Toplu Değerleme ve Veri Yönetimi Birimi

Genel Müdürlüğümüzün 23.01.2019 tarih E.3977529 esas sayılı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge"nin onbirinci bölümü 56. maddesine göre birimizin görevleri şunlardır:

a) Toplu değerleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan mekânsal analizleri yapmak.

b) Toplu değerlemede kullanılacak verilerin tanım ve standartlarını oluşturmak.

c) Gerekli veri toplama çalışmaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

ç) Toplu değerleme modellerinin oluşturulması, test edilmesi, sonuçların duyurulmaya hazır hale getirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yapmak ve raporlamak.

d) Taşınmaz Değer Bilgi Merkezine veri girişi yapan ve veri aktarımını sağlayan kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve gerekli ortak çalışmaları yürütmek.

e) Verilerin istatistiksel analizlerinin yapılmasına imkân verecek kalite ve standartlara kavuşturulması çalışmalarını yürütmek.

f) Toplu değerleme çalışmaları sonucu oluşturulan değer haritalarını üretmek ve sunmak.

g) Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin kurulması ve diğer bilgi sistemleri ile etkileşiminin sağlanması çalışmalarını, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak.

ğ) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak.

h) Başkanlık hizmetleri ile ilgili sözel, sayısal, grafik istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek ve muhafaza etmek.

ı) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.