mlogo.png

-A A +A

Cevaplı Raporlar (İ-T)

Cevaplı Raprolar (İ-T)

EkBoyut
Microsoft Office document icon İpotek Terkinin Vekil Tarafından Yapılmasında Malike Bilgi Verilmemesinin Tenkiti43.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Terkininde Harç30 KB
Microsoft Office document icon İpotek Terkininde Harç46.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisi Tescili29.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisi Tescili27.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisi Tescili28.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisi Tescili28.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisi Tescili ve Tüzel Kişi Ünvan Değişikliği38.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisinde 5035 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı ve Damga Vergisi37 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisinde 5035 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı ve Damga Vergisi41 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisinde Suret Harcı39 KB
Microsoft Office document icon İpoteklerde Para Türü45 KB
Microsoft Office document icon İpotekli Taşınmazın Satışı48 KB
Microsoft Office document icon İpotekte Faiz Oranının Belirtilmesi36.5 KB
Microsoft Office document icon İpotekte Faizin Yanlış Sütuna Yazılması36.5 KB
Microsoft Office document icon İpotekte Miktar Artırımı42 KB
Microsoft Office document icon İpotekte Onama37.5 KB
Microsoft Office document icon İpotekte Para Türü36.5 KB
Microsoft Office document icon İpotekte Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının Şerhler Sütununda Belirtilmesi34.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Tesisinde Vekaletname Şekli41 KB
Microsoft Office document icon İpotek Vesikasındaki Hataların Düzeltilmesi25.5 KB
Microsoft Office document icon İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetlerinin Tescili30 KB
Microsoft Office document icon İsim Tashihi40 KB
Microsoft Office document icon İş Takipçilerinin Belgeleri32.5 KB
Microsoft Office document icon İşlem Sırasında Kimlik Fotokopisinin Alınması35.5 KB
Microsoft Office document icon İvazsız Feragat Harcı36 KB
Microsoft Office document icon İzale-i Şüyu Suretiyle Satışta Vergi İlişiği Kesilmesi44 KB
Microsoft Office document icon İzale-i Şuyuu Tesisi38.5 KB
Microsoft Office document icon İİK.28. md. Uygulaması50 KB
Microsoft Office document icon İİK 148/a Madde Gereği Adres Bildirme Zorunluluğu40 KB
Microsoft Office document icon İİK150-C Şerhinin Mükerrer İşlenmesi43.5 KB
Microsoft Office document icon İİK 150/C Şerhi Tescilinde Bedelin Yazılması31 KB
Microsoft Office document icon Kadastro Mahkemelerinin Kararlarının Tescili31.5 KB
Microsoft Office document icon Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Hatanın Düzeltilmesi45.5 KB
Microsoft Office document icon Kadastro Tespitlerinde Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesinde Harç39 KB
Microsoft Office document icon Kamuya Ait Taşınmazın Yatırımcıya Devri36.5 KB
Microsoft Office document icon Kamu Bankalarında Yetki Belgesi49.5 KB
Microsoft Office document icon Kamu Bankalarının Temsilcilerinin İmza Sirküleri31.5 KB
Microsoft Office document icon Kamu Bankalarının Temsilcilerinin İmza Sirküleri41.5 KB
Microsoft Office document icon Kamu Bankalarının Temsilcilerinin İmza Sirküleri41.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Kamulaştırma İşleminde Veraset İntikal Vergisi İlişiği45.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Kanunun 7. Md. Göre İşlenen Belirtmenin Terkini 31.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi Belirtmesinin Terkini33.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Kanununun 31/B maddesi şerhi terkini29.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Kararında Onay43 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma İşleminde Hazine Adına Yolun Tescili 35 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Nedeniyle İrtifak Hakkı 27 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Nedeniyle İrtifak Hakkı Tesisi48.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Suretiyle İrtifak Hakkı Tesisinde Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili31.5 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma suretiyle İrtifak Hakkının Tescili33 KB
Microsoft Office document icon Kamulaştırma Suretiyle TEİAŞ Lehine İrtifak Hakkında Harç47.5 KB
Microsoft Office document icon Kamuya Terk İşleminde (Yüzölçümü Değişikliğinde) Tescili39.5 KB
Microsoft Office document icon Kanuni İpotekte Bakiye Alacak Miktarı49.5 KB
Microsoft Office document icon Kanuni İpotekte Derece43 KB
Microsoft Office document icon Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılan İfrazen Kamulaştırma49 KB
Microsoft Office document icon Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi47.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Karşılığı Temlik 32.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti İşleminde Bağımsız Bölümler 35.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Tesisinde Arsa Payı49.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Tesisinde Liste 29.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Tesisinde Projenin Kim tarafından Yapılması Gerektiği35.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgeler34 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgelerin Eksikliği 52 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyetinin Tescili30.5 KB
Microsoft Office document icon Kat Mülkiyetinin Tescili44.5 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifakı Terkininde Harç48.5 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifakı Tescili28 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifakı Tesis Esasları42 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifakı Tesisinde Anagayrimenkulün Bulunduğu Kütüğün Kapatılması44 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifakı Tesisinde Liste 35.5 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İşleminin Tescili34 KB
Microsoft Office document icon Kat İrtifaklı Yerde Trampa48 KB
Microsoft Office document icon Kefalet İpoteği Yetkisi46 KB
Microsoft Office document icon Kesinleşen Kadastro Mahkemesi Kararlarının Tescili30 KB
Microsoft Office document icon Kesinleşmemiş Mahkeme Kararının Belirtmesinin Tesisi 46 KB
Microsoft Office document icon Kesinleşmiş Mahkeme Kararı ile Kişi Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi49 KB
Microsoft Office document icon Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Belirtmesi51 KB
Microsoft Office document icon Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Tescili32.5 KB
Microsoft Office document icon Kİ dan KM ne Geçiş Ve Cins Değişikliğinde Harç41 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhinde Harç48.5 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhi Tesisi İşlemi39.5 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhi Tesisinde Damga Vergisi Tahsili37.5 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhi Tesisinde Damga Vergisi Tahsili38 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhi Tesis Şekli40.5 KB
Microsoft Office document icon Kişi Kimlik bilgilerinin Düzeltilmesi25.5 KB
Microsoft Office document icon Kişi Kimlik bilgilerinin Düzeltilmesi26.5 KB
Microsoft Office document icon Kişi Kimlik bilgilerinin Düzeltilmesi(Resmi Senette)30 KB
Microsoft Office document icon Kooperatifler Lehine Tesis Edilecek İpotek İşlemleri34.5 KB
Microsoft Office document icon Kooperatiflerin Satış Bedelini Genel Kurul Tutanağında Belirtmesi48.5 KB
Microsoft Office document icon Kooperatifin Taşınmazları Üyelerine Arsa Olarak Tahsis Etmesi48.5 KB
Microsoft Office document icon Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır Şerhli Taşınmazlarda Harç Muafiyeti31.5 KB
Microsoft Office document icon Köylerin İktisap Edeceği Gayrimenkullerin Harç Muafiyeti40.5 KB
Microsoft Office document icon Köy Sınırları İçinde İfraz İşlemi 36.5 KB
Microsoft Office document icon Köy Tüzel Kişiliğinin Haciz Talebi44.5 KB
Microsoft Office document icon Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi35 KB
Microsoft Office document icon Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi50.5 KB
Microsoft Office document icon Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesinin Terkini44 KB
Microsoft Office document icon Kurulan Kat Mülkiyetinin O Yerin Belediyesi Ve Vergi Dairesine Bildirilmesi30 KB
Microsoft Office document icon Kütük Üzerinde Düzeltmenin Şekli40.5 KB
Microsoft Office document icon Kütük Üzerinde Faiz Oranının Düzeltilmesi36.5 KB
Microsoft Office document icon Kütük Üzerinde İlgililerin Bilgisi Dışında Yapılan İşlemin Tebliğ Zorunluluğu34 KB
Microsoft Office document icon Kütük Üzerinde Karalama Yapılmaması32.5 KB
Microsoft Office document icon M.K.1019 Md.Gereği Tebliğ37.5 KB
Microsoft Office document icon Mahalle Taksimatına Göre Tapu Kütüklerinin Oluşturulması37.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararı İle Sınır ve Yüzölçüm Düzeltmesi44 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararlarının Tescili36 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararında Kesinleşme Şerhi 40.5 KB
Microsoft Office document icon Mahkeme Kararının Kesinleştirilmesi32 KB
Microsoft Office document icon Mera Vasıflı Taşınmazlarda Yapılan İfrazlarda Döner Sermaye Ücreti Alınması44 KB
Microsoft Office document icon Mevcut Kaydın İptali Durumunda Tapu İptali ve Tescilinde Harç42 KB
Microsoft Office document icon Mimari Projede Bağımsız Bölüm Değerlerinin Yazılması43.5 KB
Microsoft Office document icon Mimari Projede Bağımsız Bölüm Değerlerinin Yazılması47 KB
Microsoft Office document icon Mirascılar Arasında Taksimde Harç46.5 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Taksiminde Harcı46.5 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Taksiminde Harç Oranı34 KB
Microsoft Office document icon Muhdesat Terkini İşlemi40.5 KB
Microsoft Office document icon Muhtarın İmza Sirküleri34.5 KB
Microsoft Office document icon Mülkiyet Hakkının Tescili32 KB
Microsoft Office document icon Mülkiyet ve İntifa Hakkının Tek Kişide Toplanması Halinde Terkin 32 KB
Microsoft Office document icon Muris Adına Kayıtlı Taşınmaza İhtiyati Haciz Şerhi İşlenmesi32 KB
Microsoft Office document icon Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini33.5 KB
Microsoft Office document icon Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini37 KB
Microsoft Office document icon Müşterek İpotekte Belirtmeninde Terkin Edilmesi 37 KB
Microsoft Office document icon Müşterek İpotekte Kısmi Terkinin Hatalı Yapılması37 KB
Microsoft Office document icon Müşterek Rehin ve İstifade Hakkı29 KB
Microsoft Office document icon Muvazaa Nedeni İle Tapu İptali ve Tescilinde Harç42 KB
Microsoft Office document icon Nüfus Cüzdan Fotokopilerinin Alınmaması46.5 KB
Microsoft Office document icon Onama Belgesindeki Eksiklikler34.5 KB
Microsoft Office document icon Onama İpotek Tesisi 47 KB
Microsoft Office document icon Onamalı ipotekler33 KB
Microsoft Office document icon Onamalı İpotek Tesisi 42.5 KB
Microsoft Office document icon Onamalı İpoteklerde Kredi veya Borç Sözleşmesi36.5 KB
Microsoft Office document icon Onamalı İpoteklerde Sözleşmenin İbrazı39 KB
Microsoft Office document icon Onamalı İpotekte Suret Harcı35 KB
Microsoft Office document icon OYAK Damga Vergisi33 KB
Microsoft Office document icon ÖKB Akdi Resmi Senedinde ki Hatanın Düzeltilmesi42 KB
Microsoft Office document icon Ölümden Sonrada Geçerli Olan Vekaletname 47 KB
Microsoft Office document icon Ölünceye Kadar Bakma Akdi Konulu Hükmen Tescil Harcı45 KB
Microsoft Office document icon Ölünceye Kadar Bakma Akdinde İpotekli Taşınmaz 32.5 KB
Microsoft Office document icon Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescilinde Hisse Tevhidi36.5 KB
Microsoft Office document icon Özel İdareye Ait İfraz İşleminde Harç48.5 KB
Microsoft Office document icon Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Yetki Belgesi İbrazı34.5 KB
Microsoft Office document icon Payın Rehnedilmesi ve Tescili38 KB
Microsoft Office document icon Rehin Alacaklısını Bilgilendirme39.5 KB
Microsoft Office document icon Rehin Hakkının Tesisindeki Şartlarda Yapılan Değişik43.5 KB
Microsoft Office document icon Rehin Tesisinde Serbest Derece 40.5 KB
Microsoft Office document icon Rehinle İlgili Değişiklikler 30.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senet Düzenlenmesinde Usul ve Esaslar42.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senet Üzerindeki Eksiklikler (tarih, saat v.b.g)37.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetin İçeriği38 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetin İçeriği38 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetin İmzalanması37 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetlerde Kişi Bilgilerinin Tam Olarak Yazılması37.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetlere Sayfa Numarası Verilmesi38 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetlerin Mühürlenmesi39 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Düzeltme38 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Hisse Hatası46 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Hisse Tevhidi 42.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Kullanılan Fotoğraflar37.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Kullanılan Fotoğraflar43 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Kullanılan Fotoğraflar43 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Olmaması Gereken Hüküm39.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Tanık Bulundurulması (İmza Bilmeyen ve Okur Yazar Olmayanlar) 42.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Tanıkların Kimlik ve Adres Bilgileri37.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette Temsil edilen ve Temsil edenin Kimlik bilgileri34.5 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senette ''Tescil Talebi'' İrade Beyanının Belirtilmemesi39 KB
Microsoft Office document icon Rücu Şartlı Çıplak Mülkiyeti Bağış İşlemi40 KB
Microsoft Office document icon Sağlık Raporu33.5 KB
Microsoft Office document icon Sağlık Raporunun Varlığından Resmi Senette Bahsedilmesi43 KB
Microsoft Office document icon Satış Bedelinin Emlak Beyan Değerinden Düşük Olması34.5 KB
Microsoft Office document icon Satış işleminde Harç Hesaplanması42.5 KB
Microsoft Office document icon Satış İşleminde Harç48 KB
Microsoft Office document icon Satış İşleminde Tüzelkişinin Adının Tam Olarak Yazılmaması49 KB
Microsoft Office document icon Satış İşleminde Yönetim Planı Belirtmesinin Alıcının Bilgisine Sunulması Gerektiği31.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Nedeniyle Tapu İptali ve Tescilinde Harç42.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Suretiyle Pay Temlikinde Harç42.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Suretiyle Pay Temlikinin Tescili43 KB
Microsoft Office document icon Satış Tesisinin Tescili41.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Vaadi Şerhinde Harç Tahsili40.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Vaadi Şerhinde Sözleşmede Sürenin Belirtilmesi31.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Vaadinin Terkininde Harç33.5 KB
Microsoft Office document icon Satış ve İpotek36.5 KB
Microsoft Office document icon Satış Yetkisi Olmayan Vekaletname İle Yapılan İşlemin Düzeltilmesi43 KB
Microsoft Office document icon Satışa Arz Şerhinin Tescil Şekli48 KB
Microsoft Office document icon Satışa Arz Şerhinin Tescili35.5 KB
Microsoft Office document icon Satılamaz ve Devredilemez Şerhi42 KB
Microsoft Office document icon Satın Alınan Hisse Üzerinde Takyidat Olması Halinde Tescil47 KB
Microsoft Office document icon Sayfa Kapatılması ve Yeni Sayfa Açılması36 KB
Microsoft Office document icon Serbest Dereceden İstifa eder İbaresi32 KB
Microsoft Office document icon Sıra Dışından Başvuru İstem Belgesi Açılması 46 KB
Microsoft Office document icon Sıra Dışından Başvuru İstem Belgesi Açılması 49.5 KB
Microsoft Office document icon Süreli İntifa Hakkının Süresi Dolması Halinde Terkin Harcı 27.5 KB
Microsoft Office document icon Süreli İntifa Hakkının Süresinin Dolması Halinde Terkini31 KB
Microsoft Office document icon Sürenin Dolması Halinde Terkin 36.5 KB
Microsoft Office document icon Şirketlerin İsim Tashihinde Harç Uygulaması 50.5 KB
Microsoft Office document icon T.S.T.63. madde Uygulaması31.5 KB
Microsoft Office document icon Tablo-Mahzen Defteri33 KB
Microsoft Office document icon Tahsis 28 KB
Microsoft Office document icon Takbis Sistemi ile Kütük ve Evrak-ı Müsbitenin Uyumlu Olması36 KB
Microsoft Office document icon Taksim İşleminde Resmi Senet Düzenlenmesi ve Harç51 KB
Microsoft Office document icon Takyidatlı Tapu Kaydı ve Harç Alınması Hk40 KB
Microsoft Office document icon Tanıkların İmzasının Alınması Gerekliliği 39.5 KB
Microsoft Office document icon Taşınmaz Dosyalarının Arşivinde Dikkat Edilecek Hususlar39.5 KB
Microsoft Office document icon Taşınmazı Edinen Şirketin 4875 Sayılı Yasaya Tabi Olmadığının Resmi Senette Belirtilmesi 46.5 KB
Microsoft Office document icon Taşınmazın Tarla Olan Cinsinin Değiştirilmeden Taşınmazın İfrazı44.5 KB
Microsoft Office document icon Taşınmazın Tarım Arazisi Olup Olmadığının Tespiti46 KB
Microsoft Office document icon Tapu Harçlarının Kesilmesi Sırasında Uyulması Gereken Usul30 KB
Microsoft Office document icon Tapu Kütüklerine Sayfa Numarası Verilmesi 45.5 KB
Microsoft Office document icon Tapu Kütüklerinin Mühürlenmesi36 KB
Microsoft Office document icon Tapu İptal ve Tescil Davasında Harca Esas Değer36.5 KB
Microsoft Office document icon Tapu İptal ve Tescil Davasında Harca Esas Değer42.5 KB
Microsoft Office document icon Tapu İptalinde Beyan Değeri28 KB
Microsoft Office document icon Tapu İptalinde Harç Tahsili41 KB
Microsoft Office document icon Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmede Faiz Oranının Değişken Olduğu Hususunun İstenmesi 41.5 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Koop. İpotek İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti 36 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yetki Belgesi50 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek İşleminde Onay37.5 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek Terkini İşleminde Yetki Belgesi50 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yetki Belgesi 32.5 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yetki Belgesi41.5 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yetki Esasları35 KB
Microsoft Office document icon Tarım Kredi Koperatiflerinin İpotek İşleminde Yetkililerin Bildirilmesi47.5 KB