Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacı Tarafından Geçici Görevin İptali İstemi İle Açılan Davada İdarenin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Kararı 2015/486 2015/432 MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Davacı Tarafından Uyarma Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddi Kararı 2014/754 2015/344 Gaziantep 1. İdare Mahkemesi
4/C Personelinin Ek Ödeme Talebinin Reddi Kararı. 2014/961 2014/1436 Konya 1.İdare Mahkemesi
4/C Personelinin Ek Ödeme Talebinin İdare Mahkemesince red Kararı. 2014/937 2014/1725 Antalya 2. İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Kadastro Tesptine İtiraz İstemiyle Açılan Davada;Husumet Yönünden Reddine İlişkin Karar 2010/1111 2014/30 Beykoz Kadastro Mahkemesi
Lihkab Sınavının Hatalı Sorulardan Dolayı Sınav Sonuçlarının İptalinin Yürütmesinin Durdurulmasına Kurumumuzun İtirazının Kabulü Kararı. 2014/7333 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul
Mahkemesince Verilen Kararın İtirazımız Üzerine Vekalet Ücreti Yönünden Bozulması Kararı. 2014/615 2014/11806 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul
Davacı Tarafından,Kademe İlerlemesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada;İdarenin Temyiz İsteminin Kabulüne İlişkin Danıştay İdari Davalar Kurulunun Kararı 2014/1095 2014/516 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Davacı Tarafından Uyarma İstemiyle Açılan Davada;Dava Konusu İşlemin İptaline İlişkin Karar 2014/597 2014/1342 İzmir 1.İdare Mahkemesi
4-C li Personelin Ek Ödemeden Yararlandırılmasına Dair İdaremiz İşleminin İptali Kararı. 2014/687 2014/897 Gaziantep 1.İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Tazminat İstemiyle Açılan Davada;Görev Yönünden Reddine Dair Karara Davacı Tarafından Yapılan İtirazın Onanmasına İlişkin Karar 2014/471 2014/402 Gaziantep Bölge İdare mahkemesi
Davacı Tarafından Harcırah Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada;Davanın Kısmen Reddine,Kısmen İptaline İlişkin Karar 2014/160 31/10/2014 Antalya 3.İdare Mahkemesi
Ataması Yapılan Davacının Atamasının İptali Kararı. 2014/1554 2014/1472 Trabzon İdare Mahkemesi
Bilgisayar İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacının Memurluktan Çıkarılma Cezasının İptali ile Açtığı Davanın Reddi 2014/672 Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi
İmar Uygulaması Sırasında Döner Sermaye Ücreti Alınmasına Dair 1993/2 Sayılı Yönergenin 15.İle 26 ve 27.Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2009/8681 2014/4631 Danıştay 10.Daire
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARAR 2009/3772 2014/160 Danıştay 2.Daire
Davacı Tarafından Disiplin Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada,Davacının Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine İlişkin Karar 2014/921 2014/152 İZMİR 3.İDARE MAHKEMESİ
Davacı Tarafından Tescil İstemiyle Açılan Davada;Yürütmenin Durdurulması İşlemine Davalı İdarece Yapılan İtirazın Kabulüne İlişkin Karar 2014/369 MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İptal Kararının Temyizde Yürütmesinin Durdurulması Kararı. 2014/5947 Danıştay 5. Dairesi
İhalenin İşlemi İptali İstemiyle Açılan Davada;Davacı Tarafından Yapılan Temyiz Sonucunda Verilen Onama Kararı 2014/2282 2014/2825 DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Cins Değişikliği Talebinin Reddine Dair İşlemin İptali istemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/697 2014/577 Manisa 2.İdare Mahkemesi
Lihkab Bürolarının Faaliyetinin Durdurulmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/849 2014/814 Ankara 3. İdare Mahkemesi
Maddi Tazminat İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/1767 2014/625 Ankara 16. İdare Mahkemesi
Geçici Görev Nedeiyle Harcırah Ödenmesi İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali Kararı. 2013/2046 2014/1085 Adana 1.İdare Mahkemesi
4/C Kapsamında İstihdam Edilen Personelin Ek Ödemeden Yararlandırılmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2014/55 2014/833 Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi
4/C'Li Personele 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Ödenmesi Gereken Tazminat Talebinin İptaline İlişkin Karar. 2013/2538 2014/1310 Şanlıurfa İdare Mahkemesi
Davacı 4/C Personelin Ek Ödeme Talebinin Reddi Kararı 2014-114 2014-696 Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi
Davacının Soruşturma Sonucu Yapılan Atamasının İptali Davasının Reddi Kararı. 2013/547 2014/314 Aydın 2. İdare Mahkemesi
Davacının Aldığı Cezayı Red Eden İdare Mahkemesinin Kararını Danıştay a Temyiz Eden Davacı Lehine Kabul Ederek Karar Verilmesi İçin Tekrar İdare Mahkemesine Gönderme Kararı. 2012/1016 2014/902 Danıştay 12.Daire
Atanması Yapılan Davacının Tayininin Durdurulması İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/1024 2014/453 Eskişehir 1.İdare Mahkemesi
Davacının Aldığı Taktirnamenin Özlük Dosyasına İşlenmesi ve Hizmet Puanı Hesaplanmasında Puan Verilmesi İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/486 2013/1153 Kayseri 1.İdare Mahkemesi
Davacının Aldığı Uyarma Cezasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/455 2014/158 Edirne İdare Mahkemesi
Davacının Muvafakatının Verilmesi İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2014/796 2014/738 Ankara 1. İdare Mahkemesi
Şef Kadrosunda Görev Yapan Davacının Ünvanının Değişmesi Sonucu İşlemin İptali İsteminin Reddi Kararı 2012-1273 2014-1790 Danıştay 5. Dairesi
Görevden Uzaklaştırılma İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava İdarenin Temyiz İsteminin Kabulüne İlişkin Karar 2010-890 2013-2890 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
KPSS Yerleştirmesi İle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Yerleşen Davacının Muvafakat Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Kararı 2013-448 2014-133 Rize İdare Mahkemesi
Kendi Talebiyle Çalıştığı Yerden Farklı Bir İle Atanan Davacının Atama İşleminin Geri Alınması Talebinin Süre Aşımı Yönünden Reddi Kararı 2014-1125 2014-954 Mardin İdare Mahkemesi
Davacının İhale Yolu İle Taşınmazın Adına Tescil Edilmesi İsteminin Onaylanmamasına İlişkin İşleminin İptali İsteminin Görev Yönünden Reddi 2013-114 2014-584 Zonguldak İdare Mahkemesi
Sağlık Özürü Sebebiyle Görev Yeri Değişikliğinin İptali İsteminin Reddi Kararı 2014-397 2014-528 Trabzon İdare Mahkemesi
Geçici Personel Olarak Görev Yeri Değişen Davacının Açtığı İptal Davasının Reddi 2013-415 2014-322 Aydın 2. İdare Mahkemesi
Bilgisayar İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacıya 657 Sayılı Kanunun 125/A-a Maddesi Uyarınca Verilen Cezanın İptali İsteminin İptal Kararı 2013-1021 2014-303 İzmir 2.İdare Mahkemesi
LİHKAB Faaliyetlerinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davanın Reddine İlişkin Karar 2013-839 2013-2129 Ankara 16. İdare Mahkemesi
LİHKAB Sınavının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddine İlişkin Karar 2013-796 2013-1341 Ankara 15.İdare Mahkemesi
Maliye Hazinesi Tarafından Orman Alanı İçine Alınan Taşınmaz Sebebiyle Maddi ve Manevi Zararın Tazmini İçin Açılan Davanın Reddi 2010-624 2014-21 Kocaeli 2.İdare Mahkemesi
Davacının Kat Mülkiyetinde Yönetim Planına İlişkin Açtığı Davanın Görev Yönünden Reddi Kararı. 2014/407 2014/509 Balıkesir İdare Mahkemesi
Davacının Kazandığı İdari Davanın Vekalet Ücreti Yönünden Bozulması Kararı. 2012/3909 2014/1393 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Ünvanını Alabilmek Ve Ünvanından Dolayı Hak Ettiği Özlük Hakları İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2014/115 2014/289 Erzurum 1. İdare Mahkemesi
İhalesi İptal Edilen Davacı İdare Mahkemesinden İptalin Kaldırılması Kararına Temyiz Eden Kurumumuza Danıştayın Red Kararı. 2012/711 2013/3724 Danıştay 13.Daire
Soruşturma Sonucu Ataması Yapılan Bilgisayar İşletmeninin Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2012/1060 2014/31 Antalya 2. İdare Mahkemesi
Davacıların 3402 Sayılı Kanunun 41 Md. Düzeltmeye Giren Taşınmazın Düzeltilmesinin İptal Talebinin Reddi Kararı. 2010/812 2013/259 Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi
Davacı Kurumun Kendisine Mobbing Uyguladığı İçin Açtığı Manevi Tazminat Davasının Reddi Kararı. 2012/1446 2014/11 Manisa 1. İdare Mahkemesi
Davacının Kurumlar arası Geçiş Yapmak İsteyip,Kurumumuz Tarafından Muvafakat Verilmediği İçin Bu İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/1075 2013/1661 Tekirdağ İdare Mahkemesi
Davacının Teşvik İkramiyesi İçin Açtığı Davanın İdare Mahkemesinin Red Kararına İtirazına Bölge İdare Mahkemesinden de Red Kararı. 2013/25249 2014/1692 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul
İdarenin İptal Ettiği İhalenin İdare Mahkemesince Onanmasına Temyiz Ederek İtiraz Eden Davacının Temyiz İsteminin Kabulü Kararı. 2013/6 2013/3569 Danıştay 13.Daire
Avukatlık Kanununun 2.Maddesinin 3.Fıkrasının Dava Konusu İşlem İle Kullanılamaz Hale Geldiği Gerekçesi İle Açtığı Davanın Reddi 2012-1729 2013-2067 Ankara 5. İdare Mahkemesi
Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavında Başarısız Olan Davacının Sözlü Sınavın İptal İsteminin Reddi 2013-252 2013-1557 Ankara 13.İdare Mahkemesi
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Kadrosunda Görev Yapan Davacıya Onaysız Ödenen Teşvik İkramiyesinin Geri Alınmasına Yönelik Açılan Davanın Reddi 2013-29906 2013-24409 Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Kadrosunda Görev Yapan Davacıya Onaysız Ödenen Teşvik İkramiyesinin Geri Alınmasına Yönelik Açılan Davanın Reddi 2013-24456 2013-22743 Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Avukat Olan Davacının "Avukatlık Kanununa" Aykırı Olarak Talep Ettiği Evrakın Tarafına Verilmediği, Onur ve Şerefinin Zedelendiği İddiası ile Açtığı Davanın Reddi 2013-151 2013-2397 İstanbul 2. İdare Mahkemesi
LİHKAP Faaliyetlerinin Durdurulması Üzerine Davacı Kendisine İlişkin Kısmın İptali İstemiyle Açtığı Davanın Reddi 2013-557 2013-1982 Ankara 6.İdare Mahkemesi
Davacının Aldığı Uyarma Cezası Üzerine Açtığı İşlemin İptali İsteminin Reddi 2012-889 2013-1167 Gaziantep 2.İdare Mahkemesi
Görevinden İstifa Ederek Ayrılan Davacının Görevine Geri Dönme Talebinin İdare Tarafından Kabul Edilmemesi Üzerine Açtığı Davanın Reddi 2013-1123 2014 Ankara 12.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Başka Bİr İle Harçırahsız Görevlendirilmesi Sebebiyle Açtığı Davanın Reddi 2013-437 2013-1245 Mersin 1.İdare Mahkemesi
Kadastro Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Rotasyon Sebebiyle Başka Bir İle Atanması İşleminin İptali İsteminin Reddi 2012-6149 2013-7023 Danıştay Beşinci Daire
Arşiv Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Kütüphaneci Olarak KPSS ile Başka Bir Kuruma Yerleşmesi ve Muvafakat Verilmemesi Sonucu Açtığı Davanın Reddi 2012-1752 2013-1691 İzmir 4.İdare Mahkemesi
Rotasyona Tabi Tutularak Tayini Yapılan Memurun İdari Mahkemenin KararınıTemyiz Ettiği Ve Danıştayın Temyiz İsteminin Reddi Kararı. 2011/3147 2014/508 Danıştay 5. Dairesi
LİHKAB Sınavına Katılarak Başarılı Olan ve Lisans Belgesini Alan Davacı Sınavın İptal Edilmesi ile Açtığı Davanın Reddi 2013-864 2013-1796 Ankara 12.İdare Mahkemesi
Zimmetine Para Geçirdiği Gerekçisi İle Açılan İptal Davasının Reddi 2013-92 2013-752 Kastamonu İdare Mahkemesi
Davacının Atama Olurunun İptaline İlişkin Açtığı Davanın Reddi 2010-7509 2013-8677 Danıştay Oniki Daire
Geçici Görev ile Görevlendirilen Davacının Harcırah Ödenmesi İseminin Reddi 2013-466 2013499 Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Tarla Vasfındaki Gayrımenkuldeki Hissesini Satmak İstemesi ve Tapu Müdürlüğünce Bu İşlem 5578 Sayılı Kanunca Yapılmayınca Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Kararı. 2013/1164 2014/87 Antalya 1. İdare Mahkemesi
Şef Kadrosundaki Davacının Bilgisayar İşletmeni Olarak Kanunla Atanmasını İptal Kararı Alan İdare Mahkemesinin Kararını Danıştay Hukuka Uygun Bulmayarak Temyize giden İdarenin Kararının Onanması Kararı. 2012/1582 2013/6218 Danıştay 5.Dairesi
Davacı Tarafından İdare Mahkemesine Atanmasını İptal Edilmesine İdare Temyize Giderek İdare Mahkemesinin Kararını Bozarak Temyizin Kabul Edilmesi Kararı. 2013/6799 2013/7644 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Soruşturma Sonrası Yapılan Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/460 2013/1091 Denizli İdare Mahkemesi
Davacının Yapılan İmar Uygulaması Geri Dönüşümün İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/22 2014/246 Adana 2. İdare Mahkemesi
Parsellerin Yüzölçümü Küçüldü Diye Dava Açan Davacılar Teknik Sebeple Küçülmenin Olduğu İçin Davanın Reddi Kararı. 2012/551 2012/1067 Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
Atamasının İptali İçin Dava Açan Davacının Soruşturma Sebebiyle Atanmasının Olduğundan Davanın Reddi Kararı. 2013/386 2013/1128 Denizli İdare Mahkemesi
Davacının İdari İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Aslında Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davası Açılması Gerektiğinden Davanın Reddi Kararı. 2012/992 2013/1294 Malatya İdare Mahkemesi
Davacının İş Yeri Temsilcisi Olması Sebebiyle Rotasyonla Çıkan Tayininin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/1150 2013/1004 Ordu İdare Mahkemesi
Soruşturma Sonucu Ataması Olan Davacının Yürütmeyi Durdurma Talebinin Reddi Kararı. 2013/1688 Hatay İdare Mahkemesi
Davacıya İdare Tarafından Verilen Uyarma Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi 2012-1025 2013-1015 Sakarya 1.İdare Mahkemesi
İdarenin Rotasyon İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi 2012-989 2013-575 Çanakkale İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Öğrenim Özürü Sebebiyle Belirttiği Müdürlüklerden Birine Ataması Yapılıncaya Kadar Geçici Görevlendirme Talebinin Reddi Kararı 2013-291 2013-707 Bursa 2.İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Muvafakat İstemi İle Açılan Davanın İptaline İlişkin Karar 2013-1 2013-951 Kocaeli 2.İdare Mahkemesi
Davacının Görevden Çekilmiş Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Bozulması Kararı 2009-2959 2013-1947 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Yeni Tapu Kayıtlarının ve Tescil İşleminin İptali 2013-580 2013-1951 İzmir 2.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Görevinin Uzaltılmasına İlişkin Kararın İptali 2013-794 2013-1226 Ankara 15.İdare Mahkemesi
Davacının Tutukluluk ve Görevden Uzaklaştırma Gibi Nedenlerle Görevde Olmadığı Dönem İçin Maddi Haklarının Ödenmesi İçin Açılan Davanın Reddi 2013-478 2013-778 Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Davacı Hakkında Düzenlenen Disiplin Soruşturması Neticesinde Atama İşleminin İptali İsteminin Reddi 2013-61 2013-818 Edirne İdare Mahkemesi
Tescil Talebi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi 2013-2151 İzmir Bölge İdare Mahkemesi
İhale İşlemininb İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi 2013-1265 Ankara 6.İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Konut Edindirme Yardımının ve Yasal Faizin Ödenmesine İlişkin İptal Kararının Düzeltme İsteminin Reddi 2013-5157 2013-4049 Adana Bölge İdare Mahkemesi
Davcının Atanmasına İlişkin İşlemle İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararının Reddi 2013-7848 Danıştay 5. Dairesi
İnfaz Koruma Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Muvafakat İsteminin İptaline İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararının Reddi 2013-8456 Danıştay 5. Dairesi
Daire Başkanı İken Mühendis Olarak Atanan Davacıya İlişkin Verilen karar Düzeltme Kararının Reddi 2013-4440 2013-6014 Danıştay Beşinci Dairesi
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin İptaline İlişkin Karara İtirazın Reddi 2012-146 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmemesi İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararının Reddi 2013-2556 Gaziantep Bölge İdare mahkemesi
Tapu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapmakta İken,Geçici Görev İle Görevlendirilmesine İlişkin İstenen İptalin Reddi 2012-719 2013-972 İzmir 2.İdare Mahkemesi
Tapu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Atamasının Sağlık Sorunlarının Dikkate Alınmadan Yapılmasından Dolayı İptali İçin Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/2846 2013/2860 Danıştay Beşinci Dairesi
Naklen Ataması Yapılan Davacının 406 Sayılı Yasanın 29. Maddesinde Yapılan Değişikliği Öne Sürerek Maaşındaki Artışın Olmamasından Dolayı Açtığı Davanın Reddi Kararı 2013/640 2013/770 Çorum İdare Mahkemesi