2008/9 Sayılı "5737 Sayılı Vakıflar Kanunu" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :B.09.1.TKG0100001- 073/ 29/05/2008
Konu: 5737 sayılı Vakılar Kanunu

 

GENELGE NO: 1659

2008/ 9

TAPU VE KADASTRO .............. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
.....................

İLGİ: a) 14/07/1939 tarih ve 941 sayılı genelge,
b) 29/09/1972tarih ve Tasarruf İş.D.Bşk.4-1-11-7 sayılı genelge,
c) 26/03/1982 tarih ve 1444 sayılı genelge,
d) 27/04/1995 tarih ve 1995/7 sayılı genelge,
e) 02/12/1996 tarih ve 145-5177 sayılı genelge.
f) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 02/04/2008 tarih ve 5014 sayılı yazısı.

İlgi (a,b,c,d,e) genelgeler ile Vakıflar Kanununun idaremizi ilgilendiren hükümleri açıklanmıştı.
5737 sayılı Vakıflar Kanunu 27/02/2008 gün ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve eski 13/09/1957 tarih ve 7044 sayılı Aslında Vakıf olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıfların Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun ile 05/06/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu defa yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun idaremizi ilgilendiren hükümleri ile ilgi (f) yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda aşağıda açıklanmıştır.

A) Vakıfların Tapu işlemlerinde Temsil
1- Mazbut Vakıflar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilir ve temsil edilir, Mülhak ve Esnaf Vakıfları Vakıflar Meclisi tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir, Yeni Vakıfların yönetim organı ise vakıf senedine göre oluşturulur ve bu vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun, Türkiye�de yerleşik bulunması gerekir. (Madde 6)
2- On yıl süreyle yönetici atanmayan veya yönetim organı oluşturulmayan mülhak vakıflar, mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilir ve temsil edilir. (Madde 7)
3-Cemaat Esnaf ve Yeni Vakıfların, taşınmazları ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 12.maddesi kapsamında yapacakları her türlü tasarrufla ilgili olarak;
a- Vakfın merkezi sicil veya esas defter numarası belirtilerek malları ile ilgili tasarrufta bulunmaya ehil, faal bir vakıf olduğunu,
b- Vakfın malları üzerindeki tasarrufa yetkili organının hangisi olduğunu,
c- Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlem yapmaya yetkili kişinin adı ve soyadını,
d- Mülhak Vakıfların mal satışına Vakıflar Meclisince karar verileceğinden, satışlarda Vakıflar Meclisi kararını kapsayan yazı, ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüklerince vakıf yetkilisine verilecektir.
4-Mülhak , Cemaat, Esnaf Vakıfları ile Yeni Vakıflara, başlangıçta özgülenen mal ve haklara ait tapu işlemleri, Mahkeme kararı ile sonradan iktisap etikleri mal ve haklara ait tapu işlemleri ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararına istinaden talep edilebilecektir.
5- Mülhak Vakıfların taşınmaz satışlarına Vakıflar Meclisince karar verileceğinden satışlarda; Vakfın yetkilisi Vakıflar Meclisi kararını kapsayan yazıyı Tapu Müdürlüğüne ibraz edecektir.

B) Vakıfların Taşınmaz iktisap ve tescil işlemleri
1- Mazbut vakıfların tapuda tescilli olmayan hayrat taşınmazları Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine ilgili vakıf adına tescil edilir.(Madde 13)

2- Vakıf taşınmazları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanamayacağından Vakıf taşınmazlarına zilyetlik hükümlerine dayanılarak talep edilen tescil talepleri yerine getirilmemelidir. (Madde 23)
3- İcareteynli ve Mukataalı taşınmazların tasarruf edenlerinin veya maliklerinin mirasçı bırakmadan ölmeleri, kaybolmaları veya mübadil durumlara düşmeleri halinde taşınmaz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilecektir. (Madde 17)
4-Vakıf şerhi bulunan gayrimenkullerin temliki tasarruf taleplerinde taviz bedelinin tamamının ödendiğine dair belgenin ibraz edilmesi halinde talepler karşılanmalıdır. (Madde 18)
5- Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, Belediye, Özel İdarelerin veya Köy Tüzel Kişiliğinin mülkiyetine geçmiş Vakıf kültür varlıklarının vakıf yolu ile vucuda geldiği vakfiyeler, vakıf veya tapu kütüklerindeki kayıtlar, kadastro tespit evrakı, fermanlar, beratlar, atik senetler, yoklama kayıtları, kitabeler, tarihi kayıtlar, müze kayıtları, tescil kayıtları ile mülkname, temessük, tefviz, hazine-i hassa, mütevelli, mültezim, sipahi senetleri, gibi senetlerden biri veya bir kaçı ile tespit edilmesi halinde mazbut vakfı adına devir ve tescil olunur.(30.Madde)
6- Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler. Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait akar mallar ile hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesine, paraya çevrilmesine veya değerlendirilmesine Meclis yetkilidir. (Madde 12)

C) Vakıfların Taşınmaz Haciz ve rehin işlemleri
1- Vakıfların hayrat taşınmazları haciz ve rehin edilemeyeceğinden bu taşınmazlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak yapılan talepler karşılanmamalıdır. (Madde 15)
2- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet Malı imtiyazından yararlandığından haciz ve rehin talepleri karşılanmamalıdır. (Madde 77)

D) Vakıfların Taşınmaz İşlemlerinde İstisna ve Muafiyetler
1- (04.04.2016 tarihli ve 23294678-010.06.01/E.724332 sayılı Olur ile değişik) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri her türlü tapu harcı ve  dönerrmaye hizmet bedeli aranmaksızın karşılanmalıdır.

Bu genelge ile ilgi (a,b,c,d,e) genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize ve Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm birimlere duyurulmasının teminini rica ederim.

 

                                                                                                                           Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                             Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2008/9
Kabul Tarihi: 
30 Mayıs 2008
Yürürlük Durumu: