2022 YILI GENEL ATAMA DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkânları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunun 01/07/2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararıyla; 2022 yılı genel atama döneminde zorunlu yer değişikliğine tabi personel ile isteğe veya mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin atanacağı birimler aşağıdaki listede görüldüğü şekilde belirlenmiştir.

Sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki personelden aynı dönem içerisinde atama talep edenlerden Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile norm kadro imkânları çerçevesinde karşılanabilen atama taleplerine dair liste aşağıda yer almaktadır.

2022 yılı genel atama dönemi yer değiştirme sonuçları (657-4/A)

Sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki personelin yer değiştirme sonuçları (657-4/B-D)