mlogo.png

-A +A

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GENEL KADRO VE USULÜ

HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki beni eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (h) bendinin (2) numaralı alt bendine “yürütmek” ibaresinden sonra gelmek üzere”, değer bilgi merkezi ve değer haritalarının üretilmesiyle ilgili ihtiyaç duyulan bilişim sistemi alt yapısını kurmak ve işler halde tutmak” ibaresi eklenmiştir.

“e) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı:

1) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.

2) Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep etmek.

3) Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

4) Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak.

5) Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak.

6) Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.”

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

1