Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Teftiş Kurulu Başkanlığı 15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen görevleri yapmaktadır. 

Bu görevler;

“Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak,

Özel kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmaktır."