ACIPAYAM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0258 280 15 06
Mail
acipayam-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
acipayamtm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
YENİ MAH. SANAYİ BULVARI NO: 19 20800 ACIPAYAM/DENİZLİ
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XVIII. Denizli Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
DENİZLİ