YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Uluslararası İlişkiler ve Teşkilatlanma Birimi

1) Fidan ELÇİ                              : Birim Sorumlusu / Tapu ve Kadastro Uzmanı

 

2) Pınar ORMAN                         : Tapu ve Kadastro Uzmanı

 

3) Filiz TEKER CENGİZ              :Tapu ve Kadastro Uzmanı

Uluslararası İlişkiler ve Teşkilatlanma Biriminin görevleri:

 1. Genel Müdürlüğün Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerini ve işlemlerini yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası düzeyde yapılacak toplantı, seminer ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunu yapmak,
 3. Yurt dışında düzenlenecek toplantıları takip etmek ve katılım için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 4. Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili çalışmaları yürütmek ve bu konuda Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 5. Avrupa Birliği ile uyum konusunda Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılacak müzakereleri koordine etmek, imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
 6. İlgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Yurt dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak.
 7. Uluslararası her türlü anlaşma, emlak müzakereleri ve protokol ön çalışmalar hakkında Kurum görüşünü hazırlamak,
 8. Devam eden anlaşmalarla ilgili dosyalama, envanter oluşturma, toplantılar düzenleme gibi her türlü çalışmayı yapmak,
 9. Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, teşkilatın kurulabilmesi için iş ve işlemleri yürütmek,
 10. Yurt dışında oluşturulacak birimler için yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile Yabancı uyruklu gerçek kişilerin yurt içinde bulunan taşınmaz yoğunluğuna göre öncelik sırasını tespit etmek,
 11. Yurt dışında oluşturulacak birimler için gerekli çalışmaları yapmak üzere yerinde incelemelerde bulunmak, iş ve işlemleri hazır hale getirmek ve yürütmek
 12. Türkiye Mısır Müşterek Komisyonu toplantılarına katılmak ve Türk Heyetine bağlı sekretaryanın görevlerini yerine getirmek,
 13. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak,