-A +A

2017 YILI GENEL ATAMA DÖNEMİ SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

2017 yılı genel atama döneminde Yer Değiştirme Kurulunun 22/06/2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararı ile; yer değişikliği suretiyle atanma talebinde bulunan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin başvuruları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atama istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresi dikkate alınarak, boş ve boşalacak kadro imkanları birlikte değerlendirilerek liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek değerlendirilmek suretiyle azami ölçüde karşılanmaya çalışılmıştır.

2017 yılı genel atama dönemi sonuçları Personel Bilgi Sisteminde (personel.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır.