Görev, Yetki ve Sorumluluklar

23.10.2019 Tarihli (16.12.2019 tarihli 4594403 sayılı Makam Olur’u gereği Değişik)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı

Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge

Genelge No: 1809

2019/15

ONYEDİNCİ BÖLÜM

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

Döner sermaye hizmetleri

(1) Döner sermaye hizmetleri; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, İşletme Müdürü, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, taşınır konsolide görevlisi, mutemet ile gerekli görülen diğer memur ve işçiler tarafından yürütülür.

İşletmenin kuruluşu

(1) Genel Müdürlüğün ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere; döner sermaye teşkilatı kurulur.

(2) Döner sermaye teşkilatı; İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulmuş olan İşletme Birimlerinden teşekkül eder.

(3) İşletme Müdürlüğü, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesinde yazılı görevler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri İşletme Müdürünün belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak, uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen servislerden oluşur:

a) Bütçe Planlama Servisi

b) Destek Hizmetleri Servisi

c) Hukuk ve Denetim Servisi

ç) Ön Mali Kontrol ve Tahakkuk Servisi

d) Personel Servisi

e) Satın Alma Servisi

f) Sürekli İşçi Servisi

 

(4) Bütçe Planlama Servisinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez birimleri ve Bölge Müdürlüklerinin bütçe taleplerini toplayarak gerekli planlamayı yapmak, yıllık mali bütçeyi hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

b) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi işletme birimlerine göndermek.

c) İşletme Müdürlüğünün ve İşletme Birimlerinin bütçelerini düzenli olarak takip etmek ve gelir-gider durumlarına ilişkin istatistiksel verileri toplamak.

ç) Cari yıl içerisinde işletme birimlerinin ilgili hesaplarına ihtiyaçları olan para aktarımlarını yapmak.

d) Bütçe konularında olabilecek her türlü değişiklikleri takip etmek ve gerekli araştırmaları yapmak.

e) Döner Sermaye gelirlerinden çeşitli sebeplerden (işlemin iptali, tarafların işlemden vazgeçmeleri, mükerrer yapılan ödemeler, mahkeme kararları vb.) kaynaklanan iade işlemlerini yürütmek.

f) TUSAGA-AKTİF gelirlerinin takibini ve muhasebe işlemlerini yürütmek.

g) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(5) Destek Hizmetleri Servisinin görevleri şunlardır:

a) Tüm iletişim ve posta hizmetlerini yürütmek, ödemelerini yapmak.

b) Temizlik işlemlerinde istihdam edilen personelin sevk ve idaresini sağlamak.

c) Hizmet binası inşaat ve onarım işlemlerinin takibini yapmak.

ç) İşletme Müdürlüğünün ambar ve taşınır işlemlerini yürütmek, merkez ve taşra birimlerinin taşınır taleplerini koordine etmek.

d) Hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak.

e) İşletme Müdürlüğünün evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

f) İşletme Müdürlüğünün yemekhane hizmetlerini yürütmek.

g) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(6) Hukuk ve Denetim Servisinin görevleri şunlardır:

a) Mahkemelerden, Kurumumuz birimlerinden, resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen görüş/talep yazılarını inceleyerek müdürlük görüşünü hazırlamak.

b) İşletme Müdürlüğüne ait yasal mevzuatla ilgili değişiklik ve düzenlemeleri yürütmek.

c) Gerektiğinde İşletme Müdürlüğünün adına banka şubelerinde hesap açmak, açılmış olan hesapları günlük kontrol etmek ve nakit yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Kurumumuz birimleri, denetim kurumları ve diğer kurumlardan gelen denetim rapor ve yazılarını yasal mevzuat çerçevesinde inceleyerek cevaplandırmak ve belirtilen aksaklıkların giderilmesi için mahalline talimat vermek.

d) Yönetim Kurulu iş ve işlemlerini yürütmek.

e) CİMER üzerinden ya da Genel Müdürlük bilgi edinme sistemi üzerinden gelen bilgi edinme taleplerini karşılamak, gerekirse talep konusunu diğer ilgili birimlere intikalini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

f) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(7) Ön Mali Kontrol ve Tahakkuk Servisinin görevleri şunlardır:

a) İşletme Müdürlüğünün vergiye ilişkin beyanlarını vermek, tarh ve tahakkukunu yapmak.

b) Hazine payı, SHÇEK payı ve Bakanlık dönüşüm gelirlerinin aktarımlarını yapmak.

c) Genel Müdürlük birimlerinden gelen ödemeleri koordine etmek, İşletme Müdürlüğü servislerinden gelen her türlü ödemenin kontrol ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

ç) İşletme Müdürlüğü tarafından kullanılan DBİS ve diğer yazılımların geliştirilmesi ve güncellenmesi işlemlerini yapmak.

d) Kurum tarafından düzenlenen protokollerle hizmet karşılığı yapılan tahsilatlara ilişkin faturaları düzenlemek ve takibini yapmak.

e) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(8) Personel Servisinin görevleri şunlardır:

a) Döner Sermaye bütçesinden istihdam edilen memur, daimi işçi ve sözleşmeli personelin maaş ve özlük işlemlerinin takibini yapmak.

b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında maaş işlemleri yapılan personelin sigorta bildirimleri, personel işe giriş-çıkış işlemlerini yasal süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

c) Merkez birimlerin ek ödemelerinin takibi ve tahakkuk işlemlerini yapmak ve Bölge Müdürlüklerinin ek ödeme işlemlerini koordine etmek.

ç) Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin fazla mesai çalışmalarını yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında Genel Müdürlük merkez birimlerinde görev yapan personelin, ödenek yetersizliği nedeniyle birimlerince karşılanamayan giderlerini karşılamak ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince; yurt dışı ve yurt içi görevlendirmelerde avans ödemelerini gerçekleştirmek.

e) 6245 Kanunun 50 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilen arazi tazminatı ödemeleri takibi ve Bölge Müdürlüklerinin bilgilendirilmesini gerçekleştirmek.

f) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 54 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen kadastro tazminatı ödemeleri takibi, merkez birimlerimizde (Harita Dairesi Başkanlığı) görev yapan personele ait ödemeleri gerçekleştirmek.

g) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan personelin disiplin işlemlerini yürütmek.

ğ) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(9) Satın Alma Servisinin görevleri şunlardır:

a) 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre Kurumumuz birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmet alımlarının iç ve dış piyasalardan temin edilmesi ve kullanıma sunulmasını sağlamak.

b) Satın alma işlemlerinin kanun, yönetmelik, tüzük, tebliğ, genelge ve bütçe tertibine uygunluğunun sağlanarak EKAP işlemlerini yürütmek.

c) Mal ve hizmet alımları için avans ve kredi açmak, açılan avans ve kredilerin mahsup işlemlerini yapmak.

ç) Kurumumuz demirbaşına kayıtlı taşıtların, ölçü aletlerinin ve ofis donanımlarının bakım-onarımlarının yapılmasını sağlamak.

d) Kurumumuz merkez birimleri hizmetinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacının teminini sağlamak.

e) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(10) Sürekli İşçi Servisinin görevleri şunlardır:

a) Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan sürekli işçi pozisyonundaki personelin maaş ve özlük işlemlerini yürütmek.

b) 5510 Kanun kapsamında maaş işlemleri yapılan personelin sigorta bildirimleri, personel işe giriş-çıkış işlemlerini yasal süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

c) İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu ve görevleri

(1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Genel Müdür veya Genel Müdürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Birinci Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı, İşletme Müdürü ile teklifi görüşülen Daire Başkanından teşekkül eder.

(2) Toplantı tutanağı, karar ve dosyalarını tutmak, haberleşme ve diğer raportörlük işlemlerini yürütme görevi, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce yapılır.

(3) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari ve mali işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken kararları almak.

b) İşletmenin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı protokollere ilişkin genel esasları belirlemek.

c) İşletme Müdürlüğünün bütçesini görüşerek onaylamak, bütçede ödenekler arası aktarımları onaylamak.

ç) Bölge işletme birimlerinin kuruluşuna karar vermek ve kurulan bölge işletme birimlerinin sermayesini belirlemek.

d) Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulan bölge işletme birimlerinin bütçelerini görüşerek karara bağlamak.