Türkiye de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi

Projeyi Destek Veren Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Proje No: 110G020

Onay tarihi:  24.01.2011

Proje Başlama Tarihi: 01.03.2011

Proje Bitiş Tarihi: 30.09.2014

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca izlenen ve alanında ilk olma özelliği taşıyan, AB müzakereleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı” başlığındaki “Yabancıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi” konusunda, fasıl müzakereleri esnasında AB tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine altlık oluşturmak üzere Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) 1007 kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı tarafından hazırlanan bir projedir. Projenin ana hedefi yabancılar konusunda büyük önem arz eden “yabancıların taşınmaz ediniminin” bütün yönleri ile ele alınarak, uygulamada karşılaşılan ve gelecek yıllarda oluşması olasılığı yüksek önemli sorunlara çözüm üretmektir.

Bu kapsamda Proje,

Bazı ülkelerde yabancılar ve Türk vatandaşlarının taşınmaz ediniminin analizi,
Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşımaz ediniminin tarihsel gelişimi ve seçilmiş ülke örnekleri ile karşılaştırmalı analizi,
Türkiye’de yabancıların taşınmaz ediniminin etkilerinin değerlendirilmesi (etki değerlendirme ve norm analizi çalışması),
İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi,
Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimine yönelik ulusal strateji modelinin geliştirilmesi,

Alt bileşenlerinden oluşmaktadır.

Proje sonuçları, karar organları ve paydaşlar için yol gösterici olacak, toplumsal fayda sağlayıcı ve uygulayıcı kuruluşlar için de eyleme yönelik çıktılar ortaya koyacak ve ulusal norm bilgilerinin tarafsız bir araştırma ekibi tarafından ortaya konulmasına olanak verecektir. 

TÜBİTAK-KAMAG kapsamında desteklenen ve Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalının yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi" Projesi sonuç raporu ve Proje Sonuçları Uygulama Planı 30.09.2014 tarihi itibariyle Kamu Araştırmaları Destek Grubunca kabul edilmiştir. Bu aşamadan sonra; projenin nihai çıktıları tüm ilgili-ilintili kuruluşlarla paylaşılarak geri dönüşleri beklenecektir. İlerleyen aşamalarda ülkemizin bu alandaki ulusal politikasının şekillenmesinde bu proje çıktılarından istifade edilecektir.

Projeyi Yürüten Birim