mlogo.png

-A A +A

Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

                                                                  

Görevleri

a) T.B.M.M.’den, Başbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma ve gündem dışı görüşme konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak,

b)  Başkanlığa ait genelge ve iç talimatları hazırlamak, ilgili birimlere duyurmak

c) Başkanlık yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak,

ç)  Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek, satın almak ve bunlara ait tahakkuk işlemlerini yapmak.

d)  Başkanlık taşınır kayıtlarını tutmak ve takip etmek,

e) Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

f) Başkanlık personelinin geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak,

g) Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek

h) Başkanlık imza yetkililerindeki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak.

ı) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak.

i) Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları yapmak.

j) Diğer personel işlemleri ile idari iş ve işlemleri yürütmek,