Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Bilgisayar İşletmeni Olarak Yapılan Atamasının Hukuka Aykırı Olduğunu İddia Ederek Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2013/477 2013/685 Aksaray İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ C Maddesi Uyarınca 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi Neticesinde, Dava Konusu İşlemin Onanması Kararı 2009/6728 2013/6302 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Yapılan Disiplin Soruşturması Neticesinde Başka Bir Müdürlüğe Atanması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Danıştay Tarafından Yürütülmesinin Durdurulması Kararı 2013/7810 Danıştay 5.Dairesi
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Tapu Müdürü Olarak Başka Bir Tapu Müdürlüğüne Atanması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/760 2013/306 Afyonkarahisar İdare Mahkemesi
Davacının Kadastro Müdürü Olarak Görev Yaparken Başka Bir Bölgeye Tapu Müdürü Olarak Atanması Üzerine Açmış Olduğu Davada Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı 2013/8053 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Yapılan Soruşturma Sonucu 657 Sayılı Kanunun 76.Maddesi Gereğince Başka Bir Müdürlüğe Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Reddi Kararı 2013/404 Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Atama İptalini Red Eden İdare Mahkemeye İtiraz Ettiği ,Bölge İdare İtirazını Uygun Görerek Yürütmeyi Durdurma Kararı. 2013/734 Gaziantep Bölge İdare mahkemesi
Davacının Atama Kararını Red Eden İdare Mahkeme Kararına İtirazen Temyize Giden Davacıya Danıştaydan Atama İptali İçin Red Kararı. 2011/49 2013/6500 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Soruşturma Sonucu Yapılan Atanmasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/524 2013/954 Bursa 3. İdare Mahkemesi
Davacının Yanlış Taraf Belirleyerek Açtığı Davanın Reddi Kararı 2013/422 2013/532 Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi
Bilgisayar İşletmeni Olan Davacının Verilen Emri Yerine Getirmemekten Aldığı Kınama Cezasının Reddi Kararı. 2012/888 2013/610 Aksaray İdare Mahkemesi
Davacının Şef Kadrosunun 6083 Sayılı Yasa İle Bilgisayar İşletmeni Olarak Görevlendirilmesine Yaptığı İtirazına Danıştayın Red Kararı. 2012/7458 2013/6224 Danıştay 5. Dairesi
Kadastro Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Şube Müdürü Olarak Atamasının Yapılması İşleminin Yürürlüğün Durdurulması İsteminin Kabulü Kararı 2013/690 Ankara 1 İdare Mahkemesi
VHKİ Kadrosunda Görev Yapan Davacının Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararına Temyiz Talebinin Reddi Kararı 2010/4573 2013/5420 Danıştay Beşinci Dairesi
Davacının Tescil İşlemleri Yapılamayan Taşınmaza Bu Süre Boyunca Yaptığı Masrafların Tarafına Ödenmesi İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2013/2786 2013/2129 Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Taşınmaz Üzerinden Alınan Döner Sermaye Ücretinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2013/3822 2013/3097 Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Tapu Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının İdare Tarafından Verilen Uyarma Cezasına İtirazının Reddi Kararı 2012/1845 2013/1510 Hatay İdare Mahkemesi
Davacıya Verilen 1/30 Oranında Aylıktan Kesme ve Kınama Cezasına İlişkin İşlemin Temyizen Bozulması İsteminin Kısmen Kabulü ve Kınama Cezasına İişkin Kısmının Bozulmasına Aylıktan Kesme Cezasının Onanmasına Dair Verilen Karar 2010/129 2013/6210 Danıştay 12.Daire
Davacının Başka Bir Müdürlüğe Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açmış Olduğu Davanın İtiraz İsteminin Reddine İlişkin Kararı 2013/582 Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ C Maddesi Uyarınca 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstem Neticesinde Dava Konusu İşlemin İptali Kararı 2012/1802 2013/1372 İzmir 2.İdare Mahkemesi
657 Sayılı DMK. 125-B-g Maddesi Gereğince Uyarma Cezası İle Tecziye Edilen Davalının Hakkında Tesis Edilen İdari İşlemin İptali İstemiyle İtiraz İsteminin Reddine Dair Karar. 2013/5775 2013/4945 İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Uyarma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Yapmış Olduğu İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali Kararının Reddi Kararı 2012/794 2013/1136 Manisa 1. İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B Maddesi Uyarınca Verilen Kınama Cezasının 5 Yıllık Süre Geçmesi Nedeniyle Özlük Dosyasından Kaldırılmaması Nedeniyle İkinci Kez Cezalandırılmış Olduğunu İddiası İle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2013/101 2013/713 Eskişehir 2.İdare Mahkemesi
3194 Sayılı Yasanın 18.Maddesi Uyarınca Yapılan İmar Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Geri Dönüş Parselasyon Planının Tescil Başvurusunun Yürütmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Verilen Karara İtirazın Reddine Dair Karar 2013/1156 Adana Bölge İdare Mahkemesi
Gayrimenkulün Davacı Adına Tescili İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı. 2011/2160 İstanbul 8.İdare Mahkemesi
Davacının Disiplin Soruşturmasından Sonra Yapılan Atamasının Reddi Kararı. 2012/650 2013/461 Aksaray İdare Mahkemesi
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Rotasyon Kapsamında Naklen Atanmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/887 2013/562 Çanakkale İdare Mahkemesi
İntifa Hakkı Tesisi Yolundaki Başvurunun Reddine Dair İdaremiz İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/883 2013/961 Aydın 1. İdare Mahkemesi
4/B Sözleşmeli Kadastro Teknisiyeni Olarak Görev Yapan Davacının 632 Sayılı KHK. Uyarınca Memur Kadrosuna Atanma İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/282 2013/702 Samsun 1.İdare Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespitine İtirazı Sonucunda Davalının Pasif Dava Ehliyeti Olmaması Nedeniyle Reddi Kararı 2012/54 2012/114 İzmir 9.Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacının Eşi ve Kızının Kanser Tedavisi Görmesi Nedeniyle Yapılan Atamasının Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Karar 2013/101 2013/619 Adana 1.İdare Mahkemesi
Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2010/2946 2012/931 Beykoz Kadastro Mahkemesi
4737 Sayılı Kanunun 39.Maddesine İstinaden İptal Edilen Harita Yapım İşi İhalesinin Aynı Kanunun 40. Maddesi Uyarınca İptal Edilmesi Üzerine Yapılan İşlemin İptali İstemi Kararı 2011/2494 2012/646 Ankara 11.İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ B Maddesi (a) ve (d) Bentleri Uyarınca İki Ayrı Kınama Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali ve Reddi Kararı 2011/877 2012/1558 İzmir 2.İdare Mahkemesi
Davacının Eşinin Belediyede Müdür Olarak Görev Yapması ve Eşinin Atamasına Tabi Olması Nedeniyle Yapılan Atamasına Karşı Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Verilen Karara İtirazının Kabulü Kararı 2013/21 Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Atama İptali İsteminin Reddi Kararı. 2012/886 2013/750 İstanbul 2. İdare Mahkemesi
Davacının İcra Müdürlüğünden Cebr-İ Satış İle Aldığı Taşınmazın 2/4 Hissesinin Adına Tescili İstemiyle Yaptığı Başvurunun Tapu Müdürlüğünce Reddine Müteakip Açmış Olduğu Davanın Görev Yönünden Reddine Dair Karar 2012/580 2013/349 Manisa 1. İdare Mahkemesi
6083 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi İle Kadro Ünvanının İptal Edilmesi Sonucu Kadastro Üyesi Olarak Atanan Davacının Yapılan İşlemin İptali İsatemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/1243 2013/743 Manisa 1.İdare Mahkemesi
Davacının Banka Promosyonundan Faydalanmak İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2012/997 2013/888 Antalya 1. İdare Mahkemesi
Davacının Almış Olduğu Uyarma Cezasının Onanması Kararı 2013/2427 2013/2398 Bursa Bölge İdare Mahkemesi
4046 Sayılı Kanun Uyarınca Nakle Tabi Personel Olarak Devlet Personel Başkanlığınca Bildirilen Davacının Atanmasına İlişkin Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyizen Onanması Kararı 2010/6518 2013/4753 Danıştay 5.Dairesi
V.H.K.İ Olarak Görev Yapan Davacının,Vekaleten Müdür Vekilliği Görevini Yürütmesi Nedeniyle Söz Konusu Vekalet Ücretinin Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Verilen Kararın Temyizen Reddi Dair Karar 2009/1830 2013/2301 Danıştay 2.Dairesi
Davacının Öğrenim Şartlarına Uygun Tercih Yapılmadığı Gerekçesiyle Atamasının Yapılmamasının Temyizden Onanması Kararı 2010/2788 2013/2263 Danıştay 12.Daire
Atama İşleminin İptali İçin Açılan Davanın Temyiz Edilerek İdari Mahkemesinin Kararının bozulması Kararı. 2010/4402 2013/5111 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Uzmanlık Sınavında Mağdur Olduğu İddiasıyla Sınavın İptali İsteminin Reddi Kararı. 2013/4785 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Girmiş Olduğu Sınavdaki Soruların Düzeltilmesi Talebi İle Açmış Olduğu Davanın İptali İsteminin Reddi Kararı. 2012/469 2013/1071 Ankara 8. İdare Mahkemesi
Kadastro Müdürlüğünde Tekniker Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Ünvanla Bölge Müdürlüğüne Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/1109 2013/505 Bursa 3. İdare Mahkemesi
Harita Yapım İşi İhalesinin Durdurulmasının İptali Kararı. 2013/804 Danıştay 13.Daire
Atamanın İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/1275 2013/420 Ankara 5. İdare Mahkemesi
Lihkab Bürolarının Kapatılmasına Karşın Açılan Davanın Reddi Kararı. 2011/1694 2013/322 Ankara 3. İdare Mahkemesi
Teşvik İkramiyesinin Geri Alınmasına Karşılık Açılan Davada Yeniden Teşviklerin Ödenmesi Hakkında Karar. 2012/1800 2013/935 Ankara 5. İdare Mahkemesi
Kadastro Müdürlüğünde Tekniker Olarak Görev Yapan Davacının Sicil Raporunun 75 Puanla Orta Düzeyde Belirlenmesine İtiraz İçin Açtığı Davanın Temyizen İncelenerek Bozulması İsteğinin Reddi Kararı 2009/5968 2013/2950 Danıştay 2. Dairesi
Tapu Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2012/1955 2013/1165 İstanbul 2 İdare Mahkemesi
Sözleşmeli Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Atama Nedeniyle Ödenmeyen Yolluğunun Ödenmesine İlişkin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Açtığı Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Kararı 2012/1805 2013/946 Adana 2. İdare Mahkemesi
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden Mezun Olan Davacı Tarafından, Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının Üst Öğrenimine Göre Yeniden Düzenlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali ve Kısmen Bozulması 2008/8005 2012/2461 Danıştay 2.Dairesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Kabulüne İlişkin Karar 2011/1467 2012/93 Gaziantep 2.İdare Mahkemesi
Lisanslı Harita Bürosunun Kapatılması ile İlgili İşlemin Durdurulması ve Maddi Tazminat İsteminin Reddi Kararı. 2013/698 Ankara 8. İdare Mahkemesi
Tapu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanması İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2011-1652 2013-280 Ordu İdare Mahkemesi
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanması İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yolundaki Kararın Temyizi Talebinin Reddi Kararı. 2011-8309 2013-4773 Danıştay 5. Dairesi
Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanmasına İlişkin Harcırah Ödenmemesine Dair Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/1177 2013/882 Antalya 1. İdare Mahkemesi
Kontrol Mühendisi Olarak Görev Yapmakta Olan Davacının Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2012/1155 2013/515 Trabzon İdare Mahkemesi
Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendislik Bürosu İşleten Davacının Lisansının İptal Edilmesi Sonucu Yürütmeyi Durdurma İsteminin Reddi Kararı 2013/859 Ankara 10. İdare Mahkemesi
Veri Hazırlama Kontro İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacının Aldığı Kınama Cezasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2010/2357 2013/628 Ankara 6.İdare Mahkemesi
TKGM'nin Taşra Teşkilatındaki Bazı Kadastro Müdürlüklerinin Yetki Alanlarının Sadece Tesis Kadastrosu ile Sınırlı Olmak Üzere Değiştirilmesine İlişkin 1508 Sayılı İdari İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyiz İstemininin Reddi Kararı 2009/4893 2011/8074 Danıştay 5.Dairesi
657 Sayılı DMK'nun 4/B Maddesi Kapsamında Görev Yapmakta İken 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı DMK'na Eklenen Geçici 37.Madde Gereğince 4/C Kapsamında Geçen Süresinin İntibak Süresine Sayılması İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/2127 2012/2090 Ankara 13 İdare Mahkemesi
Geçici Görevlendirme İşleminin İptali Ve Manevi Tazminat İstemiye Açılan Davada Görevlendirme İşlemininin İptali Tazminat Talebinin Reddi Kararı. 2012/1385 2013/590 Manisa 1. İdare Mahkemesi
Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2010/2 2011/61 Keles Kadasto Mahkemesi
Hakkında Açılan Soruşturma Nedeniyle Görevinden Uzaklaştırılan Davacı Hakkındaki İşlem Tesisinin İptali İstemi ve Yürütmenin Durdurulması Talebinin Kabulü Kararı 2012/1169 Elazığ 1.İdare Mahkemesi
Bilgisayar İşletmeni olarak Görev Yapan Davacının Teknik Hizmetler Sınıfında Öngörülen Özlük Haklarından Yararlanma İstemiyele Açılan Davanın Reddi Kararı 2012/537 2013/84 Kayseri 2.İdare Mahkemesi
Davacının Lisanslı Harita Kadastro Büroları Sınavında Başarılı Olarak Başka Bir Mahkeme Tarafından Verilen Sınavın İptal Edilerek Geçerli Başvurusu Olan Adayların Sınavlarının Tekrarı Yönündeki Kararının İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/1528 2012/1296 Ankara 5.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2012/307 2012/780 Ankara 13.İdare Mahkemesi
Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerince,Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan Davacının Atamanın Yapıldığı Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Kararı 2013/2273 İstanbul 2.İdare Mahkemesi
Davacının Taşınmazına Ait Tapusunun İptal Edilerek Devlet Ormanı Olarak Tescil Edilmesi Üzerine, Yapılan İşlemin İptali ve Uğradığı Maddi Zararın Karşılanması İçin Açmış Olduğu Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Kararı 2010/234 2012/604 İzmir 4.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tapu Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılması Suretiyle Aldığı Disiplin Cezasının İptali İçin Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/1292 2013/639 Aydın 1. İdare Mahkemesi
Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendislik Bürosu İşleten Davacının Lisansının İptal Edilmesi Sonucu Yürütmeyi Durdurma İsteminin Reddi Kararı 2013/585
Kınama Disiplin Cezası İle Tecziye İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2012/654 2013/293 Kayseri 2.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/1966 İstanbul 7.İdare Mahkemesi
Görevden Alınan Davacının Başka Bir Birimde Görevlendirilmesi Üzerine İdare İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması ile İşlem Tarihi İtibariyle Mahrum Kaldığı, Parasal Haklarının Yasal Faiziyle Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın İptal Kararı 2011/1841 2011/1269 Ankara 17.İdare Mahkemesi
Davacının Taşınmazının Yüzölçümünün Miktar Tashihi Yapılarak Düşürüldüğünü ve Eski Haline Döndürülmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/45 2012/136 Çınar Sulh Hukuk Mahkemesi
Davacının kadas 2012/20 2012/78 Kurşunlu Sulh Hukuk Mahkemesi
Davacının Kurumumuz Bünyesinde Görev Yaparken KPSS Sonucu Başka Bir Kuruma Yerleştirilmesi Üzerine Sözleşmesini Feshetmesi Nedeniyle Tarafına Çalıştığı Dönem İçin İş Sonu Tazminatı Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/1901 2012/652 Trabzon İdare Mahkemesi
Davacının MK'nun 1007.Maddesi Gereğince,Tapu Sicilin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Bulunması Nedeniyle Taşınmazı Üzerindeki Şerhinin Sonradan Konulması Nedeni ile Uğradığı Zararın Tahsili İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2008/158 2009/459 Ankara 19.Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacının Aile Konut Şerhi Konulması İçin Yapmış Olduğu Müracaatın Tapu Müdürlüğü Tarafından Reddedilmesi Sonucunda Konutun Satışına Malik Olmayan Eş Olarak Açık Rızasının Olmadığına Karar Verilmesinin Mahkemece Görev Yönünden Reddi Kararı 2010/860 2010/1015 İzmir 9.Aile Mahkemesi
Davacının Özelleştirme Sonucu 4046 Sayılı Yasa'nın Ek:29 Maddesindeki Değişiklik Yapılarak Sözleşmesi Feshedilmesi Sonucu Mali Haklarının Ödenmemesi Üzerine Mali Haklarının Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyizen Bozulması Kararı 2010/862 2013/4277 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Tapu ve Kadastro Uzmanlık Sınavına Katılamaması Sonucunu Doğuran İdare İşleminin İptali İsteminin Reddi Kararı 2011/1259 2012/77 Ankara 9.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/1966 2012/1557 İstanbul 7.İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ E-g Maddesi Uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarılma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali ve İdarenin Temyiz İsteminin Kabulü Kararı 2009/4398 2012/4240 Danıştay 12.Daire
Davacının Taşınmazının Yüzölçümünün Tapu Kayıtlarındaki Miktarından Fazla Olduğu, Ayrıca Komşu Arazi Parselindeki Sınır İhlalinden Dolayı Men-i Müdahale DavasıAçılması Neticesinde Adil Tatmin Talebinde Bulunulmaması Üzerine Tazminatın Ödenemeyeceği Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü Mezunu Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatının ve Ek Göstergesinin İktisatçı ve Ekonomist Kadrosu Ünvanı İçin Öngörülen Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar 2008/4459 Danıştay 2.Daire
Davacının Müstafi Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabülüne İlişkin İşleminin İtirazının Reddine Dair Karar 2012/114 Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Davacının 4743 Sayılı Kanun Uyarınca Bir Başka Kamu Kurumuna Atanmak Üzere Devlet Personel Başkanlığınca, İdaremize Şef Unvanı ile Atanmasına İlişkin Geçici 2.Maddenin İptali İsteminin Reddi Kararı 2012/1228 2012/1455 İstanbul 4.İdare Mahkemesi
Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü Mezunu Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatını %130 Oranı Üzerinden ve Ek Göstergesinin "3000" Rakamı Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar 2008/1336 2009/121 Manisa İdare Mahkemesi
Davacının Görevde Yükselme Kurs ve Sınavına Katılmak İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine ve İdarenin İşleminin İptaline İlişkin Kısmının Reddine Dair Kararı 2011/2171 2012/1262 Ankara 14.İdare Mahkemesi
Davacını Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Karar 2012/871 2012/1152 Çanakkale İdare Mahkemesi
Davacının 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Gereğince İmar Uygulaması Yapılan Taşınmazının Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi ve Geçerli Bir İmar Uygulaması Kalmaması Nedeniyle,İşlemin Eski Haline Getirilmesi Nedeniyle Dava Konusunun Kalmaması Kararı 2011/332 2011/525 Bursa 6.Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacının 1995 Yılı Sicil Notunun Olumsuz Olması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2003/1258 2003/1350 Kayseri İdare Mahkemesi
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden Mezun Olan Davacı Tarafından, Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının Üst Öğrenimine Göre Yeniden Düzenlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali İsteminin Reddi Kararı 2008/8005 2012/2461 Danıştay 2.Daire
Davacının Özelleştirme Sonucu 657 Sayılı Yasa'nın 4/C Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personel Olarak Naklen Atanması Üzerine Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/448 2011/1318 Tekirdağ İdare Mahkemesi
Davacının Kurumlar Arası Naklen Atanma Talebine Muvafakat Verilmemesine İlişkin Açmış Olduğu Davada; Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar 2012/499 2013/123 Tekirdağ İdare Mahkemesi
Davacının Tapulama Tespiti Sırasında Mirasçılarının Bulunmadığı İçin Tespit Dışı Bırakılan,Dava Konusu Taşınmazları İçin Açmış Olduğu Tapu İptali ve Tescili Davasının Reddi Kararı 2005/136 2005/136 Yomra Asliye Hukuk Mahkemesi