mlogo.png

-A A +A

İç Denetçinin Yetkileri

İç Denetçinin Yetkileri

5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunun 2006/10654 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16. maddesine göre, İç Denetçi görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak;

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek,

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak,

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek,

Yetkilerine sahiptir.