​​Personel ve Koordinasyon Şube MüdürlüğüPersonel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü


                                                                  

Görevleri

a) T.B.M.M.’den, Başbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma, gensoru önergeleri ve gündem dışı, görüşme dışı, görüşme konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak,

b) Haftalık, aylık raporları hazırlamak,

c) Genelge hazırlamak, takip etmek ve merkez ve taşra birimlerine duyurmak,

ç) Teşkilat yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak,

d) Genel Müdürlük çalışmalarında ihtiyaç duyulan komisyonların oluşturulmasını sağlamak ve komisyonların çalışma raporlarına ilişkin gerekli bildirimleri yapmak,

e) Üst Yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek,

f) Başkanlık demirbaş kayıtlarını tutmak ve takip etmek,

g) Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

ğ) Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Personel ve idari iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek,

i) Okuyucu hizmetlerini yerine getirmek,