5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Gereğince Yapılacak Yeniden Atama 3. Dönem Başvurularının Değerlendirme Sonuçları Duyurusu

            5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna, 7317 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde veya diğer kamu kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi gereğince yeniden atanmak üzere 3. dönemde (1-27 Nisan 2022) başvuru yapan adayların başvuruları Yer Değiştirme Kurulunun 29/04/2022 tarihli ve 2022/3 sayılı kararı ile değerlendirilerek karara bağlanmış olup, karar eki değerlendirme sonuç listesi aşağıda yayımlanmıştır.

Başvurusu kabul edilen ve atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından az olması nedeniyle kura ile yer belirleme işlemine gerek kalmaksızın doğrudan tercihine yerleşen adaylar, atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri en geç 17 Mayıs 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresinde olacak şekilde posta yoluyla gönderecek veya elden teslim edecektir.

Başvurusu kabul edilen ve atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından fazla olması nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihindeki kura ve yer belirleme işlemlerine katılacak adaylar ise atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri kura ve yer belirleme işlemleri sırasında teslim edecektir.  Yer belirleme işlemine bizzat veya vekili aracılığı ile katılmayan veya katıldığı halde tercih yapmayan adayların yer belirleme işlemleri ve dolayısıyla atamaları yapılmayacak, adaylar başvurularından feragat etmiş sayılacaktır.

Ataması yapılacak adayın atama onayının kendisine tebliğini takip eden iş gününden itibaren sırayla;  

  1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerine atamasının yapılması nedeniyle 15 gün sonra LİHKAB hizmetlerini sonlandıracağını yazılı olarak bildirmesi,
  2. 15 günlük sürenin sonunda LİHKAB faaliyeti sonlandırarak, lisans belgesini, kaşesini ve arşivini Kadastro Müdürlüğüne devretmesi,
  3. 15 inci günü takip eden iş gününden itibaren Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen sürelerde LİHKAB faaliyetini sonlandırdığına dair Kadastro Müdürlüğünden alacağı belgeyi ibraz etmek suretiyle yeni görevine başlaması gerekmektedir.

Başvuru yapan ve aşağıdaki listede yer alan adaylara ilanen duyurulur.

ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1. Islak imzalı Personel Başvuru Formu (Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerini ve bilgilerini güncelleyebildiklerinden, son başvuru tarihinden sonra https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinden alınan form teslim edilecektir.)
  2. Bir adet vesikalık fotoğraf
  3. Islak imzalı Personel Beyan Formu (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.) 
  4. Islak imzalı Mal Bildirimi Formu (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.)
  5. Islak imzalı Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.)