İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma Yönergesi

 

Yönergenin tamamı ve eklerini görebilmek için dosyayı indirmeniz gerekmektedir.

 

Ek Boyut
Microsoft Office document iconTeftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma Yönergesi 751 KB

 

T.C

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma Yönergesi(Genelgesi)

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

I.  İnceleme

                A . Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüğünün yönetimi ve denetimi altında bulunan merkez ve  taşra teşkilatındaki görevlilerin, eylem ve işlemlerinin ortaya çıkardığı hukukî, teknik, idarî ve cezaî durumlarının ,

B . 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren hallerde , mezkur kanunun belirlediği yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmasına ve ön inceleme yapılmasına gerek olup olmadığının,

C . 3628 sayılı Kanun kapsamında kalan suçlara ilişkin  iddia ve ihbar konularında soruşturma yapılıp yapılmayacağının,

 Belirlenmesi işlemidir.

                II. Ön İnceleme Ve Soruşturma

A . 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

      Hakkında Kanuna Göre Ön  İnceleme

4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlediği konusunda suçlanan memur hakkında soruşturma izni verilmesi gerekip gerekmeyeceğini ortaya çıkartmaya elverişli bütün delillerin elde edilmesi, ön inceleme raporu düzenlenmesi ve karar vermeye yetkili mercie ön inceleme dosyasının gönderilmesi işlemidir.

B . 3628 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma

Memur  hakkında 3628 sayılı Kanun kapsamında yer alan suçlardan dolayı, delil veya  emare elde edilmesi halinde, soruşturma raporu ve dosyasının hazırlanması ve yetkili Cumhuriyet başsavcılığına ihbaren  gönderilmesi işlemidir.

                C . Disiplin Soruşturması

                657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı  disiplin suçları ile ilgili, Genel Müdürlük memurlarının  eylemleri nedeniyle delillerin elde edilmesi, soruşturma raporunun hazırlanması ve dosyası ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne  gönderilmesi işlemidir.

                III . Memur

A . 4483 Sayılı Kanuna Tabi Memur

            5237 sayılı TCK.nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden ,  4483 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında  kalanlar  , 4483 sayılı  Kanun  uygulamasında memur sayılır.

B . 3628 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Memur

             5237 sayılı TCK.nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenler ve 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan memurlar 3628 sayılı Kanun  açısından memur   sayılır.

                C .  Disiplin Soruşturmasına Tabi Memur

                657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  4 üncü maddesinde belirtilenler disiplin soruşturması açısından memur sayılır.

                IV. Merkez  Ve Taşra

                Yönerge de  belirtilen "Merkez" deyiminden, 3045 sayılı Kanunda belirtilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, taşra deyiminden ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı dışındaki taşra teşkilatı birimleri anlaşılır.

            V. Müfettiş

            Yönergede belirtilen "müfettiş" deyiminden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı anlaşılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

         GENEL HUSUSLAR             

 

I . İhbar ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Yönlendirilmesi

    Ve Yetkili Mercilere Gönderilmesi

                Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve merkez teşkilatı birimlerine gelen suç isnadı içeren ihbar ve şikâyetlerin, gerekli  değerlendirme ve yönlendirme yapılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına  intikal ettirilmesi asıldır.

                Suç isnadı içeren ihbar ve şikâyetlerle ilgili olarak , Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirme ve tasnif sonucu, 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suç isnatları yetkili mercilerine, bu Kanun dışında kalanlar ise genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere görevli ve yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına  gönderilir, ayrıca suç isnadı içeren ihbar ve şikâyet dilekçelerinin bir örneği de, hukukî veya teknik yönden değerlendirilmesi, sicil yönünden takibinin sağlanması, idarî önlemler ve disiplin yönlerinden değerlendirilerek gereğinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük ilgili daire başkanlıklarına  iletilir.

               II. İnceleme Konusu Yapılmayacak İhbar ve Şikâyetler

                Muhbir veya müştekinin adı ve soyadı, imzası, açık adresi bulunmayan, gerçek dışı isim, adres, imza ile yazıldığı  yapılan veya yaptırılan ön araştırmayla  anlaşılan, belli bir konuyu ihtiva etmeyen ya da doğrudan yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan ihbar ve şikayet yazıları,  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair  Kanun uyarınca, işleme konulması veya konulmaması yönünden gereğinin yerine getirilmesi için görevli ve yetkili mercilere  gönderilir (4483 s.K. m.4).

               III. Müfettişe Gelen Sözlü ve Yazılı İhbar ve Şikâyetler ile

      Görev Sırasında Tespit Olunan Suçlar

Müfettişlerin inceleme, soruşturma / ön inceleme veya teftiş görevi sırasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli hakkında ;

a)  Doğrudan bir suç tespit etmeleri,

b)  Sözlü ihbar veya şikâyet almaları [ ihbar ve şikâyet konusu bir tutanağa geçirilir (Örnek No. : 1),  öncelikle, muhbir veya müştekinin kimliğinin, suçlama konusunun, suçlanan memurun kimliğinin açıklığa kavuşturulması yönlerinden bir ön araştırma yapılır ],

Hallerinde suç ve suçlama konusu 4483 sayılı Kanun kapsamında ise,  suçlanan memur hakkında  karar vermeye yetkili mercie mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca gönderilir. Suç ve suçlama konusu 3628 sayılı Kanun veya ceza öngören diğer kanunlar kapsamında ise görevli ve yetkili Cumhuriyet başsavcılığına ihbar edilir. Ayrıca, ihbar ve şikâyet konusu,  sicil yönünden takip edilmesi, idarî önlemler,  disiplin, hukukî ve teknik yönlerden değerlendirilerek gereğinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde gerekli  deliller toplanır, toplanan bilgi ve belgelerle birlikte yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılır.

Takibi şikâyete bağlı suçlarda, usulüne uygun olarak düzenlenmiş şikâyet dilekçesi, gereği için görevli ve yetkili mercie veya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Ayrıca bu dilekçenin  bir örneği de  sicil yönünden takip edilmesi, idari önlemler , disiplin , hukukî ve teknik yönlerinden gereğinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Yazılı şekil dışında şikâyet olması halinde şikâyet tutanağı düzenlenir. Şikâyet  tutanağının düzenlenmesi mümkün olmayan hallerde işlem yapılmaz.

             IV. İnceleme, Ön  İnceleme Ve Soruşturma Raporlarının

             Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar

1) Genel Müdürlük Makamınca verilen inceleme emri üzerine yapılan incelemeler sonucunda ;          

a) Hukukî, teknik, idarî konular ile 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılan veya diğer kanunlara göre de ceza soruşturması yapılmasına  gerek görülmeyen hallerde, örneği bu yönergede gösterilen "İNCELEME RAPORU",  

b) Merkez teşkilatı  memurları ile ilgili olarak,  4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılması yönünde yeterli delil ve kanaat oluşması halinde, örneği bu yönergede gösterilen  "ÖN İNCELEME İSTEM YAZISI",

c) Taşra teşkilatı memurları ile ilgili olarak, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılması yönünde yeterli delil ve kanaat oluşması halinde, örneği bu yönergede gösterilen  "SUÇ İHBAR RAPORU (TEVDİ RAPORU)",

2) İstem üzerine veya doğrudan 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme emri verilmesi hallerinde, ön inceleme konusu ile ilgili olarak suçlanan memurlar hakkında, örneği bu yönergede gösterilen "ÖN İNCELEME RAPORU",

3) İnceleme sonucunda 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan genel hükümlere göre soruşturulması gereken bir suçun memurlar tarafından işlendiği (CMK m.161 veya 3628 sayılı Kanun gibi )  tespit edilmişse veya  adlî makamlarca genel hükümlere göre (CMK m.161 veya 3628 sayılı Kanun gibi) ceza soruşturması veya kovuşturması  (örneğin: rüşvet,irtikâp vb. suçlardan dolayı) yapılmakta iken, bu suç konuları ile ilgili olarak  disiplin (idarî) soruşturma emri verilmesi hallerinde yapılan disiplin soruşturması sonucu disiplin cezası uygulanmasını gerektirir bir durumun olup olmadığı belirlenip, disiplin cezası uygulanması gerekiyor ise DMK.' nun 125 inci maddesindeki bölüm ve bentlere atfen sonuç ve kanaat belirtilerek,  örneği bu yönergede gösterilen  "SORUŞTURMA RAPORU",

Düzenlenir.

4) Ayrıca, inceleme , ön inceleme ve soruşturma raporlarının “ B-İSTEM ” bölümünde ;

 a) 3 üncü maddede belirtilen durum dışında, ceza hukuku yönünden mutlaka kanaat ve sonuç belirtilir.

b) Diğer yönlerden (disiplin,hukukî/teknik mukteza tayini, malî  sorumluluk yönlerinden) toplanan delillere göre sonuç doğuran bir tespit var  ise kanaat ve sonuç yazılır.   

c) Önerileri değerlendirecek ve yerine getirecek makam ve merciler ayrı ayrı gösterilir.

5) İnceleme,ön inceleme ve soruşturma raporlarının düzenlenişinde, rehber mahiyetinde olan ve örnekleri bu yönergede gösterilen rapor formlarında ana başlıkların altında yer alan alt başlıklardaki ayrıntı ve açıklamalara, gerekli olması halinde yer verilir.

6) Ön inceleme ile soruşturma raporlarının asıl ve örneklerine (Örnek No:43 ve 44' de)  gösterilen kapak takılır.    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNCELEME

I . İncelemenin Konusu

                Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memurlarının  her  türlü eylem ve işlemleri ile Genel Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren bütün işlemler ve eylemler  inceleme konusu olabilir (Teftiş Kurulu Tüzüğü m. 6 , 3045 sayılı Kanun m.16).

II . İncelemeye Başlama

                Müfettişler, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine incelemeye başlarlar.

Müfettiş,  inceleme görevi sırasında rastladığı veya kendisine iletilen şikâyet, ihbar ya da kamu kurum ve kuruluşlarının  bildirimi sonucunda öğrendiği  suç isnadı içeren hususları, 4483 sayılı Kanuna göre işlem yapılmak üzere yetkili merciine ve ceza öngören diğer kanunlar kapsamında olanları da genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere görevli ve yetkili Cumhuriyet başsavcılığına ihbaren gönderir, ayrıca konu hakkında  Genel Müdürlüğe bilgi verir, emredilmesi  halinde hukukî ve teknik mukteza tayini, idarî önlemler ve disiplin yönlerinden inceler. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde gerekli delil toplanır, toplanan delillere göre yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılır.

III . Diğer Kurum ve Kuruluşlar Denetim Elemanları ile Ortak İnceleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişleri gerek kendi kurum görevlileri ile birlikte diğer kurumlar ve gerekse yalnızca başka kurum çalışanları hakkında yapılacak ortak incelemelerde görev almaları halinde görevlendirme emri çerçevesinde ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre hareket ederler.

IV . İncelemeye Yönelik Belge ve Bilgilerin Temini

                Müfettiş  inceleme konusu ile ilgili belgeleri öncelikle alabileceği gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde örneğini bırakarak belgelerin asıllarını da alabilir.

                Diğer daire ve kurumlardan, gerçek ve tüzel kişilerden belge veya örnekleri isteyebilir,  ayrıca konu ile ilgili özel ve resmî kişilerin bilgilerine başvurabilir.

V . İnceleme Sonuçları

                İnceleme sonucunda, belgeler bir dosyada toplanır ve üç nüsha halinde  bu yönergede örneği gösterilen "İNCELEME RAPORU" düzenlenerek  Genel   Müdürlük Makamına sunulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

                İnceleme sırasında merkez teşkilatı görevlileri ile ilgili olarak, 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması yönünde yeterli delil ve kanaat oluşması halinde , örneği bu yönergede gösterilen "ÖN İNCELEME İSTEM YAZISI" düzenlenerek ön inceleme yapılması talep edilir.

İnceleme sırasında taşra teşkilatı görevlileri ile ilgili olarak,  4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması yönünde yeterli delil ve kanaat oluşması halinde , örneği bu yönergede gösterilen "SUÇ İHBAR RAPORU (TEVDİ RAPORU) düzenlenerek ön inceleme yapılması için yetkili mercie dosyasıyla birlikte gönderilir. Genel Müdürlüğe de bilgi verilir.

Yukarıda belirtilen son iki durumun varlığı halinde, ayrıca hukukî/teknik mukteza tayini, malî sorumluluk, disiplin, idarî önlemler yönlerinden inceleme raporu düzenlenmesinin gerekip gerekmediği inceleme konularının ortaya çıkardığı sonuca göre müfettiş tarafından belirlenir.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma Yönergesi
Kabul Tarihi: 
1 Ocak 2005
Yürürlük Durumu: