2011/1 Sayılı "Yer Değiştirme Masrafı" Konulu Genelge

 

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : B.09.1.TKG.0.65.00.00-842/ 740 29/03/2011

Konu : Yer Değiştirme Masrafı.

 

Genelge No: 1719

2011 / 1

 

Memuriyet mahalli dışına tayin olunan memurun yeni görev yerine gidişte aile efradını götürmeden gitmesi veya günübirlik gidilip gelinmesi, evini taşımadan veya yeni ev kurmadan yolluk alıp alamayacağı, aile efradı için yolluk ödenmesinde belirli bir süre içerisinde yeni görev mahalline gidilmesinin gerekip gerekmediği ve birkaç günlük bir ziyaretin nakil anlamına gelip gelmediği, ikamet için asgari bir sürenin öngörülüp görülmediği ve yeni görev yerine nakledildiği beyan edilen aile efradıyla ilgili olarak kontrat, misafirhane veya otel ücreti makbuz ve/veya fatura gibi belgeler dışında yanında kalındığı iddia edilen ancak resmi kayıtlara yansımayan tanık beyanlarının yeterli olup olmayacağı hususlarındaki farklılıkların giderilmesi için aşağıda açıklanan hususlara göre işlem yapılması gerekmektedir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasında, yurt içinde veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden veya naklen atanan memur veya hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinin birlikte verileceği, aynı Kanunun 2562 sayılı Kanunla değişik 44. maddesinde ise aile giderinin, aile fertlerinden her biri için memur ve hizmetlilerin gündeliklerinden oluşacağı; yine aynı Kanunun 45. maddesinde de yurt içi yer değiştirme giderinin, memur ve hizmetlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı ile her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, sürekli bir göreve yeniden veya naklen atananlarda harcırah, görev yeri değişen kimselerin evvelce yerleşmiş oldukları yerden yeni memuriyet mahallerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık verilmektedir. Bu nedenledir ki, sürekli görevle başka bir yere atanan memur veya hizmetlilerin harcıraha müstehak aile fertlerinden sadece yeni memuriyet mahalline götürecekleri kimseler için harcırah verilmesi mümkün olup, yeni memuriyet mahalline götürülmeyen aile fertleri için harcırah ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda yurt içinde veya dışındaki sürekli bir göreve naklen veya yeniden atanan memur ve hizmetlilere ev eşyalarını nakletmeleri ve yeni görev yerlerine aile fertlerini götürmeleri koşuluyla 6245 sayılı Harcırah Kanunun 44. ve 45. maddeleri uyarınca aile ve yer değiştirme masrafı ödenmesi gerekmektedir.

Bir başka deyişle, atandıkları mahalle aile fertlerini ve ev eşyalarını götürmeden yalnız kendileri gidip göreve başlayan ilgililere, yol gideri, gündelik ve yer değiştirme giderinin kendileri ile ilgili olan ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun 45. maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen gündeliğin yirmi katı ile her kilometre başına gündeliği yüzde beşinden oluşan miktarın ödenmesi; aile gideri olarak tanımlanan aile fertlerinin yol giderleri ile gündeliklerinin ve 45. maddenin (b) bendindeki gündeliğin on katından oluşan miktarın ise bunların atandıkları yerlere götürülmemiş olması nedeniyle ödenmemesi gerekmektedir.

Günübirlik olarak gidilip gelinmesi hallerinde de söz konusu kanunun 10. maddesinin 1. bendine göre yol gideri ve gündelik ödenecek olup 45. maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen gündeliğin yirmi katı ile her kilometre başına gündeliğin yüzde beşinden oluşan yer değiştirme masrafının ise ödenmemesi gerekmektedir.

Bunun dışında, memur ve hizmetlinin yeni görev mahallinde ikamet ile aile fertlerinin söz konusu yere gitmeleri için belli bir süre zarfı bulunmamakla beraber, aile fertlerine geçici olarak ve ziyaret maksadıyla yapılacak yolculukları için harcırah verilmesine imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan 6245 sayılı Harcırah Kanunun 59. maddesinde, harcırah ödemelerinde ilgililerin verecekleri bildirimlerin esas tutulacağı ve bu bildirimlerde harcırah tahakkuku için gerekli olan bilgilerin gösterileceği, harcırah ödemeleri ve avansların mahsubu işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, söz konusu beyana karşı bir tereddüt varsa bunu araştırmak birimlerin görevleri arasında olup, birimlerce ilgililerin verdikleri beyana karşı kanıtlayıcı her türlü belge ve bilgi kullanılabilecektir.

 

 

                                                                                                                                              Gökhan KANAL
                                                                                                                                              Genel Müdür V.

 

 

İrtibat İçin Telefon No:

0312 413 67 79

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2011/1
Kabul Tarihi: 
29 Mart 2011
Yürürlük Durumu: