-A A +A

E-İpotek Terkini İşlemleri Hakkında

Cuma, 10 Ocak, 2020

E-ipotek terkini işlemlerine 09.08.2017 tarihli ve 1773830 talimatımıza göre yön verilmektedir. İlgili talimatın 3 üncü maddesi: "Banka/kurum, protokol kapsamında elektronik ortamda ipotek işlemi yapmaya yetkili kişilere ait yetkilendirme yazılarını Genel Müdürlüğümüze göndermekte olup, sistem aracılığı ile TAKBİS'e gönderilen tüm talepler banka/kurum yetkililerince imzalanmış olarak kabul edilecektir. Bu belge ve bilgilerdeki her türlü sorumluluk protokolün ilgili maddelerine göre bankaya/kuruma ait olduğundan ayrıca tapu müdürlüklerimizde herhangi bir yetki belgesi ve imza sirküsü kontrolü yapılmaksızın işlemler gerçekleştirilecektir.)" ve 7 inci maddesi "(22/03/2019 t. ve E.1229815 s. Makam Oluru ile Ek) 4 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 488/5. maddesi kapsamında ipotek terkin işlemlerinde, ipotek lehtarı banka/ kurumun elektronik ortamda ipotek terkini işlemini tamamladığı, terkin yevmiyesinin banka/ kurum tarafından alındığı elektronik ipotek terkini 2. faz çalışmaları tamamlanmış olup, e-terkin protokolleri uyarınca yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda e-ipotek terkini 2. faz uygulamasına entegre olan banka/kurumların ipotek terkin talepleri, TAKBİS üzerinden banka/kurum tarafından yevmiyeye alınıp terkin işlemleri tamamlanarak, son aşamadan devam edecek şekilde tapu müdürlüklerimizin başvuru ekranına düşmektedir. Bu işlemler, tapu müdürlüklerimizce ilgili personele havale edilerek, TAKBİS'ten terkini sağlanan ipoteklerin ilgili personelce tapu kütüklerinden Tapu Sicili Tüzüğünün 70. maddesi uyarınca terkini sağlanacaktır. İşlemlerde, "e-tahsilat ödendi" ve "e-imza" kontrolü sistem tarafından yapıldığından müdürlüklerimizce ayrıca incelemeye konu edilmeksizin işlemler tamamlanacaktır. İşlem sonucunda, ilgili banka/kuruma herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Tapu Müdürlüklerine gerek e-terkin gerekse manuel olarak gönderilen ipotek terkin talepleri kapsamında, tapu kütüğü üzerinde yapılacak terkinlerde; TST'nün 70. maddesi uyarınca terkin işlemi için görevlendirilen personel tarafından terkin için ayrılan boş satırın "terkin edildi" ibaresi yazılarak imzalanmasından sonra, terkini kontrol amacı ile müdür/müdür yardımcısı veya terkin kontrolü ile görevlendirilen personel tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanması gerekmektedir." şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre, 2.faz çalışmalarını tamamlayan Bankalar tarafından yevmiye alınmak suretiyle tamamlanan işlemlerde ilgili talimatımızda belirtildiği gibi yetkili kontrolü (e-imza kontrolü dahil) yapılmaksızın işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.