-A A +A

Birim Raporları

 
                                                               KAYSERİ TAPU ve KADASTRO XI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                  
BİRİM RAPORLARI
SIRA NO RAPORUN ADI HAZIRLANMASI GEREKEN TARİH SUNULACAK MAKAM VARSA GÖNDERİLECEK KURUM HAZIRLAYAN BİRİM
1  Faaliyet Raporu İki haftada bir takip eden Cuma günü sonuna kadar Genel Müdürlük Makamı   Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
2 Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı İç Tetkik Faaliyetleri Tamamlandıktan Sonra En Geç  1 Ay İçerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
3 Çalışan Memnuniyeti Anket Verileri Yılda Bir Kez Aralık Ayı Sonuna Kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
4 Performans Programı  İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim Ayları İçinde (3 Ayda Bir) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
5 Denetim Programına Alınan Müdürlükler ve LİHKAB' lar Haziran-Eylül-Aralık Ayı Sonlarında Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı  Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
7 Yüz Yüze Eğitim  Her ayının sonu  Personel Dairesi Başkanlığı   Personel Şube Müdürlüğü
8 Sendikalı Personelin Tespiti  Yılda 1 Defa Mayıs Ayı Personel Dairesi Başkanlığı   Personel Şube Müdürlüğü
9 Hizmet İçi Eğitim Proğramı Yılda 1 Defa Yıl Sonunda Personel Dairesi Başkanlığı   Personel Şube Müdürlüğü
10 Stajı Tamamlayan Öğrencilerin Genel Bilgileri Yılda 1 Defa Yıl sonunda Personel Dairesi Başkanlığı   Personel Şube Müdürlüğü
11 Daimi ve Sürekli İşçi Raporlarının Hazırlanması Her Ayın İlk Haftası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
12 İş Gücü Çizelgesi Her Ayın İlk Haftası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
13 Genel Bütçe ve Döner Sermaye İşçilerinin Fazla Mesainin Hazırlanması  Her Ayın İlk Haftası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
14 Memur Emekli Kesenekleri ve aktarımı Her Ayın 25'ine Kadar   S.G.K. ve Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
15 İşçi ve 4/B(Sözleşmeli Personel) bildirgesinin girilmesi ve aktarımı Her Ayın 23'üne Kadar   S.G.K. ve  Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
16 Memur, İşçi ve 4/B Maaşlarının Hazırlanması  Her Ayın 10'una Kadar    Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
17 Aboneliğe Bağlı Elektrik ,Su , Doğalgaz ve Telefon Ödemeleri Her Ay    Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
18 Hizmet Binası Asansörünün Sözleşme Bedelinin Ödenmesi Yıllık    Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
19 Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Araçları Akaryakıt Alımı Her Yıl    Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
20 Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Araçlarının Sigorta İşlemlerinin Yapılması. Her Yıl   Deftardarlık Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
21 Taşınır İşlem Fişi Bildirimi Her Ayın Sonu    Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
22 Birim İçi Tüketim Çıkış Raporu Her Yıl Sonu    Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
23 Müdürlüklerin Malzeme İhtiyaç Formu Her Yılın Başı   Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
24 Taşınır Yıl sonu İşlemleri Her Yıl Aralık Ayı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  Muhasebe Müdürlüğü İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
25 Banka Hesaplarında Bulunan Mevduatın 3'er Aylık Repo Faiz Gelirleri Listesinin Gönderilmesi Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim Aylarının 1-10 Arası (3 Ayda Bir) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
26 BA Formu Takip Eden Ayın 10'una Kadar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
27 Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ön İzin Listesi Şubat Ayının 3. Haftasına Kadar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
28 Tekifat (KDV2) Beyannamesi Düzenlenmesi Her Ayın 23. Gününe Kadar   Maliye Bakanlığı İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
29 Muhtasar Beyanname Düzenlenmesi Her Ayın 23. Gününe Kadar   Maliye Bakanlığı İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
30 Damga Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi Her Ayın 23. Gününe Kadar   Maliye Bakanlığı İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
31 Tekifat (KDV2) Vergi Ödemesi Her ayın 26. gününe kadar   Maliye Bakanlığı  
32 Muhtasar Vergisi Ödemesi Her ayın 26. gününe kadar   Maliye Bakanlığı İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
33 Damga Vergisi Ödemesi Her Ayın 26. Gününe Kadar   Maliye Bakanlığı İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
34 Yıllık Bütçe Tasarısının Hazırlanması Ekim Ayının İlk Haftası Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme ve Destek Şube Müdürülüğü
35 İl Koordinasyon Rapor ve Sunum Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim      (Üç Ayda Bir)   İlgili Valilikler Kadastro Şube Müdürlüğü
36 Yatırım İzleme Takip Sistemi Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim      (Üç Ayda Bir)   İlgili Valilikler Kadastro Şube Müdürlüğü
37 Kesin Askı İlanına Alınan Birimlere İlişkin Takip Cetveli  Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim      (Üç Ayda Bir) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
38 Askı İlanına Alınan Orman Alanları  Ocak-Temmuz                       (Altı Ayda Bir) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
39 Kalibrasyon Testleri İki Yılda Bir İlgili Kadastro Müdürlükleri   Kadastro Şube Müdürlüğü
40 1/25000 Ölçekli Pafta Sayım Tutanakları Her Yıl Ocak Ayı İçerisinde Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
41 Tescil Harici Alanların Tesciline İlişkin Çizelgeler Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim Aylarının İlk Haftası Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
42 TUSAGA Aktif Test Ölçüleri Her Yıl Mart-Nisan Aylarında Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
43 Yıllık Çalışma Programları Her Yıl Ocak Ayının 15'ine Kadar Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
44 Arşiv Standartları Denetimi Yılda bir kez Aralık Ayı Sonuna Kadar Arşiv Dairesi Başkanlığı   Tapu Şube Müdürlüğü
45 Teknik Arşiv Mesai Çizelgeleri Her ayın ilk haftasında Arşiv Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü