Personel ve Evrak Birimi

Genel Müdürlüğümüzün 23.01.2019 tarih E.3977529 esas sayılı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge"nin onbirinci bölümü 60. maddesine göre birimizin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın hedef ve stratejik amaçlarına uygun olarak personel yapılanmasına katkıda bulunmak.

b) Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin konuları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.

c) Başkanlık imza yetkililerindeki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim

Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak.

ç) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak.

d) Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları yapmak.

e) Stajyer ve yardımcı personelin istihdam takip ve kontrol işlemlerini yürütmek.

f) Meslek içi eğitimlerin düzenlenmesi, uygulanması ve izlenmesi görevleri ile benzer

iş ve İşlemleri yürütmek.

g) Başkanlık birimleri arası organizasyonu yürütmek.

ğ) Personele yönelik şikâyet ve disiplin ile ilgili işlemleri takip etmek.

h) Başkanlık personelinin atama, geçici görev, kadro, izin, ayrılma, rapor ve benzeri işlemlerini yürütmek.

ı) Kurum personelinin idareye karşı açmış olduğu davalarla ilgili görüş belirtmek.

i) İç Denetim Biriminin Başkanlık ile ilgili çalışmalarında sekretarya görevini yapmak.

j) 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen iç kontrol ve risk yönetimi ile benzeri konulardaki iş ve işlemleri yapmak.

k) Performans programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

l) Başkanlık internet yayını, sunumu, tanıtımı ve her türlü basılı dokümanı hazırlamak.

m) Başkanlığın kalite yönetim ve iç denetim faaliyetlerini koordine etmek, bu kapsamda gelen yazışmaları ilgili birimden bilgi almak suretiyle cevaplamak.

n) Sivil Savunma faaliyetlerini yürütmek.

o) 4982 sayılı Kanun kapsamında CİMER, Yönetim Bilgi Sistemi vb. yollarla

Başkanlığa gelen başvuruların ve TBMM’den Başkanlığa intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin ilgili birimlere intikali ile sonuçlandırılmasını sağlamak.

ö) Başkanlık hizmetleri ile ilgili elektronik posta, telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile yazılı ve sözlü olarak iletilen taleplerin ilgili birimlere intikali ile sonuçlandırılmasını sağlamak.

p) Başkanlığa gelen ve giden evrakın; kayıt, imzaya sevk, tarih-sayı verme, kapatma, dağıtım, posta işleri ile fotokopi ve faks işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

r) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi ile ilgili işleri yürütmek ve yönlendirmek.

s) Başkanlığın arşivleme işleri kapsamında dosyalama, muhafaza, tasnif, ayıklamaya yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.

ş) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak.

t) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.