​​



Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü



Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü


                                                                              

                                                                   

Görevleri

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ç) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

e) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak,

f) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

g) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

ğ) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

h) Kurumda Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek,

ı) Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

i) İdarenin Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,