mlogo.png

-A A +A

Tarihçe ve Görevler

TARİHÇESİ

              Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün danışma birimlerinden olan Hukuk Müşavirliği, 1965 yılına kadar İdari Davalar Müşavirliği olarak, 1965 yılından sonrada Hukuk Müşavirliği olarak  faaliyet göstermiştir.

GÖREVLERİ

            25.11.2010 tarih ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesinin 3/b fıkrasında sayılan şu görevleri yapar.

 

1) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

 

2) Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri, Başbakanlık, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek,

3) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
4) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak,
5) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

6) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

7) 659 sayılı KHK'nın 4.Maddesi kapsamında İdareye verilen hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerle, aynı KHK gereğince Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan veya Genel Müdürlüğümüzce açılacak her türlü dava ve icra işlerini takip etmek.

 

GÖREV YAPMIŞ BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRLERİ 

Enise ARAT 
Mehmet Sabri DÖRTKOL 
Engin SEYMEN 
Behlül AKSAY
Selahattin TEPEDELENLİOĞLU 
Recep ŞAHİN
Ahmet KELEŞ

GÖREV YAPMIŞ HUKUK MÜŞAVİRLERİ

H. Fahri KÖPRÜLÜ
Güzin ALACAKAYA
E. Zuhal (Özin) SÖNMEZ
M. Muammer UYSAL
Hasan Bengü KOVALAK
Ahmet Osman ACAR
Ahmet URUL
Necati ÇAKICI
Nural KOVALAK
İlhan TOPDEMİR
Selim KUŞ
Arif AYTÜRK
Halil TÜRKMEN
Özkan SUSAR
Hülya KOÇAK
Müge SELÇUK
Zernişan KÜÇÜKER