2009/4 Sayılı "Şifre ve Yetki Kullanımı Esasları" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.09.1.TKG.0.65.00.00-604 (TAKBİS)/552 27/02/2009
Konu: Şifre ve yetki kullanım esasları.

Genelge : 1675
2009/4

DAĞITIMLI

TAKBİS uygulama yazılımlarının şifre ve yetkilerinin kullanımında zaman zaman sorunlar yaşandığı ve şifrelerin diğer personelle paylaşılarak kullanılmasında sorunlara neden olunduğu görülmüştür. Yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için şifre ve yetki kullanımını düzenleyen hususlar yeniden düzenlenmiştir.

1. TAKBİS uygulamasına geçen birimin en üst amirinin imzası ile bahsi geçen birime ait personelin sicil numarası, adı soyadı, unvanı, kullanacağı uygulama yazılımlarındaki (tapu sicil, kadastro, taşınır mal, kaynak yönetim, vb) yetki seviyesi, internet çıkış yetki seviyesi, MERNİS kimlik paylaşım veri tabanına erişim yetki seviyesinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün (312) 413 68 27 nolu faksına yazılı olarak bildirilerek şifrelerin ve yetki seviyelerinin alınması,
2. Tayin, emeklilik veya ölüm gibi sebeplerle herhangi bir birimden ayrılan personelin, ayrıldığı birimden birinci maddede belirtilen faksa bildirim yapılarak şifre ve yetkilerinin kapatılması, bildirim yapılmayarak şifre ve yetkilerin kapatılmaması durumunda karşılaşılacak sorunlarda sorumluluğun birim amirine ait olduğunun bilinmesi,
3. Birime yeni atanan personelin atandığı birim tarafından yapılacak ve esasları birinci maddede belirtilen yazılı bildirim suretiyle şifre ve yetki seviyelerinin alınması,
4. Şifreler işletim sistemine entegre olduğundan açılış anındaki şifre ile uygulama yazılımı kullanım şifresi aynıdır, bu nedenle ilk kez alınan şifrenin personel tarafından CTRL+ALT+DEL tuş kombinasyonuna basılmak suretiyle ortaya çıkan penceredeki �Parola değiştir� seçeneğinden mutlaka değiştirilmesi ve bu suretle uygulama yazılımlarının kullanılması,
5. Şifre değiştirilmesi esnasında şifre güvenlik seviyesinin yükseltilmesi amacıyla Bilgi İşlem Müdürlüğünce belirlenen şifre politikası gereği, şifrelerin en az 8 (sekiz) karakterden oluşturulmasına, şifre içerisinde şifrenin ait olduğu kişinin isim veya soyadının bulunmamasına, ayrıca şifreler içerisinde harf, rakam ve özel işaretlerin (nokta, virgül, soru işareti, yıldız, çizgi, vs) her birinden en az bir karakter içermesine dikkat edilmesi,
6. Bilgisayarda işlem yapılmadığında ve bilgisayar başından belirli bir süre uzakta kalınacağında, CTRL+ALT+DEL tuş kombinasyonuna aynı anda basmak suretiyle görüntülenecek pencereden �bilgisayarı kilitle� seçeneğinin seçilerek, diğer şahısların bilgisayara bu süre zarfında erişiminin engellenmesi,
7. Üç kez şifrenin yanlış girilmesi durumunda bilgisayar veya yazılıma erişim engelleneceğinden, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait 413 68 25 veya 26 nolu telefonlardan şifrenin yeniden açılmasının sağlanması,
8. Tüm uygulama yazılımlarında yapılacak işlem veya sorgulamaların kayıtları tutulduğundan, kullanıcı şifresinin paylaşılması nedeni ile ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk tamamı ile şifrenin sahibine ait olacağından şifrelerin her ne suretle olursa olsun hiç kimse ile paylaşılmaması,

hususlarında bilgi edinilmesini, bağlı birimlerinizin bilgilendirilmesini ve TAKBİS kapsamında yapılan işlemlere bu esaslar doğrultusunda yön verilmesini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                     Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                       Genel Müdür

 

 

DAĞITIM :
Gereği :
I. Hukuk Müşavirliğine
Teftiş Kurulu Başkanlığına
İç Denetim Birimi Başkanlığına
Tüm Daire Başkanlıklarına
Tüm Bölge Müdürlüklerine
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne

Mevzuat Türü: 
Kabul Tarihi: 
27 Şubat 2009
Yürürlük Durumu: