Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının Kurumumuz Bünyesinde Görev Yaparken KPSS Sonucu Başka Bir Kuruma Yerleştirilmesi Üzerine Sözleşmesini Feshetmesi Nedeniyle Tarafına Çalıştığı Dönem İçin İş Sonu Tazminatı Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/1901 2012/652 Trabzon İdare Mahkemesi
Davacının MK'nun 1007.Maddesi Gereğince,Tapu Sicilin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Bulunması Nedeniyle Taşınmazı Üzerindeki Şerhinin Sonradan Konulması Nedeni ile Uğradığı Zararın Tahsili İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2008/158 2009/459 Ankara 19.Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacının Aile Konut Şerhi Konulması İçin Yapmış Olduğu Müracaatın Tapu Müdürlüğü Tarafından Reddedilmesi Sonucunda Konutun Satışına Malik Olmayan Eş Olarak Açık Rızasının Olmadığına Karar Verilmesinin Mahkemece Görev Yönünden Reddi Kararı 2010/860 2010/1015 İzmir 9.Aile Mahkemesi
Davacının Özelleştirme Sonucu 4046 Sayılı Yasa'nın Ek:29 Maddesindeki Değişiklik Yapılarak Sözleşmesi Feshedilmesi Sonucu Mali Haklarının Ödenmemesi Üzerine Mali Haklarının Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyizen Bozulması Kararı 2010/862 2013/4277 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Tapu ve Kadastro Uzmanlık Sınavına Katılamaması Sonucunu Doğuran İdare İşleminin İptali İsteminin Reddi Kararı 2011/1259 2012/77 Ankara 9.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/1966 2012/1557 İstanbul 7.İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ E-g Maddesi Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarılma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali ve İdarenin Temyiz İsteminin Kabulü Kararı 2009/4398 2012/4240 Danıştay 12.Daire
Davacının Taşınmazının Yüzölçümünün Tapu Kayıtlarındaki Miktarından Fazla Olduğu, Ayrıca Komşu Arazi Parselindeki Sınır İhlalinden Dolayı Men-i Müdahale DavasıAçılması Neticesinde Adil Tatmin Talebinde Bulunulmaması Üzerine Tazminatın Ödenemeyeceği Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü Mezunu Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatının ve Ek Göstergesinin İktisatçı ve Ekonomist Kadrosu Ünvanı İçin Öngörülen Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar 2008/4459 Danıştay 2.Daire
Davacının Müstafi Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabülüne İlişkin İşleminin İtirazının Reddine Dair Karar 2012/114 Sivas Bölge İdare Mahkemesi