Araştırma, Geliştirme ve Mevzuat Birimi

Genel Müdürlüğümüzün 23.01.2019 tarih E.3977529 esas sayılı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge"nin onbirinci bölümü 57. maddesine göre birimizin görevleri şunlardır:

a) Değerleme veri yönetim modeli yapısını, iyi uygulama örneklerini inceleyerek ilgili birimlerle koordineli çalışarak oluşturmak.

b) Uluslararası kabul görmüş toplu ve tekil değerleme standartları hakkında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, ülkemiz için toplu değerleme standartları ile oran analizi ve güven aralıklarını ilgili birimler, paydaş kurumlar ve üniversiteler ile iş birliği yaparak belirlemek ve yayımlamak.

c) Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanları ile ilgili güncel uluslar arası gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip etmek, gerekirse yerinde incelemek, raporlamak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda, gerektiği durumlarda ilgili birimlerin de görüşlerini alarak mevzuat çalışmalarını yürütmek.

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını yürütmek.

e) Kurum tarafından yapılan değerleme çalışmalarının sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik istatistikleri ve raporları hazırlayarak yayımlamak.

f) Kurum ve kuruluşlarından gelen protokol taleplerini değerlendirmek.

g) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak.

ğ) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.