mlogo.png

-A A +A

Cevaplı Raporlar (T-Z)

Cevaplı Raprolar (T-Z)

EkBoyut
Microsoft Office document icon Tarımsal Sulama İçin Kullandırılan Kredi Belirtmesinin Terkini40.5 KB
Microsoft Office document icon Tasarruf Yetkisi Olmayan Kişilerin Talebiyle Belirtme Yapılması30.5 KB
Microsoft Office document icon Tasdik Suret Harçları30 KB
Microsoft Office document icon Tebligat Yoluyla Elbirliği Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi34.5 KB
Microsoft Office document icon Tedbir Şerhinin Tescili28.5 KB
Microsoft Office document icon Teftiş Defteri ve Dosyası41.5 KB
Microsoft Office document icon Teknik Belgeler36.5 KB
Microsoft Office document icon Teknik Bilgi ve Belgelerin Arşivlenmesi40 KB
Microsoft Office document icon Terkini Yapılmış Hacizin Yenilenmesi 48.5 KB
Microsoft Office document icon Terkini Yapılmadan Bekletilen Haciz Müzekkereleri34 KB
Microsoft Office document icon Terkinin Şekli28 KB
Microsoft Office document icon Tescil Hatası29 KB
Microsoft Office document icon Tescil İstem Belgesinin Düzenlenmesi40 KB
Microsoft Office document icon Tescil İstem Belgesinin Veraset Belgelerinin Yazılması33.5 KB
Microsoft Office document icon Tescile Tabi Olmayan Alanların İfrazı41.5 KB
Microsoft Office document icon Tescilin Şekli42.5 KB
Microsoft Office document icon Tescilin Kontrol Edilmesi37.5 KB
Microsoft Office document icon Tescilin Kontrolü33.5 KB
Microsoft Office document icon Tevhit işlemi Dayanağı Olan Tüm Tescil Bildiriminin Kadastro Müdürlüğüne Gönderilmesi48 KB
Microsoft Office document icon Tevhit İşleminde Encümen Kararı Eksikliği49.5 KB
Microsoft Office document icon Tevhit İşleminde Evrak Aslının Gerekliliği39.5 KB
Microsoft Office document icon Tevhit İşleminde Harç35.5 KB
Microsoft Office document icon Tevhit ve İfraz İşleminde Muhdesat sahibinin Muvafakati44 KB
Microsoft Office document icon Ticaret Şirketlerinin Yetki Belgelerinde Yabancı Sermayeli Olduğunun Belirtilmesi47 KB
Microsoft Office document icon Trampa İşleminde Bedel Farkı47 KB
Microsoft Office document icon Trampa İşleminde Beyan Değeri 40 KB
Microsoft Office document icon Trampa ve Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazlar42.5 KB
Microsoft Office document icon TTKK Kredi İpotek Taahhütnamesinin Onamı32.5 KB
Microsoft Office document icon Tüm hak ve kısıtlamaların resmi senet üzerinde gösterilmesi39 KB
Microsoft Office document icon Tüzel Kişilerin Temsilcilerinin Verdikleri Vekaletnamelere Dayalı Temsilde Fotoğraf aranması44.5 KB
Microsoft Office document icon Tüzelkişilerin İpotek İşleminde Bir Çok İşlemde Kullanılan Yetki Belgesinin Muhafazası50 KB
Microsoft Office document icon Üzerinde Muhdesat Olan Arsa İçin Dask Poliçesi Aranılması38.5 KB
Microsoft Office document icon Vakıf Malıdır Şerhi Tesisi48 KB
Microsoft Office document icon Vakıf Yoluyla Meydana Gelen Kültür Varlıklarının Devri46.5 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetin Tenfizi İşleminde Tescil 44 KB
Microsoft Office document icon Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi46 KB
Microsoft Office document icon Vefa Şerhi Tesisi ve OSB Harç Oranı39.5 KB
Microsoft Office document icon Vefa Hakkının Terkininde Harç45.5 KB
Microsoft Office document icon Vekalet Tarihinde Velayeten Temsil Edilen Çocuğun İşlem Tarihinde Reşit Olması43 KB
Microsoft Office document icon Vekaletname Uygun Yerine Yetki ve Azil Durumunun 2010/7 Sayılı Genelge Gereğince Belirtilmesi33 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamede Yapılan İşlem İçin Yetki Bulunmaması36.5 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamedeki Fotoğraflar43 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Yapılmış Olmasının Aranması31.5 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Yapılmış Olmasının Aranması47 KB
Microsoft Office document icon Vekaletnamenin Birden Fazla İşlemde Kullanılması32.5 KB
Microsoft Office document icon Vekilin Kimlik Bilgilerinde Tereddüt Oluşması47.5 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Altına Alınma Tesisi Tescili 34 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Kararının İki Yılı Geçmiş Olması48 KB
Microsoft Office document icon Yaşı Küçük Çocukların Taşınmazının Satışı (MbKb 327,356 mad)31 KB
Microsoft Office document icon Yaşı Küçük Çocukların Taşınmazının Satışında Vasi Atanması 54.5 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Para İpoteği38.5 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Sermayeli Şirketin Yetki Belgesi46.5 KB
Microsoft Office document icon Yabancı Uyruklu Kişiden T.C. Uyruklu Kişiye Satış36.5 KB
Microsoft Office document icon Yapı Kullanma İzin Belgesinin Belediye Onayı42.5 KB
Microsoft Office document icon Yapılı iken Yapısız Hale Gelme İşleminde Harç38.5 KB
Microsoft Office document icon Yapısız iken Yapılı hale geçişlerde İskan belgesi Şartı29.5 KB
Microsoft Office document icon Yapısızken Yapılı Hale Gelme 36.5 KB
Microsoft Office document icon Yapısızken Yapılı Hale Gelme İşleminde Harç38.5 KB
Microsoft Office document icon Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtmesinin Re'sen Terkini32 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesinde Süre30 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesinin Alınmamış Olması28.5 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesinin Süresinin Bitmesi34 KB
Microsoft Office document icon Yetki Belgesinin Veriliş tarihinden sonraki mali yılda işlem yapılması33 KB
Microsoft Office document icon Yetki Eksikliği ve Yetki Tam Azil Yoktur İbaresi29.5 KB
Microsoft Office document icon Yetki Tam Azil Yoktur İbaresi28.5 KB
Microsoft Office document icon Yevmiye Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması35.5 KB
Microsoft Office document icon Yevmiye Defterinin Tutulması34.5 KB
Microsoft Office document icon Yevmiye Defterinin Tutulması48 KB
Microsoft Office document icon Yoldan İhdas İşleminde Döner Sermaye Ücreti Tahsili39.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı31.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planı Tarihi 40.5 KB
Microsoft Office document icon Yönetim Planının Tescilinde Tutarsızlık36 KB
Microsoft Office document icon Yüzölçümünün Düzeltilmesi 30 KB
Microsoft Office document icon Zabıt Defteri Tescil32 KB
Microsoft Office document icon Zayiinden Tapu Senedi Harcı 33 KB