TARİHÇE

Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.

Bunun üzerine, 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.

Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. 22 Kasım 2002 Tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır. 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. 29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

1847 yılında ‘Defter Eminliği’ adıyla kurulan Tapu Teşkilatındaki “Memurin ve Levazımat Amirliği” unvanı adı altında hizmet vermeye başlamıştır.

1907 Tarihli Vilayet-i Şahane ve Defteri- Hakan-i İdarelerinin Tensikat ve Teşkilatına ve “Memurin ve Levazım Müdüriyeti” adı altında görevine devam etmiştir.

29.05.1936 tarih ve 2997 sayılı Mülga Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla “Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü”,

21.12.1953 tarih ve 6206 sayılı Kanun ile 26.02.1954 tarihinden itibaren “Levazım İşleri Müdürlüğü”,

5439 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince 31.01.1966 tarihinden itibaren “İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı”,

26.09.1984 gün ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesi ile de yardımcı birimler başlığı altında “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı”,

10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”,

15.07.2018 tarih 30479 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlıklara İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) ile "Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.