-A A +A

EYLÜL AYI EĞİTİM SORULARI

1- En az yedi (7) gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklara ne ad verilir?

 

 A- Dernek

B- Vakıf

C- Kooperatif

D- Şirket

 

 

2-Aşağıdaki tapu işlemlerinin hangisinden tapu harcı tahsil edilmez?

 

 A- Bağış

B- Geçit Hakkı Tesisi

C- Trampa

D- Aile Konutu şerhinin tapuya tescili

 

 

3- Haciz yazıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A- Haciz yazılarında haciz miktarı belli olmalıdır.

B- Borçlunun T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.

C- Borçlunun tebligata yarar adresi bulunmalıdır.

D- Alacaklının adı ve tebligata yarar adresi bulunmalıdır.

 

 

4- "Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir (MK-9)"

Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin unsurlarından değildir?

 

A- Ayırt Etme Gücü

B- Kısıtlı Olmamak

C- Ergin Olmamak

D- Hepsi

 

 

 5-Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi taraflarından bakım borçlusunun ölmesi halinde sözleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A-Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi sona erer.

B-Bakma ve görüp gözetme yetkisi bakım borçlusunun mirasçılarına geçer.

C-Bakma ve görüp gözetme yetkisi bakım alacaklısının mirasçılarına geçer.

D-Yasa gereği bakma ve görüp gözetme yetkisi devlete geçer.

 

 

6- Kooperatiflerin tapu işlemleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

    A-Mülki amirce verilmiş yetki belgesi aranır.

    B-Taşınmaz alım-satımına genel kurul yetkilidir.

    C-Satış yetkisi yönetim kuruluna devredilebilir.

    D-Taşınmaz alım ve satımı dışında tapuda işlem talebinde bulunamazlar.

7-Aşağıdakilerden hangisi taşınmazın tescilsiz iktisap hallerinden değildir?

   A-İşgal

  B-Miras

  C-Kamulaştırma

  D-Taşınmazın şirkete ayni sermeye olarak konulması

 

 

8-Bağış işlemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 A-Kural olarak karşılıksızdır.

 B-Şart ve mükellefiyet koşulamaz.

 C-Mülkiyeti nakleden bir sözleşmedir.

 D-Konusu taşınmazsa ancak tapuya tescille tamam olur .

 

 

9-Taşınmazın olağanüstü zaman aşımı ile kazanımı için zilyetlik süresi ne kadardır?

 

    A-5

    B-10

    C-15

    D-20

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi elbirliği mülkiyeti doğuran ilişki tiplerinden değildir?

 

A- Adi şirket

B-Miras şirketi

C-Aile malları ortaklığı

D-Anonim şirketi ortaklığı

 

 

 11-Aşağıdakilerden hangisinde hısımlık ilişkisi yoktur?

 

 A-Bir kişi ile eşinin kardeşi arasında

B-Bir kişi ile babasının kardeşi arasında

C-Bir kişinin kardeşi ile eşinin annesi arasında

D-Bir kişi ile annesinin kardeşinin oğlu arasında

 

12-Arşiv malzemesi ile arşivlik malzeme arasındaki belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Zaman

B-Faydalanan kişi

C-Kullanılan malzeme

D-Devlet işleyişindeki önemi

    

13-Kamulaştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A-Taşınmazlar kamulaştırılabilir.

B-Gerçek kişi malları kamulaştırılabilir.

C-Kamu tüzel kişisi malları kamulaştırılabilir.

D-Taşınmaz pazarlık usulü ile temin edilemezse, hükmen kamulaştırma yapılır.

14-Aşağıdakilerden hangisi mirasta hak sahibi olmanın şartlarından değildir?

 

A-Gerçek kişi olmak

B-Hak ehliyetine sahip olmak

C-Mirasçı sıfatını kaybetmemek

D-Miras bırakanın ölümü anında hayatta olmak

 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda vardır?

 

  A-Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

  B- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

  C- Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.

  D-hepsi

 

 

16- Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

   A- Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin veya taksitle ödenir.

    B- Tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.

  C- Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde

devletleştirilebilir.

  D- Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.

 

   

17-T.C. Anayasasının  kanun numarası kaçtır?

 

       a)2709

       b)Kanun numarası yoktur.

       c)1

       d)2644

 

 

   18-Hangi Ülkenin İki Tane Başkenti Vardır? 

     A-Güney Afrika 
     B-Senegal 
     C-El Salvador 
     D-Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 19- Avrupa Birliği'nin en fazla önemsediği, her alanda geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bilim dalının adı nedir?

   A-  Nükleer enerji
   B-  Nanoteknoloji
   C-  Güneş enerjisi
   D-  Astronomi

 

20- Amerika Kıtası’nı ikiye ayıran önemli su geçidinin adı nedir?

  A- Cebelitarık
  B- Ümit Burnu
  C- Süveyş Kanalı
  D- Panama
 

 

 

NOT:  Cevaplar ektedir.

EkBoyut
Dosya cevap_anahtari_4.xlsx9.41 KB