mlogo.png

-A A +A

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

                                                                      

Görevleri

a) Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında veri paylaşım hizmetlerini yürütmek,

b) Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından Kurumumuza yapılan veri paylaşım talepleri ile ilgili protokol düzenleme çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

c) Bölge Müdürlüklerimizce onaylanarak gönderilen protokollerin Standart protokol örneğimize uygunluğunu kontrol etmek,

ç) Verilerimizin paylaşılmasında tereddüde düşülen taleplerle ilgili Veri Paylaşım komisyonunda görüş oluşturulması için toplantılar düzenlemek,

d) TAKPAS protokolleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

e)  İmzalanan TAKPAS protokollerinin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak,

f) TAKPAS Protokollerinin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek protokol hazırlamak,

g) Genel Müdürlük Makamınca oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

ğ) Diğer birimler tarafından yapılan protokollerin envanterini tutmak ve arşiv işlerini yapmak.