mlogo.png

-A A +A

İç Denetim Nedir?

  İç Denetim 

Dünyada denetimin tarihi çok eski tarihlere kadar dayandırılabiliyor olsa da modern anlamda iç denetimin kurulmasının, İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors - IIA), 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmasıyla başladığı kabul görmektedir.

Ülkemiz için özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde, mali yönetim ve kontrol alanında gerçekleştirilen adımlar ve diğer uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin arttırılması çerçevesinde yapılan çalışmalar ile kamu a lanında iç denetim uygulaması giderek artan bir önem ve uygulama alanı kazanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte ise, kamu iç denetim sistemi ülkemizde de uygulama şansı bulmuştur.

Bu kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, kamu idarelerinde bu yeni denetim anlayışı ve yöntemlerinin uygulanmasına başlanılmış ve kurum içine yönelik denetim faaliyetleri idarelerin üst yöneticilerine (Müsteşar, Genel Müdür, Başkan, Rektör, Vali gibi) doğrudan bağlı İç Denetim Birim Başkanlıkları/İç Denetim Birimleri tarafından yürütülür hale gelmiştir.

İç Denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

İç denetim kapsamında yürütülen çalışmalar, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İç denetim faaliyetleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Stratejik Planı göz önünde bulundurularak Genel müdürlüğümüzün karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk esaslı iç denetim plan ve programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Üç yıllık dönemi kapsar şekilde hazırlanan İç Denetim Planı’nda yer alan denetim konuları risk analizine tabi tutularak denetlenmesi öncelikli alanlar göz önünde bulundurulmakta ve buna uygun olarak yıllık İç Denetim Programı hazırlanmaktadır. Bu denetim programında yer alan iç denetim faaliyetleri, iç denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir.