​​Kalite Yönetim Şube MüdürlüğüKalite Yönetim Şube Müdürlüğü


                                                            

Görevleri

a) Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğü belgelendirme kuruluşuna karşı temsil etmek,

b) Kalite yönetim sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların (iyileştirme takımları ve öneri değerlendirme kurullarının) raportörlüğünü yapmak,

c) Yönetimin, kalite yönetim sistemini gözden geçirmesi toplantısının raportörlüğünü yapmak ve alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, Kalite yönetim sistemi çalışmaları konusunda yönetime rapor vermek,

ç) Kalite sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,

d) Kalite El Kitabının, prosedürlerinin, süreçlerin ve talimatlarının hazırlanmasını, dağıtımını ve revizyonunu sağlamak,

e) Kalite El Kitabının dağıtım listesini revizyonlarını ve orijinal nüshaların saklanmasını ve eskilerin toplanmasını sağlamak,

f) Kalite sistem dokümanlarının dağıtımından dağıtım listesinin ve geçerli doküman listelerinin tutulmasından, yürürlükten kalkan dokümanların toplanması ve imhasından orijinal ve eski nüshaların bir kopyasının saklanmasından sorumlu olmak,

g) Dağıtacağı dokümanları orijinalinden fotokopi ile çoğaltmak ve bu prosedürlere mavi renkli KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurmak, dokümanları kontrollü olarak dağıtmak,

ğ) Dokümanlarda herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası vermek ve yeniden yayınlamak,

h) Kalite yönetim sistemini oluşturan tüm dokümanları listelemek ve orijinalini muhafaza etmek,

ı) Tetkikçi listesini hazırlamak, gerektiğinde revizyonunu yapmak,

i) İç tetkik programını hazırlamak, onaylatmak ve yayınlamak,

j) İç tetkik programlarının ilgili birimlere yazılı olarak duyurulmasını sağlamak, tetkik tarihlerinden önce ilgili birimleri sözlü olarak uyarmak,

k) Gerek gördüğünde iç tetkik programlarını sıklaştırmak,

l) İç tetkik programlarının planlanan tarihlerinde bir değişiklik olursa, ilgili birimlere yazılı olarak bildirmek, yeni tetkik tarihini tespit ederek programda gerekli revizyonu yapmak,

m) İç tetkiklerin gerçekleşmesini sağlamak, sağlatmak, Gerektiğinde takip tetkiki yaptırmak, tetkikleri kapatmak,

n) İç tetkik raporlarını dosyalamak, muhafaza etmek, değerlendirmek ve yönetime sunmak,

o) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtlarının saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili

birimlerle koordinasyon sağlamak,

ö) Kalite yönetim sistemi içerisinde yapılan istatistik çalışmaları takip etmek,

p) Kurumda hizmet verilen kişi ve kuruluşların öncelikleri yönünde faaliyetlerde bulunmak,

r) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda yazışmaları takip etmek, 

s) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan tetkiklere rehberlik etmek,

ş) Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, koordine ve kontrol etmek,

t) Dış kaynaklı dokümanların kalite yönetim sistem standartlarını takip ve temin etmek,

u) Çalışan ve vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılmasını koordine etmek, anket sonuçlarını duyurmak,

ü) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve müşteri memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

v) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, yönetimin bilgisine sunmak,