2000/11 Sayılı "Kamu Görevlilerinin Yargılanması" Konulu Genelge

T.C.
BAŞBAKANLIK
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Sayı:B021TKG0600001/050- 
Konu: 

TAPU VE KADASTRO ...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
.............TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : a- 18/03/1996 tarih ve 1996/1 sayılı genelge. 
b- 20/12/1996 tarih ve 1996/8 sayılı genelge 
c- 22/10/1999 tarih ve 1999/5 sayılı genelge

02.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 04.12.1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturulabilmeleri için izin vermeye yetkili merciler belirlenerek izlenecek yöntem düzenlenmiştir.

4483 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde ;Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında bu Kanunun uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen memurların görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanacak,bunun dışında istihdam edilenler(geçici işçiler ve sözleşmeli personel) hakkında uygulanmayacaktır.

Anılan Kanunda, memurlara ve diğer kamu görevlilerine yönelik suç isnatları sebebiyle ceza kovuşturması yapılabilmesi Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen idari mercilerin izin vermesi şartına bağlanmıştır.

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca teşkilatımız görevlileri açısından:

1- İlçe teşkilatlarında görevli tüm memurlar hakkında o ilçenin kaymakamı,

2- İlde ve merkez ilçede görevli tüm memurlar hakkında o ilin valisi,

3- Bölge Müdürlüklerinde görevli tüm memurlar hakkında görev yaptıkları ilin valisi,

4- Merkez teşkilatında görevli tüm memurlar hakkında da en üst idari amir sıfatıyla Genel Müdür,

Ön inceleme yapma, yaptırma ve sonucuna göre soruşturma izni verme veya vermeme karar, görev ve yetkisine haizdir.

İzin verecek merciin belirlenmesinde ilgili memurun suç tarihindeki görevi esas alınacak;iştirak halinde işlenen suçlarda ast,üste bağlı olarak değerlendirilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;Cumhuriyet başsavcıları ve soruşturma izni vermeye yetkili merciler dışındaki diğer makam ve memurlar ile diğer kamu görevlilerinin, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletecekleri belirtilmiştir.

Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ise;Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki soyut ve genel nitelikte olan ,kişi ve/veya olay belirtilmeyen ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı hükme bağlanmıştır.

4483 sayılı Kanunun uygulanmasında,gereksiz yazışmaları ve zaman kaybını önlemek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, bundan böyle, memurlar hakkındaki suç isnadı içeren ihbar, şikayet, bilgi,belge ve tespitler hakkında aşağıda belirtildiği şekilde uygulamaya yön verilecektir.

A- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE:

Bölge müdürlüklerine gelen ve bu Kanun kapsamında suç isnadı içeren ihbar, şikayet, bilgi,belge veya bulgular ; 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan tasnife uygun olan yetkili mercie gönderilecektir.

Memurlar hakkında bu Kanun kapsamında kalmayan suç isnatları ile memur olmayan şahıslarla ilgili suç iddiaları , gerekli belge ve bilgilerle birlikte, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilecektir.

Bölge müdürlükleri personeli tarafından yapılan genel denetim,süreli denetim, inceleme ve idari soruşturma sırasında, 4483 sayılı Kanun kapsamında bir suç tespit edilirse, suç konusu ile ilgili bilgi ve belgeler toplanarak kısa bir değerlendirmeyi içeren "suç ihbar raporu" düzenlenip yetkili mercie gönderilecek ve düzenlenen suç ihbar raporunun iki örneği lüzumlu belgeleriyle birlikte bölge müdürlüğüne iletilecektir.

Bölge müdürlüğünün bulunduğu il merkezi dışında bulunan bağlı il ve ilçe tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinde görevli memurlar hakkında 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ön inceleme yaptırılması amacıyla yetkili mercilerce bölge müdürlüğünden görevlendirme istenmesi halinde,bölge müdürünce denetmen veya hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumundaki memurlara ön inceleme emri verilecek,görevlendirme yapıldığı hususunda yetkili merci bilgilendirilecek, ön incelemeci tarafından Kanunda belirtilen görev ve karar süreleri dikkate alınarak ,en kısa zamanda ön inceleme tamamlanıp,düzenlenen "ön inceleme raporu" ve dosyası yetkili mercie gönderilecek, ön inceleme raporunun iki örneği ve lüzumlu ekleriyle birlikte sonucundan bölge müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Bölge müdürlüğünün bulunduğu il merkezinde (merkez ilçede) bulunan tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile bölge müdürlüğü memurları hakkında yetkili merci olan o ilin valisince, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ön inceleme yaptırılması amacıyla görev verilmesi halinde, Kanunda belirtilen görev ve karar süreleri dikkate alınarak ön inceleme raporu düzenlenerek işin neticelendirilmesi sağlanacaktır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemlerle ilgili olarak, adli ve idari makamların 657 sayılı DMK' nun 131 inci maddesine göre kararlarını bildirmeleri yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takibi amacıyla memurun özlük dosyasının tutulduğu personel birimine de bilgi verilecektir.

Ayrıca;disiplin, idari önlemler, hukuki/teknik mukteza tayini ve sair işlemleri yönünden yapılması gereken iş ve işlemler bölge müdürlüğü tarafından görev ve yetkisi dahilinde çözümlenebiliyor ise bu yönlerden gerekleri yapılarak sonucundan Genel Müdürlüğe ilgili daire başkanlıklarına bilgi verilecektir.

Bölge Müdürlüklerince doğrudan ön inceleme amaçlı müfettiş görevlendirilmesi talep edilmeyecek,mutlak surette müfettiş soruşturması veya ön incelemesi gerektiren konularda , Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uygun olarak, vali veya kaymakamların Genel Müdürlükten talepte bulunmaları sağlanacaktır.

B- TAPU SİCİL VEYA KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNCE :

Müdürlüklere gelen ve bu Kanun kapsamında suç isnadı içeren ihbar, şikayet, bilgi,belge veya bulgular, 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan tasnife uygun olan yetkili mercie gönderilecektir.

Memurlar hakkında bu Kanun kapsamında kalmayan suç isnatları ile memur olmayan şahıslarla ilgili suç iddiaları , gerekli belge ve bilgilerle birlikte, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilecektir.

Müdürlerce personel hakkında yapılan inceleme veya idari soruşturma sırasında, 4483 sayılı Kanun kapsamında bir suç tespit edilirse, suç konusu ile ilgili bilgi ve belgeler toplanarak kısa bir değerlendirmeyi içeren "suç ihbar raporu" düzenlenip yetkili mercie gönderilecek ve düzenlenen suç ihbar raporunun iki örneği lüzumlu belgeleriyle birlikte bölge müdürlüğüne gönderilecektir.

Yetkili merci olarak belirtilen vali veya kaymakamlarca, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ön inceleme yaptırılması amacıyla müdürlük personeli hakkında üst (amir) konumdaki (Tapu sicil ve kadastro müdürleri eşit düzeyde olup,biri diğerine göre üstü konumunda değildir.) personele görev verilmesi halinde, Kanunda belirtilen görev ve karar süreleri dikkate alınarak "ön inceleme raporu" düzenlenerek işin neticelendirilmesi sağlanacaktır.

Disiplin,idari önlemler, hukuki / teknik ve sair işlemler yönünden, çözümü mümkün olan hususlar müdürlüğün görev ve yetkisi dahilinde neticelendirilecek ve sonucundan bölge müdürlüğüne en kısa zamanda bilgi verilecektir.

C-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

İlgi (a) genelge ve eki Yönergenin bu genelgeye aykırı hükümleri, ilgi (b) genelgenin 3 numaralı maddesi ve genelgede yer alan "fezleke" ibareleri ile ilgi (c) genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Necdet POYRAZ 
Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2001/11
Kabul Tarihi: 
2 Ağustos 2000
Yürürlük Durumu: