SIKÇA SORULAN SORULAR

Kurumumuzda kadrolu, sözleşmeli veya daimi işçi-memur pozisyonlarında görevlendirilebilmek için öncelikli olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda başarı göstermeniz gerekmekte olup, Kurumumuz da dâhil olmak üzere tüm kamu personeli alım ilanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının (kamuilan.sbb.gov.tr) web sayfasında yayımlanmaktadır. Yine gerek KPSS gerekse EKPSS merkezi yerleştirmeleri ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuz ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanabilmek için, söz konusu ilanların takip edilerek, ilanlarda belirtilen şartların taşınması halinde, ilanda belirtilen takvime uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Kurum personelinin intibak işlemleri, 142 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince ilgililerin mezun oldukları okullar tarafından verilen diploma veya onaylı geçici mezuniyet belgesi ile yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12/d maddesinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler" hükmünce değerlendirilmektedir.

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi hükümlerine göre geçmek istediği kuruma başvurur. İlgili kurumun Genel Müdürlüğümüze göndereceği muvafakat talebi değerlendirilir. Olumlu cevap verilmesi durumunda ilgili kurumca personelin ataması yapılabilir.

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Personel Dairesi Başkanlığı/Formlar kısmında yer alan Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Talep Formu doldurularak merkez birimlerde görev yapan personel için Personel Dairesi Başkanlığına, taşra birimlerinde görev yapan personel için Bölge Müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir.
  • Kurumumuzdan emekli olarak veya istifa ederek ayrılan tüm personelin hususi damgalı (yeşil) pasaport talepleri için ilgili personelin EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Dilekçeniz ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Personel Dairesi Başkanlığı/Formlar kısmında yer alan “Kayıp Kurum Kimlik Kartı Bildirim Formu” doldurularak (formda dikkat edilmesi gereken husus kimlik seri numarası yazılmalı, bilinmiyor ise Başkanlık/Yazı İşleri Şube Müdürlüğü personelinden bilgi alınmalı, kayıp yeri olarak il adı mutlaka belirtilmeli, imza/tarih kısımları kesinlikle boş bırakılmamalı) EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

  • Personel kimlik kartı basımında ilgili personelin Yönetim Bilgi Sistemindeki özlük bilgileri ve fotoğrafı kullanılmakta olup personelin öncelikle Yönetim Bilgi Sistemindeki özlük bilgilerinin doğruluğunu tespit etmesi ve 2019/9 sayılı Personel İşlemleri Genelgesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre güncellemesi, kimlik kartı talebini görev yaptığı Müdürlüğe iletmesi ve EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına talebini göndermesi gerekmektedir.
  • Personel kimlik kartı basımında kullanılmakta olan fotoğrafın 2019/9 sayılı Personel İşlemleri Genelgesinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmalıdır.

Personel kimlik kartı basımında ilgili personelin Yönetim Bilgi Sistemindeki özlük bilgileri esas alınmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise; "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları, Devlet Memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları halinde anılan Kanunun 58. maddesi gereğince disiplin amirinin teklifi üzerine Genel Müdürlüğümüz tarafından asalet tasdik edilmektedir.

Aday Memurların sözleşmeli personel statüsündeki hizmetleri yıllık izin süresi hesabında kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir. Ancak; adaylık süresi hesabında dikkate alınmamaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Personel Dairesi Başkanlığı/Formlar kısmında yer alan Emeklilik Belgesi doldurularak EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

Emeklilik talebi onaylanan personelin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 91 inci maddesinin (b) bendi gereğince en geç bir ay içerisinde görevinden ayrılış yapması gerekmektedir.

Maaş/ikramiye ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu 4/a veya 4/b hizmet dökümü alınarak, yazılı dilekçe ile EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına başvuru yapılması durumunda ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda gelen prim gün sayısı hizmet süresine eklenmektedir.

Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınan durum bildirir nitelikli Sağlık Kurulu raporunun aslı ile birlikte EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına yazılı başvuru yapmanız durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iletilmekte olup SGK Sağlık Kurulunca nihai karar verilmektedir.

Borçlanmanın ödendiğine ilişkin belgeler ödeme yapıldığı tarihte görev yapılan Müdürlükten temin edilebilir.

Görev yapılan birimdeki mutemet tarafından Kesenek Bilgi Sistemine tahakkuk bilgileri girişinin yapılması gerekmektedir.

EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına başvuru yapılması durumunda hizmet hesabı yapılarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Ayrıca e-Devlet üzerinden emekliliğe esas hizmet süresi ve emeklilik yaşı görülebilmektedir.

Sigortalı hizmetler e-devlet çıktısı ile yapılamamaktadır. EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi halinde SGK’dan talep edilmektedir.

Evlilik/Boşanma/Vefat durumlarında nüfus kayıt örneğinin Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi halinde değişiklikler sisteme işlenmektedir.

Askerden/ücretsiz izinden dönen personelin işe başlama yazısı EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir ve sisteme girişi yapılarak personel aktif hale gelir.

Söz konusu yetkiler EBYS üzerinden birim üst yazısı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir, ilgili şube müdürü tarafından onaylanarak Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına havale edilir.

Bu tür yetki işlemlerinin tanımlanması Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca yazılı başvuru ile yapılmaktadır.

Aile bilgilerinizin sistemde görünmesi zorunludur. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak beyan etmeniz durumunda sistemde bakmakla yükümlü kısmındaki buton kaldırılabilir.

Personel Dairesi Başkanlığına göndermiş olduğunuz mükâfat belgelerinin üzerinde tarih ve sayı bilgileri bulunmadığı durumda sisteme girişi yapılamamaktadır.

Personel Dairesi Başkanlığına göndermiş olduğunuz kurs belgesinin üzerinde tarih bilgisi bulunamadığı durumda sisteme girişi yapılamamaktadır.

Nüfus kayıt örneği ve aile durum bildiriminizi Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırmanız durumunda bu bilgiler sisteme işlenir ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler işaretlenir.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği mümkün bulunmamaktadır.

Sözleşmeli personelin görev yaptığı birimden askerlik nedeniyle ayrılışları ve askerlik dönüşü başlayışları Genel Müdürlük Makamından alınacak onaydan sonra gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlük Makamından atama onayı alınmayan sözleşmeli personel askerlik dönüşü göreve başlatılmamalıdır.

  • Sözleşmeli personel olarak görev yapanların yıllık izin süresinin belirlenmesinde:
  1. 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süresinin dikkate alınması gerekmekle birlikte, öncelikle sözleşmeli personel statüsünde en az 1 (bir) yıl hizmetinin dolması gerekmektedir.
  2. Sözleşme yılı içinde 1 (bir) yıl hizmeti dolan personel, o yıla ait yıllık iznini kullanabilecektir.
  3. Sözleşmeli personelin cari yılda kullanmadığı izinlerinin ertesi yıla aktarılması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017/2 Personel İzinleri Genelgesi’nde personel izinleri açıkça yer almaktadır.

Sözleşmeli personelin her türlü özlük haklarını düzenleyen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da kurum içi yer değişikliği yapan sözleşmeli personelin mehil müddeti kullanabileceğine dair bir düzenleme bulunmadığından, atama onayı kendisine tebliğ edilen personelin, çalıştığı birimden ayrılışının yapıldığı günü takip eden ilk iş günü, atandığı yeni birimde göreve başlaması gerekmektedir.

  • Sözleşmeli Personelin Kurum İçi Yer Değişikliği, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

            “Ek Madde 3-Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir:

            a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

            b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

            c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

            ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

            d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden göre yapılmaktadır. Personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

            e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir." hükmü yer almakta olup yukarıda mezkûr hükümler doğrultusunda sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği yapılır.”

Kurumumuzda ihtiyaç duyulan Sürekli İşçi alımları 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılmakta olup söz konusu alıma yönelik duyurular Devlet Personel Başkanlığının (Mülga) ve Kurumumuzun web sitesinde ilan edilmektedir.

Kurumumuzda ihtiyaç duyulan sözleşmeli personel alımı duyuruları (kamuilan.sbb.gov.tr) adresinde ve kurumumuz web sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilmektedir. Diğer taraftan ÖSYM Başkanlığı tarafından da merkezi yerleştirme yapılmaktadır. Bunun dışında kurumumuza mail, dilekçe veya cv bırakılarak yapılan iş başvuruları dikkate alınmamaktadır.

Tüm aşamalar (www.tkgm.gov.tr) adresimizin Duyurular kısmında yayımlanmaktadır. Atama sürecini ve gerekli belgeleri www.tkgm.gov.tr kurumsal web sayfasından takip edebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan personel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne dilekçe yolu ile başvuruda bulunabilir.

Memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler atama talepleri hakkındaki süreci ve sonucu Yönetim Bilgi Sisteminden görebilmektedir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler için eğitim mazeretine bağlı olarak atama yapmayı öngören herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi şartlarını taşıyan personel sağlık durumundan kurum içi yer değişikliği suretiyle atama talebinde bulunabilir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ve 2019/1 sayılı yer değiştirme kurulu kararının 23 üncü maddesi şartlarını taşıyan personel eş durumundan kurum içi yer değişikliği suretiyle atama talebinde bulunabilir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince aday memurlar kurum içi yer değişikliği suretiyle atama talebinde bulunamamaktadır.

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle Devlet memurlarının başarı kriteri ve ödüllendirme sistemi değiştirilmiştir. Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı değişik 122 nci maddesinde "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-3 Değerlendirme Formuna göre Başarı Belgesine karşılık 0.25 puan, Üstün Başarı Belgesine karşılık 0.75 puan verilmekte olup Yönetim Bilgi Sisteminde Mükafat Puanı kısmına işlenmektedir.