Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının 2006 Yılı Sicil Notunun Olumsuz Olması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2009/472 2009/1389 Manisa İdare Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespiti Sonucunda Kadastro Tutanağına Ölü Olarak Kayıt ve Tescil Edildiğini Beyanla Yapılan İşlemin Düzeltilmesi Talebi İle Açtığı Davanın Kabul Edilmesi ve Düzeltilmesi Kararı 2011/423 2012/36 Yıldızeli Sulh Hukuk Mahkemesi
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının, İntibakının 1.Derece 4.Kademeye Yükseltilmesine Yönelik Olarak Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Karar 2011/1179 2012/641 Samsun 1.İdare Mahkemesi
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Geçici Olarak Başka Bir Yerde Görevlendirmesi İle İlgili Olarak Tesis Edilen İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı 2009/317 2009/713 Yozgat İdare Mahkemesi
657 Sayılı DMK'nun 94. Maddesine Göre Mezuniyetsiz veya Kurumlarca Kabul Edilen Mazeretli Olmaksızın Görevin Terk Edilmesi Neticesinde İdarece Görevden Çekilmiş Sayılma Kararı Verilen Davacının İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın İptali Kararı Sivas İdare Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespitine İtirazı Sonucunda Davanın Gider Avansını Yatırmaması Nedeniyle Açılmamış Sayılmaması Kararı 2010/288 2012/670 Beykoz Kadastro Mahkemesi
Davacının Uzmanlık Sınavına Katılma İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı 2011/2657 Ankara 16.İdare Mahkemesi
Davacını Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Karar 2012/995 2012/1186 İzmir 1.İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ E-g Maddesi Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarılma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Yüksek Disiplin Kurulunun Kararının İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2009/1110 2010/238 Zonguldak İdare Mahkemesi
6083 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi İle Kadro Ünvanının İptal Edilmesi Sonucu Yeni İhdas Edilen Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Atanan Davacının Yapılan İşlemin İptali İsatemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/2510 2012/2691 Ankara 5.İdare Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespitine İtirazı Sonucunda Davanın Kabul Kararı ve Yapılan İşlem Tesisinin İptal Kararı 2010/2903 2012/740 Beykoz Kadastro Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK.'nunu Uyarınca Bir Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle Tecziyesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2010/10 2011/1302 Sivas İdare Mahkemesi
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacı, Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilme İsteğiyle Yaptığı Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Çamış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar 2011/3936 2012/2144 Ankara 17.İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 4/B Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Olarak Çalışan Personelin 28 Yıl ve Daha Üzeri Çalışan Personele Ödenen Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/918 2012/1176 Ankara 8.İdare Mahkemesi
Davacının 2010 Yılı Sicil Notunun Olumsuz Olması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/935 2012/1235 Yozgat İdare Mahkemesi
Davacının 5620 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Destek Personeli Olarak Yapılan Atamasının Sözleşmeli Büro Personeli Olarak Düzeltilmek Suretiyle Kadrolu Olarak Yapılan Atamasının Buna Göre Yapılması İstemiyle Açtığı Davanın Reddi Kararı 2012/923 2012/1859 Gaziantep 1.İdare Mahkemesi
Davacının Uzmanlık Sınavına Katılma İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı 2012/206 Ankara 16. İdare Mahkemesi
Davacının Taşınmazının Hazine Adına Tescil Edilmesiyle Mülkiyet Hakkına Yönelik Yapılan İhlale Karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Açmış Olduğu Maddi ve Manevi Tazminat Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebiyle Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek,Davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurması Neticesinde AİHM.Başvurusunun Kabul Edilemez Olduğu Kararının Verilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Davacıların Taşınmazlarının Açılan Davalarda Kıyı Şeridinde Bulundukları Gerekçesiyle Tapu İptal Davaları ile Hazine Adına Tescilleri Yapılması Neticesinde Başvuruların AİHM 'e Yapılarak Kısmen Kabul Kısmen Red Kararının Verilmesi ve Tazminat Ödenmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Davacıların Taşınmazlarının Açılan Davalarda Kıyı Şeridinde Bulundukları Gerekçesiyle Tapu İptal Davaları ile Hazine Adına Tescilleri Yapılması Neticesinde Başvuruların AİHM 'e Yapılarak Kısmen Kabul Kısmen Red Kararının Verilmesi ve Tazminat Ödenmesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ E-g Maddesi Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarılma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Yüksek Disiplin Kurulunun Kararının İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/1413 2012/1269 Zonguldak İdare Mahkemesi
Davacının Taşınmazlarına Ait Tapu Kayıtlarının Kendisine Verilmemesi ve Döner Sermaye Ücretinin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davada Yürütmesinin Kısmen Reddine Kısmen Kabulüne İlişkin Verilen Karar 2011/434 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olan ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlayan Kamu Görevlisi Hakkında Verilen Hapis Cezasına Ait Mahkeme Kararı 2012/12 2011/93 Şebinkarahisar Asliye Ceza Mahkemesi
Davacının İşe İadesine Akdinin Feshedildiği Tarihten İşe İade Tarihine Kadar Çalışamadığı Süre İçin Alamadığı Ücretinin Diğer Tazminat ve Her Türlü Hak ve Alacaklarının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi İşleminin Reddi Kararı 2006/311 2007/112 Dalaman Asliye Hukuk Mahkemesi
Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olan ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlayan Kamu Görevlisi Hakkında Verilen Hapis Cezasına Ait Mahkeme Kararı 2007/186 2008/283 İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespitine İtirazı Sonucunda Davanın Kabul Kararı ve Yapılan İşlem Tesisinin İptal Kararı 2010/2666 2012/55 Beykoz Kadastro Mahkemesi
Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Mezun Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatını %125 Oranı Üzerinden ve Ek Göstergesinin "1200" Rakamı Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar 2009/695 2009/694 Aksaray İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5. Maddesi Uyarınca Görevine Son Verilmesine İlişkin Açmış Olduğu İade-i Muhakeme Davasının Reddi Kararı 2012/493 2012/589 Kocaeli 1.İdare Mahkemesi
Davacını Kendi İsteğiyle Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/4044 2011/4700 Adana Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Önceden Yapılan Kadastro Tespitindeki Cinsi ile Yeni Yapılan Kadastro Çalışmalarındaki Cinsinin Farklı Olması Nedeniyle İtirazı Sonucunda Davacının Yeni Yapılan Kadastro Tespitinin İptal Kararı 2011/500 2012/199 Beykoz 1.asliye Hukuk Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Önceden Yapılan Kadastro Tespitine İtirazı Sonucunda Davanın Reddi Kararı 2011/300 2011/879 Antalya Kadastro Mahkemesi
Davacının Posta Ücretindeki Eksiklik Nedeniyle Davasının Açılmamış Sayılması Kararı 2011/776 2012/715 Ankara 6.İdare Mahkemesi
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 51. Maddesi Gereğince Tapu Kaydının Tashihine Kat Mülkiyetinin Terkinine İhtilafların Giderilmesine Dair Davanın Reddi Kararı 2006/1535 2009/1210 İstanbul 5.Sulh Hukuk Mahkemesi
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Yolsuz Tescilin Reddi 2006/1888 2008/2995 Diyarbakır 1.Sulh Hukuk Mahkemesi
Aile Konut Şerhi Konulması 2011/860 2011/1015 İzmir 9. Aile Mahkemesi
İstifa Eden Davacının Yeniden Atama İşleminin Reddine Dair İdaremiz İşlemine Karşı Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptal Kararı 2011/3781 2013/40 Ankara 17 İdare Mahkemesi
Aylıktan Kesme Disiplin Cezası İle Tecziye İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2011/1875 2012/965 Ankara 13 İdare Mahkemesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2005/3 Sayılı Genelgesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yönündeki Kararın Temyizi Talebinin Reddi Kararı 2008/2223 2012/2390 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Davacının Rotasyon Kapsamında Personel Olarak Değerlendirilmesine İlişkin İdaremiz İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2012/575 2013/454 Malatya İdare Mahkemesi
Gölbaşı/Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi E.2008/473 K.2011/443 2008/473 2011/443 Ankara Gölbaşı Sulh Hukuk Mahkemesi
İzmir 9. Aile Mahkemesi E. 2010/860 K. 2010/1015 2010/860 2010/1015 İzmir 9. Aile Mahkemesi