Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
4046 Sayılı Kanun Uyarınca Nakle Tabi Personel Olarak Devlet Personel Başkanlığınca Bildirilen Davacının Atanmasına İlişkin Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyizen Onanması Kararı 2010/6518 2013/4753 Danıştay 5.Dairesi
V.H.K.İ Olarak Görev Yapan Davacının,Vekaleten Müdür Vekilliği Görevini Yürütmesi Nedeniyle Söz Konusu Vekalet Ücretinin Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Verilen Kararın Temyizen Reddi Dair Karar 2009/1830 2013/2301 Danıştay 2.Dairesi
Davacının Öğrenim Şartlarına Uygun Tercih Yapılmadığı Gerekçesiyle Atamasının Yapılmamasının Temyizden Onanması Kararı 2010/2788 2013/2263 Danıştay 12.Daire
Atama İşleminin İptali İçin Açılan Davanın Temyiz Edilerek İdari Mahkemesinin Kararının bozulması Kararı. 2010/4402 2013/5111 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Uzmanlık Sınavında Mağdur Olduğu İddiasıyla Sınavın İptali İsteminin Reddi Kararı. 2013/4785 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Girmiş Olduğu Sınavdaki Soruların Düzeltilmesi Talebi İle Açmış Olduğu Davanın İptali İsteminin Reddi Kararı. 2012/469 2013/1071 Ankara 8. İdare Mahkemesi
Kadastro Müdürlüğünde Tekniker Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Ünvanla Bölge Müdürlüğüne Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/1109 2013/505 Bursa 3. İdare Mahkemesi
Harita Yapım İşi İhalesinin Durdurulmasının İptali Kararı. 2013/804 Danıştay 13.Daire
Atamanın İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/1275 2013/420 Ankara 5. İdare Mahkemesi
Lihkab Bürolarının Kapatılmasına Karşın Açılan Davanın Reddi Kararı. 2011/1694 2013/322 Ankara 3. İdare Mahkemesi