Mali İşler ve Planlama Birimi

Genel Müdürlüğümüzün 23.01.2019 tarih E.3977529 esas sayılı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge"nin onbirinci bölümü 59. maddesine göre birimizin görevleri şunlardır:

a) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak.

b) Yapılan ödeneklerin sarflarını izlemek ve amacına uygun harcanıp harcanmadığını değerlendirmek ve ödenek sarfları konusunda ilgili başkanlıklarla koordinasyonu sağlamak.

c) 5018 sayılı Kanun gereğince Başkanlıkça yapılması gereken ayniyat ve mutemetlik işlerini yürütmek, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.

ç) Başkanlığın sarf ve kırtasiye malzemesi stoklarını takip etmek, gerektiğinde bunların teminini sağlamak.

d) Başkanlıkça yapılması gereken taşınır mal kayıt, depo, dağıtım, devir teslim, muhafaza, terkin ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.

e) Başkanlık hizmetleriyle ilgili ödenek dağıtım ve maliyet analizi yapmak, sonuç bilgilerini değerlendirmek.

f) Kamu ve özel sektör iş birliğine yönelik toplu ve tekil değerleme projelerine yönelik değerleme hizmetlerini organize etmek.

g) Başkanlığın hedef ve stratejik amaçlarına uygun olarak yapılanmasına katkıda bulunmak.

ğ) Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve istenildiğinde sunmak.

h) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ı) Toplu değerleme ve gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme çalışmaları ile ilgili ihaleleri planlamak, izlemek ve sonuçlanmasını sağlamak.

i) Proje uygulama talimatları, sözleşme ve ekleri çerçevesinde ihaleli işlerin sözleşme yönetimi ve bu kapsamda yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek.

j) Taşınmaz değerleme konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

k) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak.

l) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.