-A A +A

MAYIS AYI MEVZUAT EĞİTİMİ

1- Aşağıdakilerden hangisi Tapu Sicilini oluşturan ana sicillerden değildir?

 

A- Yevmiye Defteri        

B- Kat Mülkiyeti Kütüğü

C- Resmi Senetler

D- Tapu Envanter Defteri

 

2- Aşağıdakilerden hangisi Tapu Sicilini oluşturan  Yardımcı sicillerden değildir?

 

A- Kamu Orta Malları Sicili

B- Plan

C- Düzeltmeler Sicili

D-Aziller Sicili

 

3-Aşağıdakilerden hangisi tapu işlemlerinde tanık bulundurulması gereken hallerden değildir?

A- İstem sahibinin kimliğinde şüpheye düşülmesi

B- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılması

C- İstem sahibinin okuma yazma bilmemesi

D-İstem sahibinin görme engelli olması

 

4- "A Tapu Müdürlüğünce 02.04.2018 tarih 500 yevmiyeli red kararı ilgilisine 11.04.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir."

      İlgilinin red kararına karşı Bölge Müdürlüğüne yapacağı itirazın son günü (resmi tatil gününe gelmiyorsa) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A- 26.04.2018

B- 17.04.2018

C- 11.05.2018

D- 02.05.2018

 

5- "Tapu sicilinde irtifak hakkı tesis ve tescil işlemi yapılmıştır."

     Bu hakkın yüklü taşınmazın tapu kütüğü sayfasındaki irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri bölümündeki hak ve mükellefiyet kısmında hangi harfla gösterilir?

 

A- "i" harfi

B- "m" harfi

C- "h" harfi

D- "a" harfi

 

6- Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku Tüzel Kişiliği değildir?

 

A- Vakıf

B- İl Özel İdaresi

C- Belediye

D- Köy

 

7- İpoteğin faiz oranı değişikliği işleminde, tapu sicilinde aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

A- Sadece düşünceler sütununda belirtilerek, işlemin tarih ve yevmiyesi yazılır.

B- Faiz sütununda, faizin üzeri kırmızı kalemle çizilir, yeni faiz oranı yazılarak, tarih ve yevmiyesi belirtilir.

C- Faiz sütununda, faizin üstüne kırmızı kalemle D.B veya D.M.  yazılarak düşünceler hanesinde belirtilir. İşlemin tarih ve yevmiyesi yazılır.

D- Faiz sütununda faiz oranının üzeri çizilir. Tashihler siciline alınarak yeni faiz oranı yazılır.

8- Tapu Sicili Tüzüğüne göre, lehine muayyen bir taşınmaz mal vasiyet edilen kişi adına tescil için Tapu Müdürlüğüne başvurulduğunda, aşağıdaki belgelerden hangisine gerek yoktur?

 

A- Veraset İlamı

B- Tenfiz Kararı

C- Tescil için hakim tarafından yazılmış yazı

D- Onaylı vasiyetname örneği     

 

9- Aşağıdakilerden hangisi elbirliği mülkiyeti sona erdiren nedenlerden değildir?

 

A- Taşınmazın tamamının temliki

B- Kamulaştırma

C- Paylı mülkiyete geçiş

D- İmar Uygulaması

 

10- 2644 sayılı Tapu Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin taşınmaz üzerinde tescil talebinde bulunmaya ilişkin yetkisi yoktur?

 

A- Belediye Başkanı

B- Defterdar

C- Kaymakam

D- Muhtar

 

11- Tapuda bir ipotek tescil talebi için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A- Serbest dereceden istifade hakkı şerhler sütununda gösterilir.

B- Her halde tapuda resmi senet düzenlenmesi gerekir.

C- Varsa faiz oranı belirtilir.

D- İpoteğin miktarı belirtilmelidir.

 

12- Aşağıdakilerden hangisi vekaletnameyi sona erdiren nedenlerden değildir?

 

A- Azil

B- İstifa

C- Medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybı

D- Vekaletnamenin düzenlenmesinden itibaren uzunca bir süre geçmesi

 

13- Aşağıdaki işlemlerin hangisinde Emlak Beyan Değeri istenmez?

 

A- İntikal

B- Satış

C- Geçit Hakkı

D- Bağış

 

14- Tapu Sicili Uygulamaları açısından hangi mahkeme kararlarında kesinleşme şerhi aranmaz?

 

A- Tapu İptali ve Tescil Kararları

B- İsim Tashihi Kararları

C- Taksim ve İzale-i Şuyuu Kararları

D- Kamulaştırma Kararları

 

 

15- Mülkiyet hakkıyla ilgili, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yoktur?

 

A- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

B- Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

C- Taşınmaz mülkiyeti kanunla korunur.

D- Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

 

16- Temel hak ve hürriyetler Anayasamıza göre ne şekilde sınırlandırılabilir?

 

A- Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz.

B- Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlandırılabilir.

C- Temel hak ve hürriyetler yönetmelikle sınırlandırılabilir.

D- Temel hak ve hürriyetler mahkeme kararıyla sınırlandırılabilir.

 

17- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda vardır?

 

A- Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır.

B- Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.

C- Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.

D- Hepsi

 

18- Avrupa Birliğinin başkenti neresidir?

 

A- Berlin

B- Brüksel

C- Roma

D- Madrid

 

19- Osmanlı imparatorluğunda ilk halife kimdir ?

 

A- Yavuz Sultan Selim

B- Kanuni Sultan Süleyman

C- Fatih Sultan Mehmet

D- II.Murat

 

20- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletlerde karar alınırken veto hakkı bulunan,        Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi değildir?

 

A- Amerika

B- İngiltere

C- Almanya

D -Fransa

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Cevaplar ektedir.