra bir veya birden fazla yasal mirasçısının da vefatı halinde yapılan mirasın intikali işlemi olup, her  ikisi de tapu sicilinde malik olarak tescilli tek bir murise ait intikal işlemidir ve tek  işlem ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, birden fazla ölüm halinde intikal işleminin, döner sermaye  ücretinin tahsilatı açısından, her yıl yayımlanan "1 sayılı Tarife Cetvelinin" 1.15'inci  maddesinde  göre tek döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir. 

Mahkeme kararı infazında; Kadastro Müdürlüğünce   değişiklik beyannamesi düzenlenmesi gereken kararlarda döner sermaye hizmet bedeli  Kadastro müdürlüklerince maktu olarak  tahsil edilir. Bu kararın Tapu Müdürlüklerince infazı esnasında ayrıca döner sermaye hizmet bedeli alınmaz.

Kadastro  Müdürlüklerinden  verilen  Teknik  Bilgi  ve  Belgelerin  6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanununa ekli (1) Sayılı Tarife Cetvelinin 4. Kısmındaki  Bilgi ve Belge Talepleri başlığı altında değerlendirilir. Genel ilkelerde yer verilen Kadastro İşlemleri Bölümünde İşlem Ücreti; bu işlem sırasında değerlendirilemez.
Kadastro İşlemleri Bölümünde İşlem Ücreti:  Ücret sütununda gösterilen miktarın; m² başına, hektar başına, kilometre (km) başına, maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre hesaplanan ve talebe bağlı işlemlerde hiçbir surette 555,00 ₺ (2024 yılı)  den,  kontrollük  işlemlerinde  982,00 ₺ (2024 yılı)  den  az  olmayan  ücret"  şeklinde  tanımlanmıştır, Maddesine dayanak olarak  yukarıda bahsi geçen tanıma  göre hesaplamaktadır.

Tüm Bölge Müdürlüklerine 28.12.2023 tarihli ve 11192839 sayılı yazımız ile detaylı bilgi verilmiş olup  EBYS’den gönderilen evrak ve eklerinin asıllarının fiziksel gönderimine  gerek yoktur.

(1) Sayılı Tarife Cetveli  1.6 sırasında yer verildiği şekliyle “Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.” Ayrıca Tarife Cetvelindeki  1.1.1.1 ve 1.1.2.1 maddeleri uygulanır.

(1) Sayılı Tarife Cetveli  Tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerde; bu işlem için belirlenen yöresel  katsayı  esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir. Yöresel katsı 1,5 olarak hesaplanır.

(1) Sayılı Tarife Cetveli  1.11 sırasında yer verildiği şekliyle Yabancıların taraf olduğu devir borcu doğuran tapu işlemlerinde; işlem için belirlenen döner sermaye ücretine ek olarak her bir taşınmaz veya bağımsız bölüm başına maktuen 3.851,00 ₺ (2024 yılı) döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

Bu işlemlerden döner sermaye hizmet bedeli muafiyeti yoktur.

Bazı Resmi Kurumların kendi kanunlarından gelen muafiyeti vardır.“ Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez“. Ancak konuya ilişkin olarak; Hazineye ait taşınmaz malların,  gerek 4706 sayılı Kanun, gerekse diğer kanun hükümlerine göre yapılacak devir işlemlerinde döner  sermaye hizmet bedelinin, Kanun gereğince muafiyeti olmayan diğer alıcı taraftan tahsil edilmesi  gerekmektedir.

Parsel maliklerinin hisselerini 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan alanlara yapılan her türlü bedelsiz terk ve bağışlama işlemlerinden  bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu işlemler için, döner  sermaye ücreti alınmaz.(6083 sayılı kanun)